Hotărârea nr. 289/2007

HOTARAREnr. 289 din 2007-10-12 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. FIZICIENILOR FN (FOST BDUL ION SULEA NR. 92), SECTOR 3 IN SUPRAFATA DE 1450 MP PENTRU EDIFICAREA UNUI ANSAMBLU BISERICESC


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren, aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în str. Fizicienilor f.n.(fost B-dul Ion Șulea nr. 92), sector 3 în suprafață de 1450 mp,

pentru edificarea unui ansamblu bisericesc

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București si raportul comun al Direcției Achiziții, Concesionări și Contracte și Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând raportul Comisiei de Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art.15(a) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, art.45 alin.(3) și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Bucureștilor, a terenului situat în str. Fizicienilor f.n.(fost B-dul Ion Șulea, nr. 92), sector 3, în suprafață de 1450 m.p. -identificat conform planului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre - teren aparținând domeniului privat al municipiului București-în vederea edificării unor construcții cu destinația-ansamblu bisericesc.


Art.2 Atribuirea se face pe întreaga durată de existență a clădirii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


București, 12.10.2007 Nr.289


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2