Hotărârea nr. 3/2007

HOTARAREnr. 3 din 2007-01-18 HOTARIRE 3 din 18/01/2007 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. MARIA ROSETTI NR. 55, SECTORUL 2
HOTARARE nr. 3 din 18/01/2007
HOTARIRE 3 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat in Str. Maria Rosetti nr.55, sector 2

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Investitii;

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38 alin.(2) lit.»b», alin.(4) lit.»d» si art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat in Str. Maria Rosetti nr.55, sector 2, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Finantarea obiectivului de investitie se va realiza din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Art.3 Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.178/2003 se abroga.

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 3