Hotărârea nr. 288/2007

HOTARAREnr. 288 din 2007-10-12 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. VALEA IALOMITEI FN (CARTIER BRANCUSI), SECTOR 6, IN SUPRAFATA DE 1470 MP, PENTRU EDIFICAREA UNEI BISERICI ORTODOXE


HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren, aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în Str.Valea

lalomiței fn (cartier Brâncuși), sector 6, în suprafață de 1.470 mp, pentru edificarea unei biserici ortodoxe

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București si raportul comun al Direcției Achiziții, Concesionări și Contracte și Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând raportul Comisiei de Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art.15(a) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, art.45 alin.(3) și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se atribuie în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Bucureștilor, terenul situat în Str.Valea lalomiței f.n. (cartier Brâncuși), sector 6, în suprafață de 1.470 mp - identificat conform planului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre -teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în vederea edificării unei construcții cu destinația de biserică ortodoxă.

>    J

Art.2 Atribuirea se face pe întreaga durată de existență a clădirii cu obligativitatea respectării destinației mai sus menționate.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2
- I

- - -1

1    ț

•    I    I