Hotărârea nr. 297/2007

HOTARAREnr. 297 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI RESTAURARE IMOBIL CALEA VICTORIEI NR. 151, SECTORUL 1, BUCURESTI, CASA CESIANU


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Consolidare și restaurare imobil Calea

Victoriei nr.151, sector 1, București, Casa Cesianu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Cultură;

Luând în considerare raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Consolidare și restaurare imobil Calea Victoriei nr.151, sector 1, București, Casa Cesianu - Construcție în regim de înălțime: S+P+1E+Pd mansardat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Muzeul Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Anexa la HCGMB nr.


Indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

Consolidare și restaurare imobil Calea Victoriei 151, sector 1, București, Casa Cesianu - Construcție în regim de înălțime: S+P+1 E+Pd mansardat


• Valoarea totală a investiției

(1 EURO = 3,3576 RON -22.12.2006)


3.628.751,64 RON


din care C+M


2.621.882,55 RON


• Durata execuției

I


10 luniPag 2    2-

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro