Hotărârea nr. 283/2007

HOTARAREnr. 283 din 2007-10-12 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CGMB NR. 52/2000 REFERITOARE LA INFIINTAREA AGENTIEI MUNICIPALE PENTRU EFICIENTIZARE SI REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI BUCURESTI - AMEREB ISI INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 4 SI ANEXA NR. 2 PRIN HCGMB NR. 330/2007


Consiliul General al Municipiului București

privind modificarea și completarea Hotărârii CGMB nr. 52/2000 referitoare la înființarea Agenției Municipale pentru Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București - AMEREB

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General, raportul Direcției Utilități Publice și punctul de vedere al Comitetului Municipal al Energiei;

Văzând raportul Comisiei Utilități Publice și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor H.G. nr. 246 / 2006 si H.G. 462 / 2006; în conformitate cu prevederile Hotărârilor C.G.M.B. nr. 52/2000

si 277/2006;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit.”b” si alin. (6) lit.”a” pct. 14 art. 45 alin. (1) si art. 63 alin (7) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Statutul Agenției Municipale pentru Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București, denumită în continuare AMEREB, prevăzut în anexa 1.

Art. 2 - Hotărârea CGMB nr. 52/2000 se modifică și se completează în mod corespunzător.

Art.3 (1) Consiliul Executiv al AMEREB va fi format din Director General, Director Tehnic, Director de Servicii. Candidați! pentru ocuparea acestor funcții vor îndeplini cumulativ criteriile de selecție stabilite prin anexa la Statutul AMEREB

(2)    Numirea conducerii AMEREB se va face prin dispoziția Primarului General, după desfășurarea concursului.

(3)    Până la organizarea concursului pentru posturile din cadrul Consiliului Executiv al AMEREB, Primarul General va numi o conducere provizorie.

Art.4 Se aprobă conținutul anunțului public privind selecția candidaților prevăzuți la articolul 3, prezentat în anexa 2.

Art.5 Comisia de concurs va fi stabilită de către Primarul General, din care vor face parte și câte un reprezentant din partea Comisiei pentru Utilități Publice și a Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul C.G.M.B.

Art.6 Activitatea AMEREB va fi coordonata metodologic de către Comitetul Municipal al Energiei constituit prin Hotărârea nr. 277/2006 și administrativ de către Primarul General al Municipiului București.

Art.7 Sediul AMEREB va fi în strada Maximilian Popper nr. 30, sector 3, aflat în administrarea RADET București.

Art.8 Bugetul AMEREB pentru anul 2007 va fi supus aprobării C.G.M.B. în 30 de zile de la numirea membrilor Consiliul Executiv al AMEREB, desemnați în urma concursului.

Art.9 RADET București va pune la dispoziția AMEREB, cu titlu provizoriu, dotările, materialele, serviciile, precum și suportul financiar necesar funcționării Agenției, până la constituirea bugetului AMEREB, cheltuielile urmând a fi recuperate din reducerea contribuției RADET la bugetul AMEREB.

Art. 10 Anexele 1 și 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.11 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERALBucurești, 12.10.2007 Nr.283

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România

Tel.: 305 55 13; tel.centrală: 305 55 00, int. 1105; fax: 305 55 13

http://www. bucu resti-primaria. ro

SMM certificat IS014001 : 2004


Primăria Municipiului București


Secretar General
OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art.48 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 283/12.10.2007 privind modificarea si completarea Hotărârii CGMB nr. 52/2000 referitoare la infiintarea Agenției Municipale pentru Eficientizare si Reglementare in domeniul Energiei București - AMEREB

Proiectul de hotărâre a fost propus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului General al Municipiului București în cadrul ședinței ordinare din data de 12 octombrie 2007, nerespectând prevederile art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

Astfel, din textul proiectului de hotărâre nu reiese ce aricole și alineate din anexa Hotărârii CGMB nr. 52/2000 se modifică și se completează în mod corespunzător.

Potrivit art. 15 alin. 2 din legea mai sus menționată, în cazul existenței unor paralelisme acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice. Ori, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 283/12.10.2007 s-a aprobat un statut al AMEREB, fără ca dispozițiile prevăzute în anexa Hotărârii CGMB nr. 52/2000 să fie abrogate, având în această situație două hotărâri, ale căror anexe au prevederi contradictorii; iar potrivit

art. 16 “....în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative se va urmări abrogarea expresă a dispozițiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu reglementarea preconizată”.

De asemenea, Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 283/12.10.2007 cuprinde aspecte de contradictorialitate astfel:

/■?


Primăria Municipiului București

Secretar GeneralCfe,


V

UKAS

SMC certificat ISO 9001 20C0

db

V

UKAS

IK'VIjnMWNML

ooî


Potrivit art. 1 alin. 1 din această anexă „Agenția Municipală pentru Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București este instituție subordonată C.G.M.B., de interes și utilitate publică non profit cu personalitate juridică”, iar potrivit aceluiași art. la alin. 2 „AMEREB funcționează coordonată nemijlocit de Primarul General în baza competențelor delegate de către CGMB prin prezentul statut”.

Contradictorialitatea reiese și din textul art. 5 din anexa nr. 1, „Agenția Municipală pentru Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București va funcționa conform organigramei și statutului anexat fiind delegată de Primarul General cu aprobarea CGMB „ precum și din textul art. 6 alin 1 potrivit căruia „ ..activitatea AMEREB se subordonează deciziilor Primarului General”

Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor din cadrul Consiliului Executiv s-au reținut următoarele aspecte de contradictorialitate:

Potrivit art. 6.1 „membrii Consiliului Executiv ai AMEREB vor fi selectați prin concurs organizat de către o comisie numită de către Primarul General...”, iar potrivit anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 283/12.10.2007 “ Consiliul General al Municipiului București organizează concurs public pentru funcția de Director General...”

De asemenea, nu au fost anexate în cuprinsul proiectului de hotărâre organigrama și statul de funcții, menționate în Statut.


Anexa 1 la Hotararea CGMB nr.........../...................

privind modificarea si completarea Hotărârii CGMB nr. 52/2000

STATUTUL

Agenției Municipale pentru Eficientizare si Reglementare in domeniul Energiei București (AMEREB)

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Forma juridica, subordonare si scop

Art.l - Agenția Municipala pentru Eficientizare si Reglementare in domeniul Energiei București, denumita in continuare AMEREB, este o instituție in subordinea CGMB, de interes si utilitate publica, non profit, cu personalitate juridica, cu sediul in București.

AMEREB funcționează coordonata nemijlocit de Primarul General in baza competentelor delegate de către CGMB prin prezentul statut.

AMEREB este infiintata de CGMB pentru asigurarea aplicării cu obiectivitate, profesionalism si eficienta a strategiei energetice municipale si a reglementarilor in domeniul energetic municipal, reglementari prevăzute in normele locale, in contractele de furnizare a utilităților energetice, in contractele de concesiune ale municipalității cu operatorii locali din domeniu, in standardele si prevederile legilor in vigoare, precum si pentru corelarea si coordonarea producerii, transportului si distribuției a energiei pe teritoriul Municipiului București, in scopul formarii si dezvoltării pieței locale de energie.

Scopul principal al AMEREB este crearea prin mecanisme de piața a condițiilor scăderii costurilor energiei termice si electrice utilizate de bucuresteni, degrevarea PMB de serviciul subvenționării acestor tipuri de energii si a reducerii efortului compensării familiilor defavorizate in consumul de energie.

Principii generale si definiții Art.2

Reglementarea de către AMEREB a calitatii serviciilor energetice locale, la nivelul consumatorilor, consta in urmărirea si aplicarea reglementarilor existente privind realizarea Nivelelor de Serviciu (NS) la utilizatori, prevăzute in contractele Municipalității cu operatorii concesionari ai serviciilor energetice locale . precum si emiterea de reglementari noi

In acest statut, noțiunea de utilizator este definita ca totalitatea persoanelor sau entităților, fizice sau juridice, inclusive instituțiile publice sau dotatiile publice, carora, in permanenta, le sunt furnizate servicii energetice in baza prevederilor contractelor de furnizare.

Art.3 - Activitatea AMEREB va urmări aplicarea următoarelor principii si reguli de funcționare esențiale ale serviciilor energetice la nivel local:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b)    adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;

c)    aplicarea acelorași reguli tuturor utilizatorilor si operatorilor;

d)    asigurarea sanatatii publice si calitatii vieții;

e)    recurgerea sistematic la concurenta;

f)    asigurarea transparentei fata de utilizatori;

g)    obținerea celui mai bun raport cantitate/calitate/cost a serviciilor prestate la utilizatori;

k)    masurarea calitatii serviciilor pe baza de indicatori de performanta cuantificabili;

l)    incadrarea activitatii unităților energetice in normele naționale si europene privind protecția mediului.

Obiective

Art.4- Agenția Municipala pentru Eficientizare si Reglementare in domeniul Energiei București (AMEREB), isi desfasoara activitatea in baza prevederilor prezentului statutut si are următoarele obiective:

a)    monitorizarea respectării strategiei energetice municipale si impunerea masurilor de corectie;necesare

b)    monitorizeze cu maxima obiectivitate a conformării operatorilor la obligațiile contractuale privind Nivelele de Serviciu (NS) stabilite de către CGMB;

c)    reglementarea activitatilor de furnizare a energiei si a combustibililor pe teritoriul Municipiului București;

d)    reducerea consumurilor energetice la utilizatori, fara diminuarea confortului;

e)    intocmirea si actualizarea băncilor de date in domeniul producerii, transportului si distribuției energiei pe teritoriul Municipiului București, inclusiv a bilanțurilor energetice;

f)    promovarea politicilor energetice de dezvoltare durabila a orașului;

g)    alinierea la conceptele europene privind autoadministrarea si autogestiunea serviciilor energetice si stimularea inițiativei si motivarea introducerii de tehnologii performante;

h)    crearea piețelor libere de servicii municipale in scopul obținerii celui mai bun raport calitate / preț pentru serviciile prestate la utilizatori;

i)    stabilirea unor politici de preturi pentru serviciile energetice pentru stimularea echilibrata a producției, transportului si distribuției energiei;

j) asigurarea expertizei tehnice in sprijinul rezolvării reclamatiilor clientilor si concesionar, prin analizarea si aprecierea imparțiala a situațiilor, daca apelul clientului către concesionar nu a condus la rezolvări acceptabile pentru parti;

CAPITOLUL 2 - ATRIBUȚII

Art.5 Agenția municipala AMEREB va funcționa conform organigramei si statutului anexat fiind delegata de către Primarul general cu aprobarea CGMB sa exercite următoarele atribuții:

1.    Propune CGMB reglementari si standarde locale pentru funcționarea serviciilor comunale privind utilitati energetice in condiții de eficienta, transparenta si protecție a consumatorilor;

2.    Avizează metodele de măsurare si evaluare a Nivelelor de Servicii;

3.    Propune CGMB aprobarea Nivelelor de Servicii de Baza (standarde de baza) pentru operatorii locali de servicii comunale de utilitati energetice;

4.    Monitorizează certificarea conformității calitatii serviciilor publice aflate sub supraveghere cu nivelele de calitate prescrise, verifica realizarea indicatorilor tehnici si de servire a consumatorilor din contractele de concesiune/gestiune delegata si propune aplicarea penalizărilor pentru nerespectarea angajamentelor contractuale de către concesionar/prestator, in conformitate cu prevederile contractelor de concesiune/delegare a gestiunii. In aceasta activitate AMEREB poate apela la sprijinul expertilor tehnici independenți;

5.    Realizează o banca de date a indicatorilor de performanta, precum si a altor informații primite de la operatori, consumatori sau terti, cuprinzind, intre altele, informații relevante pentru realizarea Nivelelor de Serviciu si a oricăror altor informații cu caracter public relevante pentru aprecierea serviciilor; realizează bilanțuri energetice la nivelul sistemelor energetice municipale, precum si sinteze si analize comparative ale indicatorilor de performanta energetici; in aceasta activitate AMEREB poate apela la sprijinul expertilor tehnici independenți;

6.    Asigura expertiza tehnica in sprijinul rezolvării disputelor dintre (litigiile) dintre societatea

concesionara si client, aparute i indeplinirea indicatorilor de piea contractelor de concesiune/gestiune delegata, legate de rviciilor prestate in regim de gestiunedelegata/concesionare, prin informări, analize, verificări, comunicând concluziile sale petentilor, luând decizii de aplicare a prevederilor contractuale cu privire la obligațiile concesionarului fata de client, daca apelul clientului către concesionar nu a condus la rezolvări acceptabile pentru parii;

7.    Asigura transparenta indicatorilor de performanta si a sintezelor efectuate si urmărește realizarea unei bune comunicări a acestora tuturor pârtilor interesate si consumatorilor, in condițiile păstrării confidențialității pentru datele cu acest caracter;

8.    Coordonează in colaborare cu direcțiile de specialitate din PMB, preluarea unitarilor energetice de producere a energiei termice si electrice in cogenerare din Municipiul București si integrarea acestor unitati in serviciile comunale de utilitati publice, in conformitate cu prevederile HG nr. 462/2006;

9.    Organizează formarea pietii locale de energie si ulterior reglementează si controlează funcționarea acesteia. Intrumentele de reglementare vor trebui sa instituie scheme de sprijin pentru cogenerare -condiționate de eficienta producerii energiei termice, precum si masuri de stimulare a formarii pieței de energie prin promovarea aportului de capital in condițiile realizării unui circuit financiar sănătos in producerea energiei.

10.. Stabilește necesitatea unor audituri energetice privind eficienta economica pe intregul lanț de producere, transformare, distribuție si consum de energie electrica, termica si gaze. Aceste audituri, întocmite in colaborare cu ANRE, vor sta la baza deciziilor de alocare credite, potrivit legii, pentru modernizări si reabilitări termice a clădirilor existente in vederea reducerii consumului de energie in sectorul locativ;

11.    Elaborează studii si analize comparative asupra raportului cost/beneficiu la toate unitățile de producere si distribuție a energiei si a gazului, pentru a demonstra, prin transparenta fata de societatea civila, ca este respectata prioritatea interesului general in organizarea, reglementarea si funcționarea serviciilor comunale de utilitati energetice; in aceasta activitate AMEREB poate apela la sprijinul expertilor tehnici independenți;

12.    Avizează criteriile tehnice si de servire a consumatorului pentru selecția ofertelor si prevederile din contractele cadru de concesiune, inaintea demarării procedurilor de licitație in vederea concesionarii serviciilor ce fac obiectul reglementarii AMEREB;

13.    Initieaza programul de utilizare eficienta a energiei si de promovare a surselor regenerabile de energie, in aplicarea strategiei energetice municipale;

14.    Urmărește aplicarea standardelor naționale si europene in domeniul serviciilor energetice si constata alinierea indicatorilor de performanta la normele UE; urmărește realizarea conformării la normele europene de mediu pentru operatorii eneregetici;

15.    Reglementează la nivel local modul de calculul al tarifului energiei termice si electrice produse in cogenerare si asigura transparenta tarifelor locale la energie.

16.    Colaborează cu organismele guvernamentale in scopul unor inițiative legislative si reglementari naționale, care sa conducă la economii de energie la consumator (modele de credite, reglementari mai stricte ale standardelor utilizate la construcția clădirilor noi, controlul si intretinerea instalațiilor interioare, etc.);

17.    Acorda asistenta autorităților locale in pregătirea documentelor pentru licitațiile de concesionare in domeniul serviciilor publice de gospodărie comunala.

18.    Emite decizii care au caracter obligatoriu pentru operatori si utilizatori ai serviciilor comunale de utilitati energetice, privind:

-    evaluarea Nivelelor de Servicii,

-    emiterea de instrucțiuni de reglementare locala a serviciilor energetice, in baza reglementarilor naționale si a strategiei energetice municipale aprobata de către CGMB;

-    expertizarea litigiilor dintre utilizatori si operatori, precum si dintre operatori;

-    penalizarea operatorilor pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de norme locale si in contractele Municipalității cu operatorii din sectorul energetic local;

19.    Executa audituri sectoriale directe in unitățile energetice apartinand PMB .

Deciziile privind punerea in aplicare a strategiei energetice municipale vor fi luate cu consultarea prelabila a Comitetului Municipal al Energiei stabilit prin Hotararea CGMB nr.277/2006. Punctul de vedere al CME va constitui aviz de conformitate.

CAPITOLUL 3 - ORGANIZARE SI CONDUCERE

Management

Art.6

6.1.    - Activitatea curenta AMEREB este condusa de un Consiliu Executiv, compus din director general, un director tehnic si un director pentru servicii. Pe ansamblu, activitatea AMEREB se subordonează deciziilor CGMB.

6.2.    - Membrii Consiliului Executiv ai AMEREB vor fi selectați prin concurs organizat de către o comisie numita de către Primarul General, din care vor face parte si reprezentant! ai Comisiei pentru Utilitati Publice si a Comisiei Juridice si de Disciplina ale CGMB.

6.3.    - Criteriile de selecție pentru Membrii Consiliului Executiv, angajați ai AMEREB sunt prezentate in ANEXA.

6.4.    - Calitatea de membru al Consiliului Executiv este incompatibila cu exercitarea oricărei alte funcții sau demnități publice la nivel național, cu excepția activitatii didactice si de cercetare din invatamantul superior. Membrilor Consiliului Executiv le este interzis:

sa exercite direct sau prin persoane interpuse activitati de comerț in sectorul energetic ; sa ocupe orice alt post public, ales sau numit in cazul existentei prezumției conflictului de interese; sa participe la administrarea sau conducerea companiilor comerciale, regiilor autonome sau organizațiilor cooperatiste in cazul existentei prezumției conflictului de interese;

sa dețină acțiuni la orice companii care sunt acționari la acei concesionari, care sunt reglementați de către AMEREB sau la orice companii la care concesionarii reglementați de AMEREB sunt acționari; sa desfasoare orice alta activitate care i-ar pune in conflict de interese cu responsabilitățile lor.

6.5.    - Mandatul membrilor Consiliului Executiv inceteaza in una din situațiile următoare: la expirarea duratei mandatului;

prin demisie;

prin deces;

prin imposibilitatea efectiva de exercitare a mandatului, constând intr-o indisponibilitate mai lunga de

90 de zile consecutive;

la survenirea unei incompatibilități din cele prezentate la pct.6.4.;

prin demitere, pentru incalcarea R.O.F. sau a atribuțiilor individuale de serviciu

6.6. - Pentru toate deciziile AMEREB legate de atribuțiile acestuia, prevăzute in art. 5, acordul Consiliului Executiv este obligatoriu. Acordul Consiliului Executiv se obține prin votul a minim doua treimi din numărul membrilor sai.

Art. 7

7.1.    - Directorul General al AMEREB va fi selecat in urma unui concurs de selecție organizat de către Comisia speciala stabilita de către Primarul General, din care va face parte cate un membru al Comisiei pentru Utilitati Publice si al Comisiei Juridice si de Disciplina ale CGMB.

7.2.    - In exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General emite decizii, cu consultarea Consiliului Executiv, conform prevederilor art. 6.6.

Deciziile de interes general, din sectorul serviciilor energetice locale, se publica in Monitorul Oficial al Municipalității.

7.3.    - Deciziile luate de Directorul General in exercitarea atribuțiilor sale pot fi atacate in Contencios Administrativ la CurtșX^-Apel București, in termen de 30 de zile de la data la care au fost

notificate pârtilor interesate sau la data publicării lor in Monitorul Oficial al Municipalității, daca sunt de interes general.

Organizare

Art.8

8.1.    - AMEREB se organizează si va avea o structura astfel incat sa acopere competentele specifice asa cum au fost definte la art. 5.

Pentru primele sase luni de funcționare, organigrama AMEREB va cuprinde un număr provizoriu de maximum 15 posturi, inclusiv pentru Consiliul Executiv.

Consiliul Executiv va decide modificarea organigramei, numărul de personal si salariile, in limita fondului de salarii cuprins in bugetul anual aprobat si a atribuțiilor AMEREB, conform statutului aprobat de CGMB si a prevederilor legale in vigoare.

8.2.    - Spațiul necesar desfășurării activitatii AMEREB va fi asigurat de către Primăria Municipiului București, contra cost.

Art.9

9.1.    - Consiliul Executiv va fi sprijinit de un secretariat cu norma intreaga constând dintr-un Secretar Executiv si personal de specialitate adecvat funcțiilor AMEREB, selectat prin procese de selecție anunțate public. Personalul AMEREB va fi condus printr-o politica de personal si o structura salariala stabilite de Consiliul Executiv AMEREB.

Personalul este angajat si eliberat din funcție in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si funcționare al AMEREB si se va conduce după dispozițiile de angajare/salarizare aplicabile instituțiilor publice autonome.

Conditiiile de incompatibilitate stabilite la art.6.4. sunt aplicabile si personalului.

9.2.    - AMEREB este imputernicita sa angajeze pe baza de contract, prin proceduri concurentiale, servicii suport, consultanți, experti si consilieri juridici externi, pentru a fi sprijinita in realizarea funcțiilor sale, in limita prevederilor sale bugetare.

Finanțare

Art.10

10.1.    - Finanțarea activitatii AMEREB, se asigura din venituri extrabugetare obținute dintr-o cota fixa egala cu echivalentul in lei la cursul zilei de minimum 480.000 euro anual, din care 300.000 euro pentru cheltuieli proprii de funcționare, diferența urmând a fi utilizata pentru plata studiilor de specialitate si expertilor independenți. Aceasta suma se va colectata de la operatorii energetici locali (RADET, etc.) si se va evidenția explicit in factura pentru serviciile energetice, printr-o cota de reglementare din sumele facturate.

Cota cuvenita pentru finanțarea activitatii AMEREB va fi transferata necondiționat in contul AMEREB, plata facandu-se lunar in transe egale cu echivalentul a 40.000 euro platibili la cursul BNR din ziua plătii.

10.2.    - Consiliul Executiv al AMEREB va elabora un plan si un buget anual stabilind programul de lucru, cheltuielile si sursele de finanțare necesare. Bugetul AMEREB va prevedea cheltuieli in limita obiectivelor si competentelor specifice, asa cum au fost definite in art. 4 si art. 5 ale prezentului statut si va urmări realizarea activitatilor cu eficienta.

Bugetul AMEREB pentru anul următor va fi aprobat de CGMB, inainte de finele anului in curs, cu privire la incadrarea propunerilor bugetare in prevederile statutului ANEREB.

Pentru auditarea bilantulufAMEREB. pot fi utilizate si fonduri ale bugetului local.

10.3.    - Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri si cheltuieli al AMEREB raman la dispoziția acestuia si se reportează in anii următori, folosindu-se pentru plata expertilor si a altor cheltuieli de funcționare, cu aprobarea CGMB.

Rapoarte

10.4.    - Pana la data de 31 mai a fiecărui an, AMEREB trebuie sa-si publice bilanțul (conturile de execuție bugetara) pentru anul precedent, si sa prezinte CME si CGMB un raport prin care sa descrie principalele activitati ale anului precedent. Formatul raportului va fi stabilit de către CME, care va aviza raportul anual al AMEREB inaintea prezentării la CGMB.

Art.ll - AMEREB asigura publicarea periodica a indicatorilor de performanta corespunzători analizelor efectuate si a deciziilor luate.

Raportul de audit financiar al AMEREB, va fi realizat anual de către auditori autorizați.

Raportul de audit financiar si raportul anual de activitate vor fi prezentate CGMB spre aprobare.

Audieri

Art.12 - Pentru eventualele revizuiri ale Nivelelor de Servicii, AMEREB sondează opinia publica, convocand audieri publice, in care se prezintă propunerea pentru perioada următoare. AMEREB are dreptul de a utiliza si alte mijloace pentru sondarea opiniei publice, relativ la NS reglementate, precum si posta electronica (WEB), anchete profesionale, etc.

Rezultatul sondării opiniei publice va fi trimis către CGMB pentru analiza si decizii.

Diverse

Art.14 - Pentru indeplinirea atribuțiilor sale, AMEREB colaborează cu CME, ANRE, ANRSC, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, Consiliul Concurentei cu Ministerele si alte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau locale interesate, cu asociațiile profesionale, cu agenții economici specializați care prestează servicii de gospodărie comunala, cu asociațiile patronale din acest sector de activitate.

Art.15 - Operatorii de servicii comunale de utilitati energetice au obligația de a pune la dispoziția AMEREB informațiile necesare pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii acesteia, conform obiectivelor si atribuțiilor sale prevăzute in art. 4 si 5 din prezentul statut.
ANEXA LA STATUTUL AMEREB

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU MEMBRII CONSILIULUI EXECUTIV

1.    Director General

•    Pregătire superioara si activitate in domeniu energetic

•    Experiența manageriala - cel puțin 5 ani in funcție de Director

•    Cunoașterea legislației aferente sectorului serviciilor publice locale

•    Cunoașterea unei limbi străine de circulație internaționala

•    Prezentarea unei lucrări personale (articole, sinteze, referate), privind sectorul energetic.

2.    Directorul Tehnic (adjunctul Directorului General)

•    Pregătire superioara in domeniu energetic

•    Experiența manageriala cel puțin 3 ani

•    Cunoașterea legislației aferente sectorului serviciilor publice locale

•    Cunoașterea unei limbi străine de circulație internaționala

•    Prezentarea unei lucrări personale (articole, sinteze, referate), privind sectorul energetic.

3.    Directorul de Servicii

•    Pregătire superioara si experiența in domeniu serviciilor publice locale

•    Experiența manageriala cel puțin 3 ani

•    Cunoașterea legislației aferente sectorului serviciilor publice locale

•    Abilitați de comunicare

•    Cunoașterea unei limbi străine de circulație internaționala

•    Prezentarea unei lucrări personale (articole, sinteze, referate), privind serviciile publice locale.Anexa 2 la Hotararea CGMB nr....../.......

privind modificarea si completarea Hotărârii CGMB nr. 52/2000

ANUNȚ

privind organizarea concursului de selecție al Directorului General al AMEREB

Consiliului General al Municipiului București (CGMB) organizează concurs public de selecție pentru funcția de Director General al Agenției Municipale pentru Eficientizare si Reglementare in domeniul Energiei București, denumita in continuare AMEREB, in conformitate cu prevederile statutului AMEREB aprobat de CGMB prin Hotararea nr. 52/2000 si..................

AMEREB Agenția Municipala pentru Eficientizare si Reglementare in domeniul Energiei București, denumita in continuare AMEREB, este o instituție publica autonoma, neguvernamentala, de interes si utilitate publica, non profit, cu personalitate juridica, cu sediul in București, condusa de a un Consiliu Executiv.

AMEREB funcționează independent in baza competentelor delegate de către CGMB prin prezentul statut.

AMEREB este infiintata de CGMB pentru asigurarea aplicării cu obiectivitate, profesionalism si eficienta a strategiei energetice municipale si a reglementarilor in domeniul energetic municipal, reglementari prevăzute in normele locale, in contractele de furnizare a utilităților energetice, in contractele de concesiune ale municipalității cu operatorii locali din domeniu, in standardele si prevederile legilor in vigoare, precum si pentru corelarea si coordonarea producerii, transportului si distribuției a energiei pe teritoriul Municipiului București, in scopul formarii si dezvoltării pieței locale de energie.

Selecția Directorului General AMEREB va fi organizata de către o Comisia a PMB, stabilita conform art. 4 din HCGMB nr.........., avand sediul in B-dul Elisabeta nr.47, sector 5.

Condiții de participare la selecție a canditatilor sunt prezentate in anexa la statutul AMEREB:

Canditatii vor depune la sediul comisie de selecție, in maximum 15 zile de la apariția anunțului, pana la ora 15,oo a ultimei zile, următoarele documente:

a.    curriculum vitae, din care sa rezulte respectarea condițiilor din criteriile de selecție;

b.    copii legalizate după diplomele de studii superioare;

c.    cazier judiciar;

d.    scrisoare de intenție, in manuscris;

e.    Prezentarea unei lucrări personale (articole, sinteze, referate), asa cum se prevede in anexa la statutul AMEREB.

In termen de 3 zile de la data limita de depunere a candidaturii, secretariatul comisiei de selecție va afișa la sediul CGMB lista cu candidatii admiși pentru interviu, precum si data si locul de desfășurare al interviului.

Candidatii neadmisi la interviu sunt considerați respinși.

Selecția candidatilor de către Comisie pentru ocuparea postului de Director General se va face pe baza de interviu.

Contestațiile se pot depune in termen de maxim 3 zile de la comunicarea câștigătorilor selecției, iar rezolvarea contestațiilor va fi făcută de către Comisia Juridica a CGMB, in termen de 3 zile de la termenul limita de depunere a contestației.

Persoanele interesate pot consulta documentele de sprijin la sediul CGMB, B-dul Elisabeta nr.47, sector 5, etajul 2, camera..., incepand cu data prezentului anunț.