Hotărârea nr. 282/2007

HOTARAREnr. 282 din 2007-10-12 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU "RESTAURAREA, REABILITAREA SI MODERNIZAREA SALII DE SEDINTE A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - IMOBILUL DIN BDUL REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „ Restaurarea, reabilitarea șl modernizarea Sălii de ședințe a Consiliului General al Municipiului București - imobilul din B-duT Regina Elrsabeta nr. 47.

seclor 5


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General si Raportul Direcției Administrativ Transporturi din cadrul Direcțiej-Generâie Economice.

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de DiscîpFnâ ale Consiliului General al Municipiului București:

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. 2 lie flb», arin. 4 IS«d» si art. 45 alin. 2 din Legea 215/2do 1, privind administrația publică tocaiâ republicată,

CONSIL LUL GENERAL Ai, MUMiClPlULU; BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE. .

-    ■ t '

Alt. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii Znnico economici pentru ,, Restaurarea, reabilitarea și modernizarea sălii de ședințe a Consiliului General'al Municipiului București - imobitttldih B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector5, București,,, conform anexelor iși 2

Art. 2 Anexele 1 și 2 Tac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3 Finanțarea investiției se asigură din alocații de la bugetul local

Art,4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a Ies! adoptată în Ședința Ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ft-diu Heijlna tllMoetJi 47, Radar fi, BucUJțțlLt/C

STUDIU DE FEZABILITATE

OBIECT: "Restaurare, reabilitare si modernizare Săli de ședințe Consiliu General al Municipiului București - imobil bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București"

1. Date generale:

1.1. Denumirea investiției:

Restaurare, reabilitare si modernizare Săli de ședințe Consiliu General al Municipiului București - imobil bd. Regina Elisabeta nr. 47 , sector 5, București

1.2.    Elaborator:

Direcția Generala Economica - Direcția Administrativ Transporturi

1.3.    Ordonatorul principal de credite:

Primarul General al Municipiului București.

Surse de finanțare: 100% din bugetul local.

1.4.    Autoritatea contractanta:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generala Economica - Direcția

Administrativ Transporturi , cu sediul in București, B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, cod fiscal 426711/.

1.5.    Amplasament:

B-dul Regina Elisabeta nr. 47 , sector 5, București, etaj 3, camera 301, 301A,

anexe

1.6.Tema de proiectare:

Tema de proiectare elaborata de Direcția Administrativ Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului București

Obiectivul este cuprins in programul de investiții al direcției pe anul 2007.

1.7.    Situația Existenta /Propuneri

1,7.1 Situația existenta

Generalități de compartimentare

Sala da ședințe este poziționată central fata de cele doua anticamere utilizate ca sala audio-video sl camera depozitare documentație - respectiv proiectele de HCSMB si celelalte materiale necesare bunei desfășurări a ședințelor. Accesul In anticamere se face prin încăperi tip sas-urt.

Compartimentările actuale se mențin ca suprafețe si volume datorita bunei functionatitati in cadrul fluxului tehnologic.

Particularități funcționase:

In prezent funcționalitatea sălilor (atat sala de ședințe cat. sl anticamerele sălii) lașa de dorit In sensul ca dotările au un grad mare de uzura sl nu corespund actualelor norme minimale de funcționare In bune condiții a unei ședințe de nivelul ședințelor de consiliu general .

încăperea dotata cu actualele sisteme audio cu o vechime de peste 20 ani asigura cu un efort suplimentar posibilitatea desfășurării ședințelor, efort suplimentar ce consta in revizuirea frecventa a instalației de sunet si repararea acesteia aproape înainte de fiecare ședința. In sala de ședințe, in afara ședințelor de consiliu se tin si diverse conferințe organizate in cadrul înshtuttei si cu participare externa din cadrul ministerelor.

O alta încăpere alaturata sălii de ședințe este utilizata si in prezent pentru ședințe cu număr redus de participant!.

Pentru asigurarea condițiilor de igiena, vor treubi amenajate doua pruprl snitare , dintre car^ unul exista dar obiectele sanitare fiind vechi si neintretinute nu mai poate fi utilizat.

Saî:1e sunt asigurate in prezent doar cu sistem alt sistem de supraveghere.


Dirhen^iunî s3 gabarite:

hol acces =17,64 mp gruourT sanitare - 14.7B mp sala mica de ședințe =49.30 mp sala more de ședințe =212-00 mp hol acces camera supraveghere =8.0 mp camera supraveghere = 6.30 mp Finisaje:

Toate finisajele trebuiesc schimhate si adaptate noilor cerințe fiind deteriorate pe zone extinse.

Hol acces : pardosela din beton placa ta cu mocheta de trafic intens, la peretr zugrăveli in calciu , Ea tavan vopsea lava bila

Grupurile sanitare : un grup sanitar cu obiecte sanitare lipsa, iar cel de al doilea cu obiecte sanitare uzate > pardoseli din mozaic frecat deteriorat, fa pereți vopsea cojită si plecări dlscontmul de faianța, tavan huma.

Sala mica de ședințe : mocheta de trafic intens uzata moral sl fizic, pe pereți sunt montate lambriuri din lemn atacat de carii pe locuri extinse, la tavan se constata urme de Inundații pe zone extinse. De remarcat ca Intre sala mica de ședințe si sala mare de ședințe compartimentarea este din prete lambrisat, secțiunea nefiind definita din punct de vedere stratificare.

Sala maro de ședințe : pardoseala - mocheta de trafic intens in zona podiumului si placare lemn stratificat In restul sălii, pereții sunt placați de asemeni cu lambrsuri.ee prezintă deteriorări extinse (carii, zone cu reparații finisate necorespuhzator)

Holul de acces In sala audio cat si sala audio au pardosela din mozaic frecat , pereții si tavanele sunt zugrăviți in huma sr prezintă zone extinse de igrasie cu aspect de mucegai.

Descriere funcționala;

1.7.1.fa. Propunerea." Restaurare, reabilitare si modernizare 5ali de ședințe Consiliu General Municipiului București - imobil bd. Regina Elisabeta nr. 47 sector 5, București

In conformitate cu Integrarea actuală europeană se prefigurează necesitatea adaptării spatiilor destinate conferințelor 3n cadrul Primăriei Generale a Municipii ului București.

Ca atare spatiile deja existente trebuie sa sufere o serie de modofîcarl si modernizări In concordanta cu uitLmile standarde europene (n domeniu,

Pentru piesele de mobilier , tavane si lambrisari - materialele care trebuie

■ i

folosite trebuie-sa fie de tipul ; MDf r lemn masiv de înalta calitate , furniruite cu Furnier naturale autohtone -fag, stejar r frasin r dres r nuc sau Fumier exotice -mahon r palisandru r avoudîre r ebc.

MDA - ui (Medium Density Flbreboard) este lemn mtrodus pe un flux uf-tra modem / sui ■ unor-prelucrări speciale r cu o dubla densitate , tras in , folosit pentru producerea du mobilier; fiind net superior produselor de ttpui Pal , PAF , ele.    .

Canturile realizate trebuie sa fie cu rotunjimi ( fara colturi t proiectate er gonomic,. fara material plastic . Nu se dorește aplicarea pe canturi a unor pronie (modular) de plastic, care de cele mai multe ori se desprind cu ușurința .

Finisaje propuse,

• Finisaje Interioare;

Finisajele propuse din punct de vedere al rezistentei 7a uzura trebuie sa Pe in concordanta cu funcțiunea spațiului in care acesta Va fi folosit un timp Îndelungat. Astfel, acestea trebcue sa fie rezistente la trafic foarte intens.___

ÎNCAP ERE/FUNCȚIUNE

ELEMENT

MATERIAL

OBSERVAȚII

1

HOL DE ACCES 5a ia mica ședințe

Pardosela

Mocheta trafic Intens

Pentru trafic foarte intens.

pereți

Vopsitori e lava bile

tavane

Zugrăveala lav abila, tavan casetat P.F.M.

Tavan casetat P.F.M. pentru mascare

trasee

instalații    In

casa scării.

2

HOL DE ACCES camera audio

1

Pardosela

Mozaic Frecat

peretr

Vopsitorie lavabile

tavane

-:T. -r .i

Zugrăveala lavablia, tavan ca setat P.F.M.

" r1 l?'7    '

Tavan casetat P.F.M. pentru mascare

trasee

instalații    in

casa scării.

bP

SAU

:.    ț.-

J.

“ ■«

Sala mica ședințe

pardoseala

Mocheta trafic intens

■    I. £ «A

Pentru trafic foarte Intens.

pereți t tavane.

z i i. jra vea la la vabila, Placare lambriuri

Posibile

necesare

măscări pentru trasee instalații

1

Sala mare ședințe

pardoseala

» x . j' r

Mocheta trafic Intens, parchet    taminat

tristrat

Pentru trafic foarte intens.

pereți,

tavane

Tencuiala+zugraveala tavan casetat P.F.M.

Posibile

necesare

măscări pentru trasee instalații

Tavan casetat P.F.M, pentru mascare

trasee

instalații

Sala audio

pardoseala

Mocheta trafic mediu

Pentru trafic foarte mediu

pereți,

tavane

T en cuial a+zug ra vea la lavablla alba.

Posibile

necesare

măscări pentru trasee instalații

Grupuri sanitare

pardoseala

Gresie de trafic ințens

- ----

pereți,

Faianța    h-i,80m

♦tencuiala    sl

zugrăveala lava bila alba

tavane

tencuiala    sl

zugrăveala lavabila alba

Descriere funcționala:Lucrarea in sine presupune etapizarea si realizarea punctuala a următoarei or;

1.    lucrări executate la pardoseala

Rîgidlzare t fixare si reparații pardoseala exisienta pentru a se crea suportul necesar solid noif pardoseli. Pe suponul astfel creat se va monta parchet masiv de trafic intens - lamele tip dușumea . Acest parchet se Impune a fi finisat cu lacuri speciale ecologice r rezistente Ea uzura.

In zona. prezidiului se decoperteaza. podiumul existent,, ulterior montandu-se rrachșta de trafic Intens , mocheta de tipul patrate moriul^ penițu a se Fi.^ura monte iul si accesul Fa ci T in zona pardoselii (podiumul j:', .

2.    Lucari de reameftajari tavane;

Realizarea unei noi structuri de tavan prin coborârea scafelor luminoase existente la o înălțime optima pt. a permite accesul facil In cazuri de service. Scafele luminoase vor ft realizate pe o structura metalica , suspendata pe tirantl metalici finisați auriu lucios . La exterior structura metalica va ft inchisa dejur împrejur cu panouri de lemn iar tuburile fuminoase vor fi mascate de panouri luminoase din potlcarbonat de 10 mm alb lăptos împartit de un carotaj estetic de Femru

... 3h Keeonditio narea finisajelor interioare si realizarea instalației elec

tric

Re condiționarea finisajelor Interi oare „ale pereților prin gleduin si zugrăveli In

tonuri sl cu materiale moderne in saiii.Se vor executa trasee de instalații IngEobate in pereți pentru a elibera pereții de aciuatele instalații vizibile si inestetice.

Se vor demonta si remonta diversele echipamente (aparate dc aer condițional} astfel incat suprafatele de perete sa poata ft finisate corespunzător si uniform (inclusiv In spatele echipamentelor postate pe pereți}. Finisajul va fi realizat cu zugrăveli lavabile de culoare aFba, existori posibilitatea conform preferinței exprimate de beneficiar ca anumite incaperi sa aiba diverse culori In nuanțe deschise

le asemenea este necesara redimensionare , moderniza nea si reabzarea insistați el electrice in conformitate cu mutiplete funcționali tăți a te sal II,

Aceste lucrări cuprind dezafectarea traseelor aparente existente la Jnstaietll’le electrice din încăperi sl înglobarea lor In elemente protejate, in structura pardoselii sau a pereților.

Se va moderniza sistemul de iluminare in armonie cu mobilarea propusa Si corespunzător cu cele mai exigente cerințe actuale, asigurând contort sl condiții de lucru Sporite.

_*■ Lambrișara + uși finclușe in lambrișarq};

4±âiSuport lambriu: acesta uresupune realizarea sl montarea unei structuri din ra sin oase cu scopul qbt.ne ’inef pterieitatl a peretelui, realizarea unei ventilării corespunzătoare , precum si poeibilltatBa realizării traseelor de cabluri necesare in configurarea planului de Instalalil electrica^-    .

Structura trebuie sa fie ignlfugaia conform normelor PSI in vigoare corespunzător spatiilor publice - Săli de conferințe.

4.b. Lambrlsarea; realizata din panouri de Mdf furniruite cu furnir natural din gama esențelor exotice sau autothtone. Designul sălii pe ansamblu presupune Realizarea panourilor de anumite dimensiuni , cu nuturi vizibile, concepute adtfel incat Visual sa se perceapă o alternanta armonioasa a sedenulul de furnir cat si a cdorlsticil furnirului.

Lambriul trebuie de asemenea sa fie finisat cu lacuri ignifuge.

Lambrisarile trebuie sa fie de 2 tipuri;

Ușile se vor realiza din structura de lemn masiv cu fete lise , perfect integrate in placare. Foaia de usa trebuie sa aiba faitr si garnitura de osanteizare pentru a se realiza o buna Izolare fonica.

- -Fibra lemnului ușii trebuie sa respecte fntrutotui modeluljocului de furnir de ia lambrlsare . De asemenea se Indica folosirea lacuri lor ignifuge.Feroneria trebuie sa fie de foarte buna calitate , CU balamale cu autcinchidere si silduri si mecanisme estetice sl silențioase.

4.b.2.larnbrisflr& joașjfr - se realizează in aceeași maniera cu lambrisarea inaita > cu deosebirea ca înălțimea va fF de aproximativ h=—1050 desfășură rid u-se pe tot perimetrul sălii. La partea superioara trebuie sa existe un capac de închidere tratat estetic care se va executa din masiv cu grosimea de 32 mm r cu cant frezat rotunjit.

4.    b.3.placare superioara pereți verticali (pana la pEafon) zona care râmane

după cobararea scafelor luminoase - se vat rata in aceeași maniera ca placările de mai sus.    :;±: r

5.    Elemente de mobilier - toate piesele din mobilier se doresc a Fi realiza le din MDF furniruit CU furnire naturale exotice sau autohtone .

5. a. Masa prezidiu: 5700x850x760

Masa care poate a fi realizata din 3 module cu posi Lu-ate de rea menaja re in caz de telcconfrrința.    ■    /. ■>.- -    jC

BJatuI mesei trebuie sa Fie reatizat din MDF lurniruit cu tu nu re naturale de tip exotic-. sau autohton , grosime de 44 mm canturi te lungi frazate , canturile scurte drepte pL a permite cuplarea celor 3 medufe.

Picioarele - Flecare blat va include cate 2 picioare paralelipipedice independente r cu un sistem de preindere solid.

Dimensiuni picioare - 560x130x720, Finisajul picioarelor poate fî In același tip ca si blatul sau executa .t Intr-o gama eolorisțlca complementara cu fimsajul blatului.

S.b.Fupitru vorbitor; - 600 x 400 x 1270 mm

Trebuie sa fie realizat in construcție fixa din MDF furniruit cu furnire naturale ; blatul superior este inclfnat; la partea inferioara este prevăzut cu o bagheta de tipul opritor pentru sprijiniirea foii de ședința a vorbitorului -

Panourile laterale trebuie sa fle realizate intr-un design in consonanta cu celelalte piese de mobilier, pe partea frontale avand aplicata sigia primăriei.

Dulapurile trebuie sa fie realizate din MOF furniruit, in con construcție de-muntablla pt. ușoara manevrare si montare.

La inferior sunt prevăzute polițe din MDF furniruit poziționate pe suporți metalici

reglabili pe înălțime .

UsiJe trebuie sa fie realizate din MDF furniruit grosime de 22 mm t cu caturi

frezate

rotunjite!

Feroneria trebuie sa Fie de buna calitate de tip încuietoare cu mâner trăgător. 5xtL Jardiniera - 2000 x 450 x 450 mm

Execuție in Construcție fixa din panouri din panel furniruit cu furnire natui-rale care la interior va ft prevăzută cu o cu va metalica din tabia . La partea Inferioara trebuie sa existe un capac de închidere tratat estetic care se va executa din masiv grosime de 22 mm cu cant frezat rotunjit.

5x6 Birou secretara - 2090 x 1353 x 750 mm

5.f Masa 3000 v 1200 mm

5.q Consola    '    '

5.h Masa 2000 X 1000 X 760 mm

fi.SCnt i, E ; r    '    -    > _

6.1    SCAUN MEMBRII PREZIDIU    ‘ '

SCcjUti de birou"rîianagerish/tte factura moderna ^confortabili rotativ-, tu cotiere Are posibilitatea de reglare a înălțimi] șezutului ,

Structura este robusta, realizata din otel acoperii cu lemn masiv.

Șezutul sl spătarul sunt realizate din burete poliuretanic tapitat cu textil sau plete de cea mei huna calitate.

Dimensiuni gabarit : 660x6D0xH 1200

6.2    SCAUN SECRETAR

Scaun de birou adaptabil oplcarei cerințe, operativ sau managerial ,de factura moderna , confortabil, rotativ , cu cotiere - Are posibilități de reglare multiple (înclinarea spătarului, înălțimea ootierelor }, Spătarul este prevăzut cu perna pentru cap , sistem pentru contact permanent cu mișcare "fata-spate71 si mecanism anti-soc, Structura este robusta, realizata din otel acoperit cu plastic negru , Șezutul si spataiui sunt realizate din burete poliuretanic tapitat cu textil sau piele de cea mai buna calitate.

Dimeosiunl gabarit: 650x500x1230

6.3    SCAUN FIX SALA PE ȘEDINȚE

Scaun de Vizitator de factura moderna. confonabil. cu coticre.

Structura este robusta, realizata din otel vopsn In câmp electrostatic

Șezutul si spătarul sunt realizate din burete poli u re ta n ic lapitat cu textil sau piele dE cea mai buna calitate.

Dimensiuni gabarit :630x700xH970

6.4    FOTOLIU - Fotoliu consilier

_Foto1iu ce ingiobeaza cete mal noi soluții tehnologice pentru obținerea celui mai rid leat g rad

de confort, cu panourile laterale fixate direct de pardoseala si care incorporează; sistem de pre In sta la re cu posibilitate de translație r cu capac de protecție cuti-

sant

...polița de sen5 mare (36x32cm), cu sistem antl panica

_sezut si polița de sens rabatabile -    .

_Partea inferioara a șezutului, este perforata special pentru a obține o absorbție

acustica    ■ - . -

perfecta. Opțional acesta poate fi complet tapitat.

_Pernele sunt executate utilizând nu I "INTEGRAL FORM", prin care se formează un    -    ■    ■    .

singur bloc compact intre makeridiui de acoperire, Structura metalica si stratul de poliuretan.    ■    <1    ■ ■    i-..    ■ ’F r-.- r.

Acest sistem ne asigura ca tapițeria nu-si piered forma in urma utilizării.

AȘezutul sl spătarul se pot înlocui ușor.

-Opțional &e pot monta : dispozitiv de votare ,suport pentru documente sî număr de

ordine Iluminat.

_Se recomanda a fi utilizat pentru : saii de conferința, săli de lectura

6.4.1. Standard de rezistenta la foc: DIN 54342

Caracteristici tetinice:

• Structura : Din otel sudat vopsit in câmp electrostatic cu stratul de vopsea dE 70-80 mitra.


Burete polluretanic:

Șezut: densitate : Gr./f -65

portanta : kg73.22dm2 = 35

Spatan densitate : Gr./l =57

r portanta : kg./3.22dm2 - 23

Material : Aluminiu UNE L2630

Densitate: 2.7gr/qm3 Rezistenta la rupere : 2€kg/mm2

Material ; Polip rupi lena IF-727 Caracteristic mecanice:

Rezistenta la rupere DfN 53455 : 29N/rnm2 Rezistenta la Impact DFN 53453 î nu se mpe Greutate

Volum

Dimensiuni gabarit

6.5. FOTOLJU - scaun presa    ??

..Sa un pliant special proiectat pentru insialare in spăl ii mici. cu picioare laterale fixate direct    ■

de pardoseala si care incorporează:

__polițț de scris cu sistem antipaniqa    . ■    t

_sezvL, spatarsi polka de scris rabatabile    '    -

.Pliat, scaunul ocupa un spațiu de 23 cm grosime-^.- - .    «

_Pllerea șezutului operează fara arc doar prin acțiunea greutății. Aceasta asigura o durabilitate

mare in funcționare..

_Cotâerele din burete cu ramforsare metalica.

_ Plcoarele sunt executate din țeava de otel 30x40x2mm

ATapiteria poate fi prevăzută cu huse cu fermoar pentru o inloouire ușoara _Se recomanda a fi utilizat pentru ; saii de conferința, salt de lectura

6.5.1. Standard de rezistenta la foe: DfN 54342

Caracteristici tehnice:

Structura : Din otel sudat vopsit in câmp electrostatic cu stratul de vop&ea

portanta ; kgP/3.22dm2 = 35 Spatar: densitate : Gr,/I =57 portanta : kfl./3.22dmJ

= 23    '

Material ; Aluminiu UNE L2G3O

Densitate: 2.7gr/crrr Rezistenta la rupere :

SQjkg/min1

Material : Polipropllena IF-727

Caracteristici mecanice:

GTeutate:I8.5kg

Volum: 0.030 m3    ■■    .

Dimensiuni gabarit:

500x230/7 WxH03O

6.e. t OTGLlU public - audi-    -r

tor

Scaun pliant ce incorporează soluții tehnologice de înalta clasa; proiectat pentru instalare

in spatii mici,, cu picioare laterale fixate direct de pardoseala _sezutr spatar rabatabile _PIEat, scaunul ocupa un spațiu de 25 cm

grosime

_Plierea Șezutului operează fara arc doar prin acțiunea greutății, Aceasta asigura O durabilitate mare in funcționare.*

_Cotiere1e din burete cu ramforsare din aluminiu


.Disponibil in module drepte de 3r 4r sau 5 locuri,

.Tapițeria poate fi prevăzută cu huse cu fermoar pentru o intoc ușoara

_Se recomanda a fi utilzat pentru : salr de conferința, haliuri

v t-

G.C.l. Standard de rezistenta la Itie: DIN 54342    Z?—


Caracteristici tehnice:

Structura i

Dtrr otel sudat vopsit in câmp electrostatic cu stratui de vopsea de 70-SO micra.

Burete poliuretanlc"

Șezut: densitate : Gr,/î =65

portanta î kg./3.22dmJ = 35

Spatar; densitate : Gr./l =57

portanta : kg,/3,22dm2 = 23 Aluminiu :

Material : UNE L2630

Densitate- 2.7gr/cm3

Rezistenta la rupere : 2.0kg/mm;

Pollpropllena:    .

Material : IF-727 Caracteristici mecanice

1.7.3 Memoriu instalații Complexe si automatizare

Sala de ședințe va dispune de instalabile necesare bunei funcționali Est» _u:

-    itî.' ' jtatii electrice pentru: Iluminat, prize, forța, electrose; itate, pri^a do *v-mantr paratrăsnet; ' -

-    Instalații temiice pentru încălzirea spatiilor;

-    Instalat!! sanitare pentru alimentarea cu apa si pentru canalizare;

Descrierea completa a lucrari1orT pentru fiecare din speciaJttati este realizata in capitolul 2.6. Instalații aferente construcțiilor-

INSTALAT!!

Instalațiile electrice vor consta In ; Instalație de iluminat corespunzătoare intensității luminoase a destinațiilor încăperilor, instalație de prize conforma cu posturile de Jucru (3 prize de Curenti tari sî 2 de curenti $lghi), instalație de forța ce alimentează consumatorii aferent!, o instalație de paratrăsnet tip prevectron, instalație de priza de pamint artificiala, Instalație de semnalizare antiefractie si supraveghere camere video,

Instalațiile interioare apa-canal si stingere incendii vor viza: obiectele sanitare {alimentare cu 3pa rece, apa calda si reci red ata precum st evacuare ape uzate menajere), apele pluviale (ce se vor evacua in sistem divlzor la rețeaua de canalizare oraseneasca) sr o gospodărie de apa pentru consum menajer si pentru stingere Fncendii la interior.

Instalația de încălzire va fr realizata cu aer caLdfventilocpnvectoare de plafon) alimentate cu agent termic produs prin Intermediul pompelor de căldură ce folosesc o sursa convenționala de crier gj^î^iTralg termica pe combustibil oazosY.    2*.


Instalația de climatizare va consta Ic ventSIccpbvectoare de plafon alimentate cu agent termic produs prin intermediul pompelor de căldură ce folosesc o sursa convenționala de energie ( chiller )r

Instalația de desfumare va deservi ciadlrea atat pentru evacuarea gazelor provenite de la autoturisme, cat st pentru evacuarea fumului si gâzelor provenite din incendiu.

Cantitati de lucrări rețele interioare

Instalații electrice

1    Corpuri de iluminat (buc]    192

Aparataj electric (prize, întrerupătoare, comu- 23

2    tatoare} (buc]

3    Cabluri/conductoare de energie electrica [m]    6720

4    Tuburi de protecție pentru cabluri electrice [m]    580

5    Construcții metalice [t]    0.5

Instalații sanitare

1.    Conducte di in polipropilena    r- -

(distribuție la subsol]

-apa rece

- apa calda    ■ ■..    .    ,

mi.20

-canalizare

2.    Grupurr sanitare complot ecf , nte cu obiecte sanitare,

buc. 2    ...    -    .

(iav,± Wc)j (lav.r Wcj inclusiv conductele ( obiecte] 4. Bucătării echipate cu spălător

buc.23

Instalații termice

Țeava de polipropilena, PEXAL sau similar cu diametru! Vi" 40

1    [mj

2    Radiatoare din otel cu h-600mm si lungimi diferite [buc]    4

3    Filtru de impurități [buc]    2

Robinetl cu sfera, cu diametre diferite {Vțf* - Dn60mm)    4

4    [buc]

5    Robmeti automati de aerisire cu diametrul ’/i" [buc]    4

Cochilii din vata minerala,, cu folie de aluminiu, cu grosimea 12

6    de 30mm rmplCANTITAT1 LUCRĂRI COMPLEXE DE REABILITA UE


SI MODERNIZARE SALA DE SEDLNTE L.G.M.B.

NR. ' CRI.

DENUMIRE LUCRAKC

IM

CAMTT-

TAlt

1

DEMOLĂRI, PESFACESI

_

I.

Demolare pardoseli existente-strat suport

Mp

280,0

2,

Desfacere pardoseli strat de uzura

Mp

280,0

3

Desfacere tencuieli existente pereți si tavane

Mp

630,0

’4.’

Schela de luciu la înălțime

Mp

350,0

5

Dcsfacco instalații electrice

Buc

1,0

6- 1

Desfaceri instalații de încălzire si ventilații

Buc

y

n.

ARIUfECTURA

L]-

Strai supoil pentru pardoseli

Mp

2B0,0

2,

Pardoseli din parchet stratificat

Mp

2£Dh0

3.

Structura metalica pentru 1 avane

K*

j 450,0 J

4

PI toane false rigips-scafe

Mp

125,0

5

Plafoane false din lemn

Mp

124.0

6.

LEcmente decorative

Buc

12^0

7.

Refaceri tencuieli după demolare

Mp

■ 240.0

8.

Glet de ipios ^vopsitorii lavafculc

1 Mp

W

9.

I -ambriuri din lemn la pereți

Mp

177.0

10.

Structura din lemn pentru lambriuri

.¥e

±-i— d

31.

1 "ci din lemn la culoarea lambriu 1 ui

Mp

JZG _

™ ■-

‘ ■

111.

LNSTALA'J1I-VENTII.ATI1-

CUMATiZARE

Buc

1

IV.

INSTALA E li ELF-CTRJCE

Buc

1

V.

INSTALAȚII SONORIZARE

Buc

1

VL

INSTALAȚII AVERTIZARE INCENDIU

Buc

1

| VIL

UTILAJE GU MONTAJ

Climatizare

-

Sonorizare

Vot electronic

Avertizare incendiu

1

VIII

DOTĂRI

i

Masa prezidiu

Buc

6

2.

Scnuiț

Buc

î?

i

Fotolii consilieri

Buc

55

4

Fotolii presa si public

Buc

102

5.

Birou secretara

Buc

I 1

■ 6.

Pupitru

Buc

1 1

L 7.

Dulap audio-videO

Buc

2

Jardiniere

Buc

2

9.

| Consola

Buc

j

2.4.3    Lucrări principate arhitectura .SOLUȚII PRIVIND ASIGURAREA

EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE

2.4.4    .1 CERINȚA Ar - REZISTENTA SI STABILITATEA LA SARCINI DE EXPLOATARE DINAMICE ST SEISMICE

Nu este cazul - nu se intervine la structura

2,4.4.2. CERINȚA Bl - SIGURANȚA IN EXPLOATARE

Cerința de siguranța in exploatare se refera la prctectaia ocupantilor in timpul utilizării locuinței, precum si a spațiului aferent (legătură dintre strada si clădire) si are jn vedere următoarele condiții tehnice de performanta:

4. Siguranța circulației pietonaie.

Siguranța circulației cu mijloacele de transport mecanizate;

C Siguranța cu privire ia riscuri provenite din instalata;    ■ ■

D. Siguranța in timpui lucrărilor de întreținere;    '■?

£. Siguranța fa intruziune Si efracții.

A. SIGL'TAL . \ CU PRIVIRE LA‘CIRCULAT LA PEDESTRA (PIETON AL T

Implica protecția utilizatorilor'împotriva riscului de accidentare in 'tiinoul desfășurării--activltatilor t sau depl'aSaril pedestre in interior (pe orizonatala si verticala)

Pe orizontala circulația se va face prin spatii si coridoare dimensionate corespunzător, pe suprafețe de pardoseala finisate corespunzător scopului, prin usi intr-unui sau doua canate deschise In sensul de evacuare in caz de pericol (in funcție de numărul de persoane din încăperi) ; pe verticala se va circula pe scări fixe cat si cu ajutorul liftului.

Prin dimensionarea elementelor cat si prin caracteristicile materialelor prevăzute se va urmării evitarea riscului de accFdentare conform normativelor In vigoare (ex.NP QE7-02).


Astfel:

-* circulațiile interioare:

-dl

• Pe orizontala circulația se va face prin spatii si nate corespunzător, suprafețele sa fie corespunzător scopului fini-

sate [pereți, pardoseli) ; prin usl intr-unui sau doua canate deschise in sensul de evacuare in cai de pericol (in Funcție de numărul de persoane din incaperl) ; pe verticala se va circula pe scări fixe cat si cu ajutorul liftului.

Stratul de uzura a/ pardoselilor va fi astfel rezolvat Încât sa evite accidentarea prin alunecare,

înălțimea libera de trecere (pe sub obstacole izolate) va fi in general de minim 2,00m.

Pereții sa fie corect finisați, fara proemine.nte scutite, muchii taioase, ețc.

Lățime libera circulație cuiuare va fi de minim l,20m, iar pentru persoanele cu scaun rulant daca latimea va fi mai mica de l,5Qm se va prevedea un spațiu de manevra (1,50x1,50).

Deschiderea Ușilor va fi rezolvata astfel încât sa nu limiteze si sa nu impiedice circulația, sa nu se iovesaca intre ele (adica sunt 2 cu deschidere simultana) si sa nu lovească persoanele care ist desfasoara activitatea,

—► Iluminarea artifidata,    = ■

Iluminatul de siguranța;

- se va rezolva conform' prevede rit,., normativului 17 si £ft 6646-1/1997+

SR 6646-3/1996;    '    -

Dimensionarea cailor de circulație' va corespunde necesităților funcționale, prescripții tehnologice privind aparatura si echipamentele necesare, de tipul si gabaritele mijloacelor de transport, de modul de mobilare, de numărul si categoriile de utilizatori, avand deasemeni in vedere prescripțiile normativului PI 18-99 privind protecția si siguranța in caz de incendiu,

B. SIGURANȚA CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIA CU MIJLOACE MECANIZATE Nu este cazul

C, SIGURANȚA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALAȚII Presupune asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare provocat de posibila funcționare defectuoasa a instalațiilor electrice termice si sanitare,


Se incearca eiiminarea factorilor ce pot determin

Cîl

- electrocutare,    //    /

-    arsura ș opărite*

-    accidente prin explozie,

-    contactul cu elemente de instalații- prost executatefmontatef întreținute,

-    descărcări atmosferice (trăsnet).

D. SIGURANȚA CU PRIVIRE LA LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE

Presupune protecția utilizatorilor in timpul activitatilor de curățire sau reparații a unor parti de dadine (la înălțime) pe durata exploatării acesteia (la vitraje, casa scărilor, acoperișuri).

Se vor respecta prevederile cuprinse in * Normativ privind proiectarea clădirilor din punct de vedere al cerinței de siguranța in utilizare * - cod CE 1/95.

E. SECURITATE CU PRIVIRE LA INTRUZIUNI SI EFRACȚII Securitatea ra intruziune si efracție presupune protecția, utilizatorilor

împotriva. eventualelor acte de violenta , hoție si- vandalism comise de răufăcători din exterior, precum si protecția împotriva pătrunde ni nc-tforite a in-sectelci* □un animalelor daunatoare.

"evcdei.L referitoare la securitatea cu privire la intru zi' ' efracție,

- Sfi sala de s^onte;

In acest sens, .accesele vor f: prevăzute cu usi rezistente, echipate cu sisteme sigure de închidere.

‘ pereții de compartimentare intre incaperi sa reziste la impact sl sa nu poate fî demontați.

Printre masurile ce vor fi avute in vedere împotriva Intruziunii Insectelor si rozătoarelor sunfc

-    etarisanea conductelor si cablelor la trecerea prin pereți si plansee;

-    prevederea de materiale de construcții sl finisaj care sa nu permită Incuibarea Insectelor;

- tunelurile si galeriile de instalații, zonele de subsol tehnic si de depozitare vor fi finisate corespunzător menținerii curățeniei, vor avea instalații de eva

cuare a apelor accidentate, vor permite ins de$in$ectie si-deratizare,


rinderea acțiunilor de


2.4.4.3    CERINȚA C - SIGURANȚA LA FOC '

Soluțiile adoptate prin proiectare si menținute in exploatare vor asigura in caz de incendiu:

-    protecția utilizatorilor;

-    limitarea pierderilor de vieți omenești sl de bunuri materiale;

-    împiedicare extinderii incendiului la vec^natati;

-    evacuarea ocupantilcr si a bunurilor materiale;

-    protecția echipelor de intervenție si a ftervitfilor mobile de pompieri.

Conformarea geometrica si dimensionarea cailor de evacuare vor respecta

condițiile normativului P llfi/99/

Pereții din gipscarton vor avea RF 90'

Se vor prevedea echipamente pentru stingerea Incendiului - hidrant! interiori, stingatoare.

2.4.4.4    CERINȚA D - IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI.    Lrr

Se va asigura calitatea aerului prin utilizarea instaiatlilor de ventilație ,

Finisajele încăperilor vpr ii iavabile, rezistente la sotventi, detergenti, dezinfectante, rezistente. Ja i7ur?;. niedle, la j șocuri, frecare etc. raportat la.-funcțiunea încăperii.    r .    -

Igiena vizuala-se va realiza-prin asigurarea-ea n ti tatii si calitatii luminii ast- ■ fel indat utilizatori sa-si poata desfasura activitatile specifice in condiții de igiena si sanatate.

2.4.4.S CERINȚA E - PROTECTTA TERMICA , HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Temperatura de confort a aerului se va asigura prin instalația de încălzire, care va avea un debit de cairtura egal cu pierderile spre exterior. Alcătuirea închiderilor laterale construcțiilor vor asigura izolarea termica si conservarea temperaturii mediului ambiant.In acest sens va fi determinat coeficientul global Gl de izolare termica.

La pereții exteriori se va realiza te rmo izolați a necesara conform Gl. Tampiarliie exterioare vor asigura coeficientul de izolare


/■A''

2.4.4.6 CERINȚA F-PROTECȚIA IMPOTRIVA^ZGMOTULUr

Aparatura st utilajele folosite vor fi silențioase si montate astfel încât sa nu producă zgomot deranjant. Pereții Interiori de comporți menta re vor asigura izolare fonica peste limitele Impuse, minim 450b-

Incaperlle ampiasaU alaturat zonelor tehnice producătoare dp zgomot șe vor fonoizola ,

Spre exterior, clădirile nu sunt o sursa de zgomot Dinspre exterior, clădirile sunt protejate de acțiunea zgomotelor prin grosimea sl a leatul rea pereților sl a tamplariei cu geam tip termopan.

2.5 Principalele utilaje de dotare a construcțiilor:

•    Instalații electrice

Nu sunt necesare utilaje.

•    Instalații sanitare

Nu sunt necesare utilaje.    .

•    Instalații termice

*    3    ■ I    f

Nu sunt necesare utilaje.    ■    -    ■

•    -7 "ista la ti I de telefonie    * ■-    . -    , t

i*u sunt necesare utilaje.

-+ Instalații de radio si tefeviaimie comerciale

Nu sunt necesare utilaje.

•    Instalații de sunet

Nu sunt necesare utilaje

2.6. Instalații aferente construcțiilor (soluțiile adoptate}

Instalații aferente salll de ședințe:

2.6.1. Instalații electrice

Vor fi prevăzute lucrări pentru următoarele categorii de instalații elect


-    Iluminat normal si prize;

-    Iluminat de siguranța;

■ Instalația de forța;

pJormattve soeclfice utilizate:

-    PE 107/1995 - Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice;

MP-17/2002 - Normativ privind proiectarea si executarea Instalațiilor electrice cu tensiuni pana (a lOOOVc.a, sl ISOGVc.c;

■    GP 0S2/2000 - Ghid pentru instalații electrice cu tensiuni pana la IDOavc-a^ si lSOOVc.c. ;

■    P 116/1999 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

-    NP 061/2002 - Normativ pentru proiectare si execuția sistemelor de iluminat artificial din clădiri.

Alimentările de la instalații - Alimentarea cu energie electrica

Toate tablourile electrice vor fl echipate modern astfel:

■ Dispozitive de proiecție la suprasarcina si scurtcircuit - disjunctoare: .

Dispozitive de protecție diferențiala pe circuitele de prize;    , ■

- Etc.

instalat^ a'    construcției instalații electrice

l- iluminai ..ormol si prize

Instalabile iluminat cuprinde iluminatul normal si iluminatul dej^guranta . Iluminatul normal asigura nivelul de iluminare necesarf conform normativelor in vigoare.

Instalat la electrica va fl executata in conducte de cupru protejate in tuburi da material plastic (IPYlSmm, IPYlSmnn).

Intalatia de prize va cuprinde prize si anume:

-    prize cu contact de protecție;

-    prize normale.

* Iluminat de siguranța si prize tehnologice Instalația de iluminat de siguranța, care este alimentata dinaintea siguranțelor de intrare in tabloul de uz comun [iluminat de siguranța de tip 4, conform Normativului NP 17-20D2}.

Corpurile de iluminat de siguranța vor i’i marcate In mod deosebit de cele

aparținând iluminatului normal.


■ Instalația de forța

Instalația de forte cuprinde alimentarea cu energie electrica a tabloului , instalația se va executa din conducte de cupru protejate, fie in tub PVC, fie In tub metalic ,

* Instalații electrice de protecție Împotriva electrocutărilor

Instalația de protecție contra tensiunii accidentale de contact este Formata din protecția principala (conductor de cupru) sl protecția suplimentara - piatbanda Gl-Zn 25x4mm, Conductoarele de protecție sunt Introduse In același tub cu conductoarele active ( cazul prizelor cu contact de protecție. De asemenea in tablou se vor monta dispozitive de curent rezidual pe fiecare circuit de iluminat si prize.

* Instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice.

Protecția contra loviturilor directe de trăsnet se face sudandu-se baza antenei la o platbanda Ol-Zn 25x4mm racordata la priza de pemont a imobilului .

• Instalația de priza de pamftnt.

în vederea realizării protecției prin leg-; a la nul a instalațiilor de joasă tensiune, ■’onfomn STAS 2612-37, 17604/4- STAS :2604/5-.90$i normativul 12O/2DQQ, se va realiza instalația de legare-la pământ compusă dlntr-o priză de pământ artificială și legăturile diverselor^părți de instalație .La această priză.

-    I"- 4ș    Im 1

Rezistenta prizei de pamint va fi cel mult egala cu 4ohm.

La priza de pamant se vor lega toate carcasele metalice ale tuturor tablourilor electrice.

2,6+2. Instalații termice

Instalatile termice ce se vor executa au scopul de a compensa pierderile de căldură ale clădirii in sezonul recer prin Instalații dc încălzire prin pardoseala si cu aer cald. Sursa de agent termic [apa calda 95/75TC) este rețeaua termica existenta.

Instalațiile de distribuție a agentului termic cuprind conductele principa!er


coloanele sr legaturile. Sunt prevăzute arm    ne si reglare,, de

dezaensire Si ne golire.

Sistemul de încălzire este bitubulsr {tur sl retur) ,

Alimentarea sistemului de încălzire se va face prin intermediul coloanelor

■r

verticale prevăzute la baza cu robrnetă de închidere si golire. Coloanele verticale vor fi din țeava de otel, neagra si vor fl grundulLe, In funcție de modul de montare {aparent sau mascat} se vor vopsi sau termoizola. La trecerea coloanelor prin ptansee se vor prevedea țevi de protecție.

Conductele vor fi confecționate din pollpropllena, PEXAL sau similar.

De^aerisrrea si golirea instalației se vor realiza in punctele cal® mai înalte respectiv cele mal Joase ale Instalației, prin intermediu: robinetilor automati de aerisire sl a nobinetilor de golire.

Proiectarea, execuția lucrărilor si exploatarea instalației de încălzire centrala se vor face cu respectarea prevederilor normativelor    si 113/1-02.

■ ■ ' <£■

2.6-4. Instalații electromecanice

NU este cazul,

2.6.5. Instalații de telefonie

;Tr L^tg La na de telefilme cuprinde o rețea telefonica tifct-'’ ’S# > ■    ■    ■ f

■tace nil se fare din rețeaua de telefonie existenta, irib>o priza telc._,LiECi: -

_ Conductoarele instalației vor fi din cupru, protejat#jn tuburi IPX 13mm, rnonr,. . tete îngropat in tencuiala.

întocmit,

arhe. Fforinela Anghel

3. Devizul general al investiției.

DEVIZ GENERAL PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI -

Restaurare, reabilitare si modernizare Săli de ședințe Consiliu General al Municipiului București -imobil bd, Regina Elisabeta nr. 47 , sector 5r București

_Pata: 21.08.20Q71C = 3,2772

_    x.

VALOARE (inclusiv TVA)

TOTAL

Din care supusa procedurii de achizjti publice

Lei

Euro

Lei

Euro

PARTEA I

CAP- 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

-

-

-

l.l. Obținerea terenului

-

-

1.2. Amenajarea terenului

-

-

1.3. Amenajarea pentru pro-tectia mediu

-

-

r

CAP. 2

Cheltuieli p[entru asî’-u-rarea utilităților nac irtf'1 obiectivului    ,    - ,

■*.....„

.. i:-'

I

|

’    i"

■    3+ ■ -h.r 5

2.1, Rețele de racord

-

-

2.2. Montaj utila] tehnologic

2.3. Utilaje, echipamente

-

-

**.

-

CAP. 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnrca

175.494,

OG

53.550,0

175.494,

OG

53 55 0,0

3.1. Studii de teren, geo, topo

-

-

-

3.2, Obținerea de avize si acorduri

—■

* 1

3.3. Proiectare si engineerinq

96.494,06

29.444,06

96.494,06

29,444,06

3.4. Organizarea procedurilor de achiziție publica

17.000,00

5.187,36

17.000,00

5,187,36

3.5. Consultanta

25.000,00

7.623,46

25,000,00

7.628.46

3.6. Asistenta tehnica

37.000

11.290,13

37.000

11.290,13

CAP. 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

2.991.40

4t6S

912.792,

84

2.991.40

4,68

912.792,

84

4.1. Construcții si instalații

1,507.923,

0

460.125,4

1.507.923,

0

460.125,4

4.2. Montaj utilaj tehnoloqit

-

- :

4.3. Utilaje sl echipamente cu manta] . -

530.3B?X

Z*ț*z

530,382,0

161.840,0

4,4. Utilaje si echipamente fara montai

-

-

-

-

4.5. Dotări

953,099,6

8

290.827,4

4

953.099,6

a

290.327,4

4

CAP, 5

Alte cheltuieli

231.993,

40

70.799,1

3

231.993,

40

70.790,1

3

5.1. Organizare de șantier S.l.l. LuCrari de construc

ții

37.000,00

11.290,13

37,000,00

11.290,13

5.1.2, Cheltuieli conexe organizării de șantier

5,2. Comisioane taxa

-

-

-

-

5.2,1. Comisioane taxe locale

*

-

- ■

5.2.2. CostuJ creditului

'r

»

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

194.993,4

0

59.500,0

194.993,4

0

59.500,0

CAP. 6

Cheltuieli pentru darea In folosința

ia

**

-

_ 1

6.1. Pregătirea personalului de ex postare

B

r=-

6.2. Probe tehnologice

“■

-

-

-

TOTAL PARTEA I

3.39B.39

*,14

LoaZi3

2,96

3.393-39

2,14

1.037.13

2,96

Din care C +■ M

1.761,41

5?7.475,

4

1.761.41

4r42

537.475,

4

PARTEA II-A

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de ibvestitîi

i"_ I

-*5i» TP*T-

. . h -

-■ ■

c-

j "    1 ■ T

t

. -

PARTEA III-A

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

-

£

-

-

TOTAL GENERAL

3.39B.B9

2,14

1.037,13

2,96

3.393.39

2,14

1.037.13

2,96

CHn care C + M

1.761,41

4,42

537.475,

4

1.761,41

537.475,

4

4. Principalii indicatori tehnico - economici.

4.1,    Valoarea totala

VALOAREA TOTALA a investiției in preturi 21.08,200?la cursul de IC = 3,2772 LEI ROM.    ■

3.398.892,14 LEI RON= 1.037.132,96 EURO.

Din care constructii-montaj (V C+M):

V C+M= 1,761.414,42 LET RON = 537.475,4 EURO.

4.2,    Eșalonarea investiției 518566.4005    263737.706

- Anul I - 1699446.07 LEI RON= 513566-4805 EURO

Din care C+M: 880707.21LEI ROM- 268 737.706EURG.

• Anul II - 1699446.07LEI RON>= S18566.4S0S EURO

Din care C+M: 8S0707.21LEÎ ftON= 266737-706EURO.

4-3. Durata de realizare a investiției

Se apr^aaza ca lucrările prepuse se vor realiza pe o durata de 6 luni. ■

pPi■    ■    ■    ■    .*    ”    .

4-4, Capacitate

r Arie desfasurata (Aed)- 212,00+49,30+17,64 = 27'J^mp.

L. JUrtjntaraa investiției,

de ii^antare sunt 100% de la bugehjf îucal , ujutarm Ordonanței nr.45/2OQ3.

Anexa rir.j

£

Indicatorii tchnicu-CCd-bumici ai obiectivului

Restaurarea» reabilitarea $i modernizarea sălii de conferințe a Primăriei Municipiului

3.2772 lel/1 eun

INDICATOR

UM

Valori indicatori lehaicu - econom ici ținclusivT, V, A.) tn prețuri august 20QT

Valoarea totali a investiției •

lei

din care    .

construcții montaj

lei

L4&7.U3

■;

Eșalonarea inyrv -țj    ■■-

■ 1 , ■ ." -■-■’■ ■

Afldl I - 1699446.07 [ lil RQN ^ fll££i..l5C5 ^".■R<î    ,

Din caffi C+M: 600707 21LEL RON= 2&B737.70BEURO.

A Ml TI - Î eg$4tâ 07 LE E KOK= 516566 4&05 EURO

Din c lire C l-M ■ 3E0707 71LET RON ' 260737 70&EUKO.

Durata de realizare a investiției

Sc apreciază ca lucrurile propuse se v-pt realiza pe o durata de 6 Luni.

t a păci tati.

Arie desEasorata (Acdp- 2! ^00*49,3017,fl+ = 27&,94 mp.

Șfda marț de ședința capadtate 200 iccjri
J3a

a-