Hotărârea nr. 298/2007

HOTARAREnr. 298 din 2007-10-12 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINSTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR A PASAJULUI DIN PIATA UNIVERSITATII

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Străzilor a Pasajului din Piața Universității

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Administrației Fondului Imobiliar;

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art.36 alin. 2 lit. „c”, art. 45 alin.(3), art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Străzilor a Pasajului din Piața Universității.

I

Art.2 Predarea - primirea bunului prevăzut la art.1 se va efectua pe baza de proces verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Străzilor.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Valentin Mircea

București, 12.10.2007 Nr.298


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro