Hotărârea nr. 285/2007

HOTARAREnr. 285 din 2007-10-12 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. IZVOR, NR. 90 A, SECTOR 5, IN SUPRAFATA DE 375 MP, PENTRU REALIZAREA UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE LOCUINTE SI BIROURIHOTARARE

privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în Str.lzvor, nr.90A, sector 5, în suprafață de 375 mp, pentru realizarea unui imobil cu destinația de locuințe și birouri

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun al Direcției de Achiziții, Concesionări și Contracte, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și al Direcției Evidență Imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei de Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 13(1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”b”, art.45 alin.(3) și art. 123 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitație publică a terenului situat în Str.lzvor, nr.90A, sector 5, în suprafață de 375 mp, identificat conform planului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui imobil cu destinația de locuințe și birouri.    X***^5o*


Art.2 Durata concesionării este de 49 de ani. *

Art.3 Redeventa minimă anuală a concesiunii se va stabili la data »

perfectării contractului, în baza metodologiei aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr.211/2006, modificată.

Art.4 Primarul General al Municipiului București, prin Direcția de Achiziții, Concesionari și Contracte va încheia contractul de concesiune, iar Direcția Venituri va răspunde de încasarea redevenței.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 12.10.2007 Nr.285

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor TomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2