Hotărârea nr. 301/2007

HOTARAREnr. 301 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-STR. DANTE ALIGHERI NR. 6-10, SECTOR 1.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-str. DANTE ALIGHERI nr. 6 - 10 , sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB-Aviz de urbanism nr.32/2/35/15.12.2006

-    Ministerul Transporturilor Construcțiilor si Turismului -Aviz

nr.56/2007    ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București -Aviz

nr.434/21/2007    ’

-    Comisia de coordonare rețele a PMB- Aviz nr.629441/20/2007

»

-    Comisia tehnică de circulație -Aviz nr. 1093/2007

-    MCC - DCCPCN - MB - Aviz 148/Z/2007

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în municipiul București;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și cprnpletată;

- PUG -ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269 /21.12.2000;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36 alin. 5, lit. c și art.

45 alin. 2, lit. e din Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal -Str. DANTE ALIGHERI nr.6 -10, sector 1 pentru o suprafață studiată de S= 2000 mp din care suprafața terenului care a generat documentația S = 943,12 mp proprietate persoană juridică;

încadrare în PUZ - ZONE PROTEJATE: zona protejată 57-POTmax=40%,CUTmax=2,5.

Condiții de construire aprobate: locuințe; POTmax=50%, CUTmax= 2,7,Rmaxh = S+P+3-4E , Hmax=19m .

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREATERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Nr. 586577/07.12.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 32/2/35/15.12.2006 PUZ - str. DANTE ALIGHERI nr. 6-10 , sector 1

Beneficiar - s.c aaylex trading s.r.l    Proiectant - bia - mihnea marcu

Suprafața studiata prin PUZ - cca. 2000 mp din care teren care a generat documentația S = 943,12 mp - proprietate persoana juridica .

Amplasare, delimitare studiu

Amplasamentul studiat se afla in nordul orașului , in vecinătatea lacului Floreasca , la nord de bd. M. Eliade . Conform PUZ -ZONE PROTEJATE terenul este cuprins in zona protejata nr. 57- Parcelarea Monnet, POTmax=40% , CUTmax= 2,5 .

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe Indicatori urbanistici: POTmax=50 %, CUTmax=2,7 ,I<maxh=S+ P+ 3-4E , Elmax =19m. Circulații,accese : parcarea, gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație,

aviz DCCPCN-MB , aviz mediu ,alte avize conform legislației in vigoare.

Prezenteul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciuFPS-21-01/6X&a : xv < xX. i \ 'X-+V


\\ o V \

•*.-: 'k\    0> I?aa«Z


t G    —.......717—-zz<

£ tf \ 7V.0 „ /v //7 ■■ _ >"4n    - x    tis™


z>.3

?7 \


C.U.T. = 2.7 Hmax. = 19.00m (S+P+3E+4E retras, S.teren = 943.13mp S.construita=515.8mp S.sp.verzi,incinte=379.33mp (40.22%) S.carosabil=30mp

S.alel pietonale=18mp