Hotărârea nr. 280/2007

HOTARAREnr. 280 din 2007-10-12 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOAMNEI CAMPUREAN MARIANA

Consiliul General al Municipiului București

H twr,'r.rj*-TW.. ■i M ■ ■■!«■■    hmbu wl j— j

hotărâre

privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei doamnei

Câmpurean Mariana

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București,

Având în vedere demisia doamnei Câmpurean Mariana;

conformitate cu prevederile art. 9 a lin. 2 lit/aM^art;^ din

Legea nr.393’/2CO4 privind statutul aleșilor locali, modificată și corn’.1!11'și art.45 ahn.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația jp ' Globală, republicată;    -•    .....— ■■'

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIFIULUI BUCUKrfl L HOTĂRĂȘTE'

Articol unic: Se ia act de vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei doamnei Câmpurean Mariana.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.1 D.2007.

PREȘEDINTE OE ȘEDINȚĂ.    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI0-dul RAțjM Fmtea <7. Hteior 5. BMIPWl. fininz-iia; HM. +4n?t 3M «IX> Hww.buCUtfiitj-SiLEîarlșLrD

PRIMAR GENERAL

Lla|: 1, tam. 101

touaci 55 Sfc E5 3D; 3<Js BOOJnt nDl TB!(;31ÎW3O

t-mall: eH^arCtiijeurrjiitkpHinfirrt.rij


®r?

,%££j

__    . .    - - tf I

.-CU țun.rti-.irtSNM1 îUh


Primăria Municipiului București

REFERAT

în conformitate cu prevederile șrt.9 alin.2 Irt.'a'' din Legea nr.39372QD4, modificată și completată, calitatea de consiJer înceteză de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz de demisie,

Doamna Câmp urc an Mariana prin adresa depusă la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București sub nr. 3719/5/20.09.2007 și-a dai demisia din funtliaxfe-c.msiSier general, începând cu data de 20.09.2007.    ■

r    4    '■

Potrivii art-12 dli** iegea menționată mai sus, în cazul încetării

* DM- i    i

mandatului înainte d^    dira+ei normale a acestuia Consiliul General

al MunicipiuEui Bucl^;"    prima ședință ordinară, la propunerea

Primarului General, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant Jocul consilierului în cauză.


3.