Hotărârea nr. 281/2007

HOTARAREnr. 281 din 2007-10-12 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2007


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2007

Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale;

in temeiul prevederilor art. 36 (2) lit.b. {4} lit a, art. 45 (2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică focala, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2007 aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.26/20 02.2007 cu modificările ulterioare, se rectifică astfel:

Influențele sunt detaliate în din prezenta hotărâre.    '

/    /    .li

k ®

feSF/ ISV’i

[j riul Pb0Aji EJiubata 47, Hctor 6. Bucurai R ara a nfiL    1>

*Ww^imrWtf-a*1rnariHjO- mii lei -

Prevederi

aprobate

Influențe

Prevederi

rectificate

Total buget general, drn care

5,262.955,70

175.645,0

5.433.600,70

Bugetul local

2.912,013,20

175 645,0

3.037.653,2

care face parte integrantă

Art.2. Primarul Generat va introduce modificările aprobate prin prezenta hotărâre în nivelul și structura bugetului pe anul 2007.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.


B-Gbl Befilfia f.rț.B-btld 47. B6Ctar 5. EluciirețEi, Hirrtănia; iei.: *4021 306 56 0Q www.bucLTC5li-D''irn nr j_țB

P3£ 2


îi
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

WotfMrw OGMS /WSKSJW Anexa    /

mu i«i

Pfeveden

Prevederi

Cod

influente

(+H

aprcftaie

reclificale


TOTAL eu GET GENERAL    5.262.9 55,70 175.645,00    5.438.600,70


din căra :

at/sgruLiPcm.

venituri


Din rar :

420215 Si-tbueniii prtmifti din Fondul Nabonal de Dezvoltare

Si/bveriii perrtni oomcerrearea createritor neprwzianale alo praluriiar

420232 1-3 corp.tiUFi'ihih


J.giZ.OT^Jtî

□.oo

88 621.20


J75.ej5.4M

96 Î20.W


3.067.663,20

79 425.00

18$ 041.20


CHEL TUiELI


IM 2.019,20


176.645.00


3,007.063,20


din îptal cheltuieli:

Muzeu! fJățîtjnal ai Literaturii Române St 01 M Transferuri titre instituiri publice

Circul GJobus

Si,01 91 Traitțrcrun către Instituiri publica

TeatiUI1 de Comedie 5l.01.0t Tran&fsruri către rnalitupi publice

Direcția Generata de Asistenta Sociata

68 02    Asigurări si asistenta sociala

66.92 50 Alte chelhJlelb in ctamnnlul Asigurărilor al asistentei sociala TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE

IO TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.01 Cheltuieli salariate in bani 10.01 91 Salarii de baza 10 01 02 Salarii dț meni 10.01.03 Indemnizație aa wrrducere 10.01.04 Spor de vechime 10 ni 05 Sporuri pentru cphddti dr rv.r.-^îi 10.01.07 Ore ou plin ara 1Q.O1 0B Pondțfe prtrnli -10.91 13 Indemnizații da delegare

4.064.00

160.00

4.224,00

22.330,00

350. DD

22.60D.ULi


5 710,00

240,00

5.95D.Q0

3.510,00

■1.147,00

2.763,00

3.510,W

-1,147,00

2.763,00

3.91 □,»

■1.147,00

2.765,00

3.590,89

-1,137,00

2 453. DD

2.220.00

4BD.00

t.EJO.OO

1.705.00

-522.00

1.183,60

1.067.00

-305.00

7B2.00

42,00

-11.00

31.00

5000

4.00

54,00

141.00

-46,00

ga ca

1T8.00

-40 00

78.00

193.00

■100 00

9(2,0O

35,00

0.00

33, OC

20,00

■17.00

ii,ooHatSrsraa GGME Nf Aflttxă

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

fc-)

aprobate

rectificase

IC 01.10 AH a dreptun salanale in ham

3O»    -5 .»    2:5,00

10.03 Conlrlbutil    £15,00    -153.00

10.03.01 Contribuții tle aa^ufan    iacale de    dat    341,00    TCW.Cd

10.03-02 CofltffbuH de asigurări    dc șomaj    43,00    -20,00

10 03.03 CarUribulii de asigurări andate de ianatale    1 D2.00    -3â.»

nomlfltjulii d* asigurări pWlm ăccidanie dc munca si bol profesionale

357,00

241,00

23,00

ee.oo


10.03 M

za titlul u bunuri si servicii 50.01 Bunuri ti snnriciî

20.01.03 Ineatirt. Iluminai tiforla mdrica 20.01.09 Poala, lalecomuncatil, radio, hi. Internet

24.02 Reparații curente

20.05 Bunuri de natura obiacterur de inventar

20.06,30 Alia obiecte dc Irwenlar 20.13 Pregătire profesionala 20.30 Alte Cheltuieli

20 30.10 Află chc:țuieli cu bunuri ei wvfră 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55.01 A. TraniTeruri inlcirnc.

55 01.09 Programe eu nnanlart rieremburaabilA

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NCfINANClARE 71.01 Aclii/elixe

71 01 02 Maținl, echjjamonhs-oi mijloace do transport

10,00

^5.00

5.00

670.00

-77.00

593.00

345.00

-B7.W

279»

100,00

-20.00

00.00

1D0.»

■47»

S3 00

50.00

-15.»

3S00

BO.OO

-40.00

40.00

90.00

40.»

40 00

40,00

20.»

60,00

50,00

25.00

75,00

60.00

25.»

75,00

700 00

-390,00

320.00

700,00

-300.00

32O.DO

500,DU

-390.00

120,00

320,00

-10,00

310. DO

320,00

-10,00

310,00

320,00

-10.00

313.»

45.00

■10.00

35,00


Administrația Strariicr Loctn'rrte, servicii și dezvoltare ptibilcâ din care

Lecuiri te

Aife vheituieii in domernut iocuint&tt>r CHELTUIELI DE CAPITAL CQfttfcuCțl

Transporturi Străzi din c&rr

CHELTUIELI DE CAPtTAL

d, n taft

7103    Reparații capitale aferente tcttvalor lixe


70.02

7O.02.D3 70.02.03.W


Af.GJ

34.62.63.03fA3.tM0.OQ

40.000.00

143.0», 00

113.000,00

40.000.00

73.039»

113 000.»

■40 000.00

73.0».»

113.000,00

40.DO0O0

73.000,00

113.0»,»

-40.OW»

73.WD.M

401 333,00

40.000.00

441.335,00

401 156»

40.0»»

441 356»

223 SOC»

40 0»»

263.900.»

205 0»,»

40.0».00

245 0»»12710 2CO7


Worârârea CGMfi Nr Anexa

71

71.01

TfllJULX ACTIVE ÎJENNANCIARE

Atfliwt fe.4

flM.OT

609.00

79 425,00 70.425,00

71.01 01

Construcții

(StedlwjLil ATjiflcflai Lre iWa.io^rJ

\ Â

600

79 435,00 79.42500

BB.02

AUgurari si asistenta sociala din c*rn

/ *]

l3.730.Mi

77,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

\    -a’z

1 930 .DO

77.00

Construcții

C-i'njji'eT ftetKfljwsre NsurapStftamota™ Panduri

1 930.00

77.00 7 7,CD


W 225.00 30225,00 ao aas .00

3.BD7.OD

2 007,00 2.007,00

77,00


Cpd

Prevederi

aprobale

influente

t+ty

Prevederi

notificate

G102

Primăria Municipiului București {activitatea preprie) Ordine publica al siguranța natibnalA

1 5B3.2J4.2O £.719.00

tTs.aas.oa

16Q.M

1.759.136,20

6.879,00

5T0OO5

Prafacftt civila ii frotecff» c^u'r.i iriowidilbr

5.719, DD

165.00

5.B79.0Q

TO

din care .

TITLUL 1 feHELTUIEir DE PERSONAL

$72,00

Tea ,oa

6 32,00

1001

Cheltuieli salariate In hani

515,00

100,00

023,00

IO Ol.Ol

âelaiii de b$4

312 00

60,00

371,00

1Q.01 os

Iridemnizalio ds conducere

12.00

S.QO

17,00

10.01 04

Spor de vechime

157.00

15,00

ai.oa

T0.C1 07

Qffl suplimenta

49.00

10,od

39,00

10.01 os

Fond do premii

23,00

9,00

31,00

to.ot au

Alte drepLi.jn sal^riale in bani

5.00

i0.oa

15,00

70 03

Cwtfntjurju

T57rO0

S2.00

209,00

10.03.01

Contribuții do asigurau socui-e de dat

105.00

21,00

127,00

to.&i 02

CorMribub: de esujurin de șomaj

i2.ua

4.00

15,00

t0.03.03

CaMrlbutS df asigurări sociale de ssralate

30.00

12,00

4?,00

T 0,00-04

Contribuții de es«g urări per.lrb aceidsnle de rrturn-j ii boli profesicuSAie

3.00

4,00

7,00

tO.C3.C6

Conlributii pentru carutedli si (ndsnvqată

5.00

10,00

15,00

ț"î

CLitture.rațrcsr» si religie

17.200,00

79.425,00

96.025,00

din care

70 CHELTUI Eli DE CAPITAL

10.900.00

79.425.00

9C.325.OO

71Ș1JJJ

Construcții

10900 00

79 43 5.00

âO 325,00

G7Q2Q5

din care

Sanrim recraalĂe si sportiv

eoo.w

73 425. OP

60 225.00

fi7D2o£d3

Ihflțfflfwr* pradfiTrpJiWfw, carouri,zone narai

BOOM

79.425 DO

00.225.00

70

£mzv sportive si de agrement

CHELTUIELI DE CAPITAL

600.00

79.425,00

30.225,00

Ftât&ty» C&U8 Wr Anexe

Cod

1

Prevederi

aprobate

Influente

t+y-}

Prevederi

naclilicate

8lO2    Co/nblixtlbil fi isner‘yi\p

din carp

40?0 SubvwilR pentru cppi-Dcnsa^ea creșterilor n^crevizionale

JSS.209.Z0

ge.zzo.ffi?

4fi2.425.ZO

ale prelunlof la njfnbuil.-Dill

ea as 1.20

S0.220 00

165 C4T.2Q

£4.02.0?

Fond de rezerve bugetara la dispoziția autantalilur Iacale

21.BS0.00

160,00

21.B40.0fl

BUGETUL iNȘȚ/TUTltLQR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII St SUBVENȚII QE
LA BUGETUL LOCAL

VENITURI    34T.0Zl.5O    750.00

341.T71.5D


din care

431009 Sutn.'fnipj    irtstrru*/i' pt/blltv


29Î 499,00    750.00


300.249.00


tiln loial

Muzeul Naliunsl al Literaturii Rumarja M.lfl    TOTAL VENHUAI

din dare :

43.10.00    Subvenții penlfu insWulii publice

TOTAL CHELTUIELI din carp ■

1D TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.01 Cheltwdi salariate in bani

10.C 1.01 Saiani de baza 10.03 Conbr'bulii

10 03 01 Conbibulii de Hlgvtwl Sociale dc &1at 20 TITLUL II BUNURI £l SERVICII

din cere ■

2001 Sljvi &i serv^ii

20.01.09 MaLenate ei pre<star de servicii cu c^ader hmcli&ut 20.02 Reparaț i curente 20.30 A«a cheituiloi

Zo 30.30 Afin cheltuieli cu hunun st «xvtdl
4.Z31.D0

160,00

4.391,00

4.D64.00

160,00

4 224.00

4 Î31.W

160.00

4.391.00

1.676.00

-40.00

1 636.00

1.443,00

■3O.no

1 413 00

650.00

■30,00

660 DC

V *33.00

-10,00

4P3.nn

&7B.0O

-10.00

263.00

£l7S.D0

200,00

2 273,00

-» !

^13.W

20,00

733.00

105,00

20,00

ZIS 00

513.00

fao.oo

763.00

522.00

3O.no

552 00

522.00

30,00

552 00


7^


12/1D.2DO7


MUNICIPIUL, BUCUREȘTI


- CONFORM CU ORIGINALUL«rtraa CGlMS Nr

jiSxe


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI «t^ANUL 2007

Prevederi rectificate


mme:

preveoer.

Preveaer

Cbtf

j Influente

i+.'-

apronare

rezJritdaîs

Circul Giobus TOTAL VENITO R

dIR CSfB

10.K


10Q1 T0.-3T.01 -,C 21. Ot io.ci.ti ic di re 1101.07 IC D1.ZΠTftM

io.oa.fij 10.03.05 10 03 DX 10.03 06


2C 01 20.01

Hf

20.05

2Ir

20,re

M

20

20

S0.03


SubvtnH i?țn;:. HEfirdOi DUbliQE

TOTA^CH£L7Uj=:.:    “

-|-PJL LH*z'. _.;Fi.: DE -E^SOM-T.

Ch£dhi>eii jj,;cr:e.e ir, Lai.

&I|Ie -i ne sai,:

Sper de Kslrrifli

Snoru j pentr^-----..ii oc mutica

Atc    - ■    _ L t

Ort. up?H .. srt

Alb ■ ■- h s-.iir^ia in ?■    _

iLvILPPLitll

.".-nlnuuli. ::■ r.neurâri m soma Contribuții h s&țtLirar: suciăie ae ianaiEre

□ontrinutil ne av.^umi; pțntr.i accidenta n-,jn-:. ■:■ pes grotasianai; CofttcDuLii pentru tineri» b i^o^Tinizsti

30 TITLUL II BUNUR! Si SERVICI

01 Maici inie li prusian deeaiuțeli cu □aaftaâfiuncfonl

30 Aice bunuri si aervidl pentru Irurtiinere ol ^ncaonare

Dă Bunuri ric natura abjectelor du Inventar

30 Alta obiecta ac inventar

05 OapMsari. dftasari, pr»|Btau4

01 DepteEati înLWiu deiațeri. tranderar,

"13 Pregătire profesionala

14 Proiecția muncii

.03 Hrana

ffi Hrafli pentru animale


Țșatmt de Ccmcdfe tOTaL VEmiturî din cere

Subvenții pentru nalftirfl publice TOTAL CHELTUIELI din tare

20.30 Alta Cheliijipli

Alta ctiatifall cu tunwi si fcmițgă25.S3Q M

SăO.DL

2E.1BD.0

2H.335.0L

icC 3’

;l flâjj.D

3~.E3J.DL

350.00

2E.1BC.0

£.E2fl o;

-75.DL

1 751 •:

î. ■ U.OG

^E.Ol

07Q.0

- 263 OL

-tȘt-OL

1.05=-. L

’ ÎD.QC

a or.

■96 fi

70.QC

e.t-

76 D

201.00

. ■

10D.0C

țC4.D

64 Cf

r. i'.

■ ■2.Iu‘

71 □.60

-27.00

6=3.0

55 06-

10 OL

4 5.9

ISO.OQ

-c .OL

125.1

23.00

-S.Qt

27.L-

L7.0D

-E.OL-

n.c

-S.552 0L

4 stoc

13.077.1

4O0.DC

IDO DC

500 L

255.0C

t5i .ci

-toi-.!;

dOD.'jt

-MG.CC

35C.C

000,00

-25e.ee

2M.C

îjtl.K

-40,01

10.L

50.fM

-«,00

10.0

20 DO

■ 10,00

10.?

57 00

-15. DC

42.0

306,00

43D.00

1 090.C

600.00

4TO.CC

1 eso.o


6.21 OrfU)

Î40.OQ

&.45D.G

5.710.00

2.10.0C

5.3SD.C

&..21 J.OD

240.00

b 450.0

1.500,00

340.ee

l.W.L

1 560 00

240. DO

1 am.jcMpfflrtrM CGVfl Wf

Ane^a

Cod

Ptevede-ri

iprobate

Influente

(+!-J

Prevederi

rectificate

BUGETUL Cf&DlTELOR EXTERNE

Administrația Străzilor

ai7S.fi4P.00

0.DO

2,175.645.00

7D.D2

Locuirile. urvldl ți cthi’follan? public?

0,100

4Q.OOO.DO

40.0W.DD

70.02.03

Locuite

0.00

40.000,00

40.000.00

70.02 03 3D

44* r.hjh'ki.'c.1. i'n domeniuf JocuArtletof

0,00

4Q.OQO.DD

4D.OOQ.OD

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0,00

40.000,00

40.000,00

7D0101

Construcții

0,00

4QOOO.DO

40 000.00

tifl.Ofi

Tranfipurlijri

303.000,00

-43.000,00

263.000,00

84.05.03.03

Sfrazr

303 000,00

40 000,00

Z63.000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

303.000,00

-40.000,00

263.000.00

7103

Fttpantfl c?pitale aferente activelor fixe

303 000,00

■4Q.OOO.DO

203.000.00