Hotărârea nr. 295/2007

HOTARAREnr. 295 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII RESTAURARE MUZEUL DR. MINOVICI


Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Restaurare Muzeul Dr. Minovici

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Cultură;

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Restaurare Muzeul Dr. Minovici, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Muzeul Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.roAnexa la HCGMB nr.

Indicatorii tehnico-economici aferenti >

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

Restaurare Muzeul Dr. Minovici

•    Valoarea totala a investiției

t

din care C+M

•    Durata execuției

J

2.992.324,00 RON

(la preturi din luna mai 2006)

2.524.205,00 RON

36 de luni