Hotărârea nr. 29/2007

HOTARAREnr. 29 din 2007-02-20 HOTARIRE 29 din 20/02/2007 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PENTRU TRANSMITEREA PASARELEI PIETONALE CARE TRAVERSEAZA FASCICOLUL DE LINII DIN STATIA CF BUCURESTI NORD, ZONA GARII BASARAB, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VRDEREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE, CASARII SI VALORIFICARII ACESTEIA.
HOT. 29 20/02/2007
HOTARIRE 29 din 20/02/2007

HOTARIRE     29 din 20/02/2007

PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PENTRU TRANSMITEREA PASARELEI PIETONALE CARE TRAVERSEAZA FASCICOLUL DE LINII DIN STATIA CF BUCURESTI NORD, ZONA GARII BASARAB, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VRDEREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE, CASARII SI VALORIFICARII ACESTEIA.

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern pentru transmiterea Pasarelei pietonale care traverseaza fascicolul de linii din statia CF Bucuresti Nord, zona Garii Basarab, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in domeniul privat al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acesteia.

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile art.9, alin.2 si art.12, alin.1 si alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”c” si art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern pentru transmiterea Pasarelei pietonale care traverseaza fascicolul de linii din statia CF Bucuresti Nord, zona Garii Basarab, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in domeniul privat al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acesteia.

 

            Art.2 Patrimoniul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului prevazut la art.1 si patrimoniul autoritatii publice locale, se diminueaza, respectiv se majoreaza in mod corespunzator cu valoarea mijlocului fix transmis.

 

Art.3. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 29