Hotărârea nr. 284/2007

HOTARAREnr. 284 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE FURNIZATE PRIN SISITEMUL CENTRALIZAT DE INCALZIRE DE CATRE RADET BUCURESTI SI A PRETULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE LA POPULATIE SE ABROGA ART. 4 PRIN HCGMB NR. 244/2010


Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind aprobarea tarifelor de transport și distribuție a energiei termice ' furnizate prin sistemul centralizat de încălzire de către RADET

București și a prețului local de facturare a energiei termice la populație

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, a art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică și a art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă tarifele locale la serviciul public de alimentare cu energie termică prin sistemul centralizat de încălzire a municipiului București, după cum urmează:

a)    tariful pentru transportul și distribuția energiei termice pentru populație și agenți economici alimentați din PT urbane, la un nivel de 86,79 lei/Gcal (fără TVA), cu structura prezentată în Anexa 1;

b)    tariful pentru transportul energiei termice pentru consumatorii cu PT proprii la un nivel de 48,02 lei/Gcal /fără TVA), cu structura prezentată în Anexa 2.

Art.2 Se aprobă prețul local mediu de 209,76 lei/Gcal (fără TVA) pentru agenții economici alimentați prin puncte termice urbane și de 170,99 lei/ Gcal (fără TVA) pentru agenții economici alimentați din rețeaua de transport a sistemului centralizat de încălzire.

Art.3 Cheltuielile pe fiecare element de cost din structura tarifelor aprobate vor putea fi depășite numai cu aprobarea Consiliului de

Administrație RADET.

»

Art.4 Se aprobă prețul local de facturare a energiei termice către populație la un nivel de 119 lei/Gcal (inclusiv TVA).

Art.5 Tarifele aprobate se vor aplica începând cu 1 noiembrie 2007. Art.6 Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice, Direcția

Generală Economică și RADET vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Anexa Ni

la HCGMB nr.JW*t'

STRUCTURA

pe elemente de cheltuieli pentru tariful de transport si distribuție a energiei termice pentru PT urbane, la RADET București

Nr.

crt

Specificație

TARIF APROBAT

Total lei

Lei/Gcal

Pondere in tarif

0

1

6

8

9

1

CHELTUIELI VARIABILE-

199,262,315

46.15

53.17

Combustibil tehnologic

0

0.00

0.00

Cheltuieli de transport combustibil

0

0.00

0.00

Energie termica cumparata de la terti pentru energia pierduta in transport/distributie

154,157,111

35.70

41.13

Energie electrica tehnologica

23,528,658

5.45

6.28

Apa rece+ canalizare

6,071,346

1.41

1.62

Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la terti

15,505,200

3.59

4.14

Alte cheltuieli

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI FIXE, din care:

168,077,527

38.94

44.87

a) Cheltuieli materiale:

36,806,680

8.54

9.84

-materiale

11,788,200

2.73

3.15

-amortizare

9,957,080

2.31

2.66

-redeventa

0

0.00

0.00

-cheltuieli pentru protecția mediului

900,900

0.21

0.24

-energie electrica

0

0.00

0.00

-reparații in regie

0

0.00

0.00

-reparații executate cu tertii

7,062,300

1.64

1.89

-studii si cercetări

0

0.00

0.00

-ane serviiu 6x66utatâ du tertii:    ........... .....

7,050,000

1.84

1.89

* colaborări

250,000

0.06

0.07

* comisioane si onorarii

850,000

0.20

0.23

* protocol, reclame, publicitate

60,000

0.01

0.01

* deplasări, detasari, transferări

340,000

0.08

0.09

* posta si telecomunicații

850,000

0.20

0.23

* impozite si taxe

3,000,000

0.69

0.80

* paza

1,150,000

0.27

0.31

* serv. internet si informatice

550,000

0.13

0.15

- alte cheltuieli materiale

48,200

0.01

0.01

b) Cheltuieli cu munca vie:

125,255,857

29.01

33.43

* salarii

88,275,364

20.44

23.55

’C.A.S.    19,5%

17,213,696

3.99

4.60

* Fond de șomaj 2%

1,765,507

0.41

0.47

* F.N.A.S 6%

5,296,522

1.23

1.42

* Fond de accidente si boli profesionale 1,116%

985,153

0.23

0.27

* CCIASS 0,85%

750,341

0.17

0.20

* Fond de garantare a creanțelor salariale 0,25%

220,688

0.05

0.06

* alte cheltuieli cu munca vie

10,748,586

2.49

2.87

c) Cheltuieli financiare

6,014,990

1.39

1.60

III

CHELTUIELI TOTALE (l+ll)

367,339,842

85.09

98.04

IV

PROFIT

7,346,797

1.70

1.96

V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

0

0.00

0.00

VI

VENITURI

374,686,638

VII

CANTITATE LIVRATA (Gcal)

4,317,875

VII

TARIF    -    lei/Gcal

86.79

100.00

Anexa N,r.2

la HCGMB

STRUCTURA

pe elemente de cheltuieli a tarifului de transport a energiei termice pentru agenții economici cu PT proprii

Nr.

crt.

Specificație

TARIF APROBAT

Total lei

Lei/Gcal

Pondere in tarif %

0

1

6

8

9

1

CHELTUIELI VARIABILE

8052332

23.76

49.47

Combustibil tehnologic

0

0.00

0.00

Cheltuieli de transport combustibil

0

0.00

0.00

Energie termica cumparata de la terti pentru energia pierduta in transport/distributie

7351504

21.69

45.16

Energie electrica tehnologica

0

0.00

0.00

Apa bruta sau pretratata

0

0.00

0.00

Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la terti

700828

2.07

4.31

Alte cheltuieli

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI FIXE, din care:

7450246

21.98

45.77

a) Cheltuieli materiale:

1976681

5.83

12.14

-materiale

607703

1.79

3.73

-amortizare

414878

1.22

2.55

-redeventa

0

0.00

0.00

-cheltuieli pentru protecția mediului

89100

0.26

0.55

-energie electrica

0

0.00

0.00

-reparații in regie

0

0.00

0.00

-reparații executate cu tertii

410000

1.21

2.52

-studii si cercetări

0

0.00

0.00

-alte servicii executate cu tenii:

-327OTJ

0.97

-TOT

* colaborări

10000

0.03

0.06

* comisioane si onorarii

40000

0.12

0.25

* protocol, reclame, publicitate

2500

0.01

0.02

* deplasări, detasari, transferări

14000

0.04

0.09

* posta si telecomunicații

40000

0.12

0.25

* impozite si taxe

150000

0.44

0.92

* paza

47500

0.14

0.29

* serv.internet si informatice

23000

0.07

0.14

- alte cheltuieli materiale

128000

0.38

0.79

b) Cheltuieli cu munca vie:

5222940

15.41

32.09

* salarii

3678140

10.85

22.60

* C.A.S. 19,5%

717237

2.12

4.41

* Fond de șomaj 2%

73563

0.22

0.45

* F.N.A.S 6%

220688

0.65

1.36

* Fond de accidente si boli profesionale 1,116%

41048

0.12

0.25

* CCIASS 0,85%

31264

0.09

0.19

* Fond de garantare a creanțelor salariale 0,25%

9195

0.03

0.06

* alte cheltuieli cu munca vie

451805

1.33

2.78

c) Cheltuieli financiare

250625

0.74

1.54

III

CHELTUIELI TOTALE (l+ll)

15502578

45.74

95.24

IV

t’ftOFIT 5^

775129

2.29

4.76

V

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

0

0.00

0.00

VI

VENITURI

16277707

48.02

100.00

VII

CANTITATE LIVRATA (Gcal)

338930

Total    /o?    Ox

48.02