Hotărârea nr. 300/2007

HOTARAREnr. 300 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. POIANA NARCISELOR NR. 9, SECTOR 1.


Consiliul General al Municipiului București

.................................HOTĂRÂRE...................................'......................................

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. POIANA NARCISELOR nr. 9, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB : Aviz de urbanism nr. 16/1/1/17.01.2007;

-    Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor: Aviz nr. 116/

2007;    ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

2174/158/04.06.2007;    ’

-    Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB: Aviz nr. 628974/ 21/28.05.2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație: Aviz nr. 1848/ 07.04.2006;

-    Direcția pentru Cultura, Culte și Patrimoniu Cultural Național -București: Aviz nr. 534/ Z/ 15.05.2007.

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în municipiul București;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

-    PUG -ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36 alin. 5, lit. c și art. 45 alin. 2, lit. e din Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. POIANA NARCISELOR nr. 9, sector 1, pentru o suprafață studiata de 1,0 ha din care suprafața terenului care a generat documentația S = 560,23 mp. -proprietate persoană juridică.

încadrare în PUG - CP1 - subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejată.

încadrare în PUZ - Zone protejate - Zona protejată 16 - Calea Victoriei, subzona Cp1 - tronsonul B-dul Dacia - B-dul Regina Elisabeta: POT max.: 80%; CUT max.: 5; H max.: 22 m., min: 19 m. Condiții de construire aprobate: Locuințe cu parter comercial 2S+P+5E+6E retras POTmax. = 80%; CUTmax. = 5; H max. = înălțimea la coamă a clădirii vecine (Str. Poiana Narciselor Nr. 7) conform măsurători topografice.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL

’    .........................REȘTI


Valentin Mircea

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUIetaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanisrn@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Nr. 595762/2007


AVIZ DE URBANISM nr. 16/1/1/17.01.2007 PUZ - STR. POIANA NARCISELOR NR. 9, SECTOj

BENEFICIAR:

S.C. I&R BUSINESS & SERVICES S.R.L.


PROIECTANT:

S.C. TERESTRA DESIGN S.R.L. BUCUREȘTI

O suprafață de cca. 1.0 Ha. din care teren care a generat P


SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: mp. proprietate privată persoane juridice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU:    Zona studiată prin PUZ se află în zona centrală a Municipiului București în

apropierea Grădinii Cișmigiu și a Pieței Sălii Palatului și este delimitată astfel:

NORD - Strada Știrbei Vodă; EST - Strada Dr. Sion; SUD - Strada Poiana Narciselor; VEST - Strada Ion Câmpineanu.

PREVEDERI P.U.G. / P.U.Z - Z.P.:    Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ

se află în subzona centrală situată în limitele zonei de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice CP1 -subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional. Conform PUZ - Zone protejate amplasamentul este cuprins in Zona protejată 16 - Calea Victoriei, subzona Cp1 - tronsonul B-dul Dacia - B-dul Regina Elisabeta, cu următorii indicatori urbanistici: H maxim 22 m, minim 19 m, POT maxim 80% și CUT maxim: 5.

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI REGULAMENTUL AFERENT CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE.

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    LOCUINȚE CU PARTER COMERCIAL 2S+P+5E+6Eretras;

RETRAGERI EDIFICABIL:

LA NORD: pe limita de proprietate pe o distanta de min. 3m de la limita de proprietate din vest, apoi o retragere de 3m. LA SUD: pe aliniamentul străzii Poiana Narciselor. Pe o distanta de min. 3m de la limita de proprietate din vest construcția va prelua configurația calcanului clădirii vecine. Etajul 6 va avea o retragere suplimentara de 3m. Se vor prelua în mod obligatoriu reperele orizontale ale clădirii existente (cornișe, coama);

LA EST: pe limita de proprietate - calcan cu parcela de la nr. 11 conform reglementari PUD - Str. Poiana Narciselor nr. 11 - (Aviz urbanism nr. 3CA10/13/11.07.2001). Fațada curții interioare va avea o retragere de min. 5m de la limita de proprietate;

LA VEST: pe limita de proprietate - cuplare la calcan.

INDICATORI URBANISTICI GLOBALI:

FUNCȚIUNE

POT%

CUT

RH max.

H max.

LOCUINȚE PARTER COMERCIAL

80%

5

2S+P+5E+6Eretras

* m

* H max. = înălțimea la coamă a imobilului vecin (str. Poiana Narciselor nr. 7) conform măsurători topografice.

CIRCULAȚII, ACCESE: Accesul auto se va realiza din str. Poiana Narciselor care va fi amenajata peisajer ca pietonal. Accesul auto va fi restricționat, fiind permis numai riveranilor. Un acces suplimentar, exclusiv pietonal, se va putea realiza din scuarul propus (Gradina „Kalinderu”) la limita de nord a parcelelor. Parcarea și gararea autovehiculelor se va asigura obligatoriu în subsolul clădirilor pentru un număr de autovehicule rezultat prin calcul conform “Normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București”, aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006. Amenajarea străzii Poiana Narciselor și a grădinii „Kalinderu” se va face pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu ce vor include studii de peisagistica. Delimitarea proprietăților față de Gradina „Kalinderu” se va realiza prin elemente de amenajare peisajera. Pana la finalizarea lucrărilor de amenajare, pe limita de nord a proprietăților este permisa realizarea unei împrejmuiri opace cu înălțime maxima de 2.5 m.

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.i

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Se va asigura captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice din zonele pietonale, de pe platformele mineralizate și peluzele gazonate; racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se va face obligatoriu îngropat;

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz MCC - DCCPCN - MB, avizul de mediu, aviz MTCT alte avize conform legislației în vigoare.

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-pdrnaria^-


LIMITE

LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ

LIMITA PROPRIETĂȚI

FUNCȚIUNI LOCUINȚE COLECTIVE LOCUINȚE INDIVIDUALE

COMERȚ / SERVICII LA PARTERUL CLĂDIRILOR INVATAMANT/ CULTURA COMERȚ /SERVICII

SPATII VERZI AMENAJATE

EDIFICABILE PROPUSE EDIFICABILE DE PRINCIPIU PROPUSE

ZONE PROPUSE SPRE AMENAJARE PEISAGERA PE BAZA UNUI PUD


®    ! STATUI PROPUSE

SPATII COMERCIALE PROPUSE LA PARTERUL CONSTRUCȚIILOR PIETONALE PROPUSE

CIRCULAȚII PIETONALE

CIRCULAȚII AUTO

...    __ _ ACCESE AUTO

ISăSeEMbfÎ/ckM î, t ------J\ ACCESE PIETONALE

sj    sOPRAfere- h^Tsfee^ caph The

/ £>ț>ISa\)uxAUCi TMa

''“'^^^pBlLANT TERITORIAL

___■<?/ ! i

sef AS=560.23mp

.Eynctîunea = locuințe POT = 80%

CUT = 5

H cornisa=18.50mpNieoleTOMAiW j (2S+P+5E+6E retrâs)    $}PROIECT NR.: 5/2006

//$    V

IS TERESTRA':

DATA: MARTIE 2007 II- oeSIGN DENUMIREA PROIECTULUI^, ‘',nl * / IMOBIL DE LOCUINȚE

2S+P+5E+6Eretras

BENEFICIAR:

l&R BUSINESS & SERVICES S.R.L.