Hotărârea nr. 292/2007

HOTARAREnr. 292 din 2007-10-12 ANULATA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 1440/07.05.2008 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA PRIN RESPINGEREA RECURSULUI PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "LINIE DE METROU PIATA VICTORIEI - AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA" SI ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 150/2006


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului,, Linie de metrou Piața Victoriei - Aeroportul International Henri Coandă“ si abrogarea

Hotărârii CGMB nr. 150/2006

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului București si raportul Direcției Generale de Infrastructura și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei Economică, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu art. 36 alin.(2), lit.,,b ” art. 36 (4) lit.„d” și art. 45 (2) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico - economică a proiectului ,, Linie de metrou Piața Victoriei - Aeroportul Internațional Henri Coandă”, ai cărui indicatori tehnico - economici sunt prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 150/09.06.2006 privind aprobarea documentației tehnico- economice și indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Linie de metrou Gara de Nord - Aeroportul Internațional Henri Coandă11.    ____

Art.3 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București și credite externe.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


2-Anexa


CARACTERISTICI PRINCIPALE

SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Caracteristici principale

- Denumirea obiectivului de investiții:


-    Lungime traseu:

-    Număr de statii:

-    Faza de proiectare:

-    Ordonator principal de credite:

-    Beneficiar:

-    Amplasament:


LINIA DE METROU PIAȚA VICTORIEI - OTOPENI (LEGĂTURĂ REȚELEI DE METROU CU AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCUREȘTI)

15,79km

19+depou

STUDIU DE FEZABILITATE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Traseu integral subteran - Municipiul București si Orașul Otopeni, județul Ilfov (Piața Victoriei - Bulevardul Ion Mihalache - Bulevardul Expoziției - Piața Presei Libere -DN1 - Aeroport Aurel Vlaicu Baneasa - Aeroport Henri Coanda)

Indicatori tehnici

Lungimea construita:    15,79km

Lungimea de exploatare:    15,34km

Număr de statii + depou:    19+1

Capacitate maxima posibila de transport: 50.000 calatori/(ora si sens) Număr de trenuri:    21 (ltren=6vagoane)

Viteza tehnica maxima:    min. 80km/h

Viteza comerciala:    36km/h

Durata de realizare a investiției:    7 ani

Indicatori economici

1.055.031.573 EURO(fara TVA)

723.607.447 EURO (fara TVA) 214.064.640 EURO (fara TVA)


Valoarea totala a investiției

din care

-C+M:

- Utilaje si echipamente:

Eșalonarea investiției

Anul

I

n

m

IV

V

VI

vn

Total

Valoare

(EURO fara TVA)

25.136.831,85

110.578.855,45

184.298.092,41

184.298.092,41

284.858.233,17

159.725.013,42

106.136.454,31

1.055.031.573,00