Hotărârea nr. 302/2007

HOTARAREnr. 302 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-MAGURELE NR. 51C, NR. 53, NR. 53A, NR. 53C, NR. 53D, SECTOR 5.

Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. București-Măgurele nr. 51C, nr.53, nr. 53A, nr. 53C, nr. 53D, sectorul 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului și Avizul Comisiei Juridice si de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB : Aviz de urbanism nr. 25/2/18/02.11.2006;

-    Ministerul Transporturilor, Construcțiilor si Turismului : Aviz nr.

72/2007;    ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

913/62/2007;    ’

-    Comisia de coordonare rețele a PMB: Aviz nr. 594500/2007;

-    Comisia de circulație : Aviz nr. 614798/6162/2007;

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

-    Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea si aprobarea documentațiilor de urbanism in Municipiul București;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată ;

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Rj

-PUG -ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36 alin. 5, lit. c și art. 45 alin. 2, lit. e din Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. București - Măgurele nr. 51C, nr.53, nr.53A, nr.53C, nr. 53D, sector 5 pentru o suprafață de teren S=15937,00 mp reprezintă suprafața terenului ce a generat PUZ - teren proprietate persoane juridice.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, terenul se încadrează în Zona L1c - zonă destinată locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici: POTmax-45% - CUTmax-1,3

Condiții de construire aprobate : funcțiuni -locuințe și funcțiuni mixte.

Indicatori urbanistici:

U.T.R.1 - POTmax=39% ; CUTmax=1,9; Rmaxh=P+3E+M. U.T.R.2-POTmax=33% ; CUTmax=1,2; Rmaxh=P+2E+M.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI .    TudorȚoma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Nr. 568195; 574502; 579680/13.11.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 25/2/18/02.11.2006 PUZ - SOS. BUCURESTI-MAGURELE NR. 51C, NR.53, NR.53A, NR.53C, NR.53D, SECTOR 5

Beneficiar - SC PLANET PULL SRL    Proiectant - SC VECTOR DESIGN SRL

Suprafața studiata prin PUZ -15937,00 mp - teren proprietate persoane juridice.

Amplasare, delimitare studiu:

Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona Llc — zona destinata locuințelor individuale si colective mici cu max. P+2 niveluri:

Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=l,3.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe si funcțiuni mixte.

SMC certificai ISO 9001:2000 SMM certificai IS014001: 2004Indicatori urbanistici avizați:

U.T.R. 1 : POTmax=39 % ; CUTmax=l,9; Hmax - P+3E+M ;

U.T.R. 2 : POTmax=33% ; CUTmax+1,2 ; Hmax-P+2+M.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare: aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, aviz MTCT si alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Sef serviciu,

Ing. IOANA BALAUREA


X,


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului:Ji^.tooîî$y7Oriștea, arh/ Alexandru BeiSim:

arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan,/arli/ Viorel Hurduc

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00; www.bucuresțțjJwfdaHa.ro


IVI

IVI

2

■ 2

"1

'P

is    I——

_& •


: 2 205 mp 1 mp 320 mp

164x100/2205 = 39 %

1320/2205= 1,9 5 mp tii = 906 mp

aje = 864/20x1.1 = 48 auto, din care la sol si 38 auto la subsol


L1c-ZONAA Steren = 12 625 mp

Sc = 4 165mp.......... ;

Sd = 14 994 mp POT -4165x100/12625 =

CUT = 14994/12625 = 1,2 Sv = 4 185 mp Scirculatii = 4 275 mpNr. parcaje =185+20 %x185 = 222 auto -un parcaj la un apartament+20 % vizitatori, din care, 30 auto la sol si 192 auto la subsolM3b

L1c

Steren = 2 205 mp

100%

Steren = 12 625 mp

100%

Sc = 864 mp

39%

Sc = 4 165 mp

33%

Sd = 4 320 mp

Sd = 14 994 mp

Sv = 435 mp

20%

Sv = 4 185 mp

33%

Scirc = 906 mp

41%

Scirc = 4 275 mp

34%

CUT =1.9 (2.5 max)

CUT =1.2 (1.3 max )

NOTA:

PROIECTUL RESPECTA PUG Municipiul București, APROBAT CU HCGMB nr. 269/2000 PUZ Sos. București Măgurele nr. 65 M, Aviz 19/5 07.09.2005


SEF PROIECT

ARH. D. HRISTESCU

PROIECTAT

ARH. D. HRISTESCU J

U

DESENAT

ARH. D. HRISTESCU/

V
^REZIDENȚIAL 2-3+M

TP^ATIE

1SJENTARI