Hotărârea nr. 286/2007

HOTARAREnr. 286 din 2007-10-12 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 288 MP, SITUAT IN STR. CERNAUTI, NR. 24, SECTOR 2, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTE


Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind concesionarea , prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 288 mp, situat în str. Cernăuți, nr. 24, sector 2, pentru realizarea unei clădiri cu destinația de locuințe

1    J

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului București și raportul Direcției de Achiziții, Concesionări și Contracte și Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând raportul Comisiei de Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 13(1) din Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. c, (5) lit. b, art. 45 ( 3 )și art. 123(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitație publică, a terenului în suprafață de 288 mp, aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în str. Cernăuți nr. 24, sector 2 -identificat conform planului cadastral anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,- în vederea realizării unei clădiri cu destinația de locuințe.

J    >

Art.2 Licitația va fi organizată de Direcția de Achiziții, Concesionări și Contracte

Art.3 Durata concesionării este de 49 ani.

Art.4 Redeventa minimă anuală a concesiunii se va stabili la data perfectării contractului, în baza metodologiei aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 211/2006, modificată.

Art.5 Primarul General al Municipiului București, prin Direcția de Achiziții, Concesionări și Contracte va încheia contractul de concesiune, iar Direcția de Venituri va răspunde de încasarea redevenței.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.


ÎWECRETAR GENERAL AL"MUN^CIPIULUI BUCUREȘTI

București, 12.10.2007 Nr.286


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2