Hotărârea nr. 296/2007

HOTARAREnr. 296 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI RESTAURARE PARTIALA IMOBIL STR. DOMNITA ANASTASIA 7, SECTORUL 5, BUCURESTI, CASA GHEORGHE TATTARESCU


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Consolidare și restaurare parțială imobil str. Domnița Anastasia 7, sectorul 5, București, Casa Gheorghe Tattarescu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Cultură;

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Consolidare și restaurare parțială imobil str. Domnița Anastasia 7, sectorul 5, București, Casa Gheorghe Tattarescu -Construcție în regim de înălțime: P+1E+Pd mansardat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Muzeul Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; teF: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.roAnexa la HCGMB nr.

Indicatorii tehnico-economici aferenti 1

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

Consolidare și restaurare parțială imobil str. Domnița Anastasia 7, sectorul 5, București, Casa Gheorghe Tattarescu - Construcție în regim de înălțime: P+1E+Pd mansardat

f

•    Valoarea totală a investiției    1.664.928,13 RON

(1 EURO = 3,3576 RON -22.12.2006)

din care C+M    1.227.496.80 RON

•    Durata execuției    10 luni

J


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-prim