Hotărârea nr. 294/2007

HOTARAREnr. 294 din 2007-10-12 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. SUTASULUI NR. 30, SECTOR 1, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIN ADMINISTRREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA TEATRULUI L.S. BULANDRA


HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului situat în str. Sutașului nr. 30, sector 1, aparținând domeniului privat al municipiului București, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea

J

Teatrului L.S. Bulandra

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Cultură;

Văzând raportul Comisiei de Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Teatrului L.S. Bulandra, a imobilului situat în Municipiul București, Str. Sutașului nr. 30, sectorul 1, cu destinația de sediu și având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate la valoarea de inventar de la data transmiterii, patrimoniul unităților predătoare și primitoare urmând a se modifica în mod corespunzător, conform normelor legale în vigoare.

Art.3 Schimbarea destinației imobilului transmis potrivit art. 1 atrage după sine revocarea prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2&,k NEX. A

la Hotărârea nr.^ZA/..^^?^. a Consiliului General al Municipiului București

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul București, Str. Sutașului nr. 30, sectorul 1 și care se transmite din proprietatea privată a municipiului București și din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Teatrului L.S.Bulandra


Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Str. Sutașului nr. 30, sectorul 1

Administrația Fondului Imobiliar -administrator

Teatrului L.S.Bulandra -administrator

Suprafață, după cum urmează:

•    construcție 224,89 m.p.

•    curte 500 m.p.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2