Hotărârea nr. 30/2007

HOTARAREnr. 30 din 2007-02-20 HOTARIRE 30 din 20/02/2007 PRIVIND INFIINTAREA UNEI COMISII SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A DOCUMENTATIILOR DEPUSE DE SOCIETATILE COMERCIALE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE CONFORM HG NR. 834/1991
HOT. 30 20/02/2007
HOTARIRE 30 din 20/02/2007

HOTARIRE     30 din 20/02/2007

PRIVIND INFIINTAREA UNEI COMISII SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A DOCUMENTATIILOR DEPUSE DE SOCIETATILE COMERCIALE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE CONFORM HG NR. 834/1991

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

      privind  infiintarea    unei comisii speciale de analiza  si  verificare a documentatiilor depuse de societatile comerciale pentru eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate conform  H.G. nr.834/1991

 

            Avand in vedere expunerea de motive a  consilierilor generali si raportul Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

             Luand in considerare raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;     

             In temeiul art. 56 alin.7 si art. 46 alin.1  si alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

              Art.1 Se aproba infiintarea unei comisii speciale  de   analiza    si verificare a documentatiilor depuse de societatile comerciale pentru eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate conform H.G. nr.834/1991, avand urmatoarea componenta  :

                       1.-Domnul consilier general Ioan Aurelian

2.-Domnul consilier general Forascu Vasile

3.- Doamna consilier general Campurean Mariana

4.-Domnul consilier general Florescu Dragos

5.-Domnul consilier general Zatreanu Dan Radu

         Art.2 Comisia prevazuta la art. 1 va functiona pe o perioada de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari si va avea urmatoarele obiective:

            a) analizarea documentatiilor depuse de societatile comerciale la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, conform H.G. nr.834/1991;

b) verificarea situatiilor existente pe teren          

               Art.3 Persoanele prevazute  la art. 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.    

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 30