Hotărârea nr. 291/2007

HOTARAREnr. 291 din 2007-10-12 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 199/2012

Consiliul General al Municipiului București

............................... HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București în Comisia Municipiului București pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției Juridic, Contencios și Legislație;

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile H.G nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor;

în temeiul prevederilor ari. 36 alin.(1) și art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Alexandru Marian ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului București în Comisia Municipiului București pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar.

Art.2 Persoana nominalizată la art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

'    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Valentin Mircea    “

București, 12.10.2007 Nr.291

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro