Hotărârea nr. 299/2007

HOTARAREnr. 299 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-MAGURELE NR. 47B, SECTOR 5


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. București - Măgurele nr. 47B, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei Juridice și de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de :

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: Aviz de urbanism nr. 11/1/50/14.03.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: Aviz nr.

69/2007;    ’

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: Aviz nr.

1639/101/07.05.2007;    ’

-    Comisia de coordonare rețele a PMB: Aviz nr. 620085/16/2007;

-    Comisia de circulație: Aviz nr. 3224/2007;

Ținând seama de prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

-    Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competențe pentru avizarea si aprobarea documentațiilor de urbanism in Municipiul București;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

-    PUG - ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea^^^w^

nr. 269/21.12.2000.    1

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art 36 alin. 5 lit. c și art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. București Măgurele nr. 47B, sector 5- pentru o suprafață de teren studiată de S=80 000,00 mp. din care S=12442,39 mp. reprezintă suprafața terenului ce a generat PUZ -teren proprietate persoane fizice/juridice.

Conform PUG București aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 269/2000, amplasamentul.se încadrează în Zona L1c - zona destinată locuințelor individuale și colective mici cu înălțimi maxime de P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=1,3.

Funcțiunea avizată -locuire, birouri, spații de producție si funcțiuni mixte (cf. RLU -PUG : sedii de firme, servicii, comerț, etc ).

Indicatori urbanistici avizați: U.T.R. MP: POTmax=60; CUTmax=1,8; Rmaxh=P+1E; U.T.R. L1c:    POTmax=45 %; CUTmax=i,3;

Rmaxh=P+2E; U.T.R. M3 : POTmax=60% ; CUTmax=2,5 ; Rmaxh=P+4E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Tomar?


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București


Nr. 602778; 612092/ind. SU/15.03.2007


AVIZ DE URBANISM nr. 11/1/50/14.03.2007PUZ - Sos. Bucuresti-Magurele nr.47B, sector 5 ’ ’

Beneficiar : SC TANEX SRL    Proiectant - SC SEVIM IMPEX SRL


Suprafața studiata prin PUZ - S=cca 80 000,00 mp - proprietate persoane fizice/juridice - din care S=12442,39 mp teren ce a generat PUZ - proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona studiata prin PUZ se afla in partea de Sud a Municipiului București, sector 5.

-    Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona Llc - zona destinata locuințelor individuale si colective mici cu inaltimi maxime de P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici; POTmax=45%; CUTmax=l,3.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata -locuire, birouri, spatii de producție si funcțiuni mixte (cf. RLU -PUG : sedii de firme, servicii, comerț,etc ).

Indicatori urbanistici avizați:

U.T.R. MP : POTmax=60 ; CUTmax=l,8 ; Rmaxh=P+lE; U.T.R. Llc ; POTmax=45 % ; CUTmax=l,3; Rmaxh=P+2E; U.T.R. M3 : POTmax=60% ; CUTmax=2,5 ; Rmaxh=P+4E.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Sef serviciu,

Ing. IOANA BALAUREA \


ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI B

Arh . ADRIA£iJBOLD^*'c


AVIZ CONSULTATIV - ORDIN nr. 22/2007 - Comisia Tehnică de UrBăriism/âl Amenajarea Teritoriului:

arh .Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arK (țonitantinBnache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc.

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România: tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro
PROFIL STRADAL


ARTERE PROPUSE3.5    [    3,5    | 7 I 3,0


5.0-;


PROPUS


SECȚIUNE A-A


-LuUr ▼

♦.0 I 1.5 |l,ol 3.5

3,5    li.ol 1.5

4,0

’ ’ 20,0 ’ ' ’

ISECȚIUNE B-B


ZONIFICARE FUNCȚIONALA PARCELA


EDIFICABIL PROPUS SPAȚIU PRODUCȚIE - P

EDIFICABIL PROPUS BIROURI - P+1E

CIRCULAȚII SI PARCAJE INCINTA
S.C. SEVIM IMPEX SRL    J40/13283/1991

Proiect nr.01/2007

PLAN URBANISTIC ZONAL

Sos. Bucuresti-Magurele nr.47b, sector 5

Beneficiar:

S.C. TANEX S.R.L.

Proiectat

arh. Timur MIHAILESCU    —

arh. Florina CHITICARIU

Planșa 3

REGLEMENTARI URBANISTICE    SC. 1:500