Hotărârea nr. 28/2007

HOTARAREnr. 28 din 2007-02-20 HOTARIRE 28 din 20/02/2007 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 87/2006 DE APROBARE A PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL SI A REGULAMENTULUI-CADRU DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PE TRASEE SECUNDARE
HOTARARE nr. 28 din 20/02/2007
HOTARIRE 28 din 20/02/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii anexei nr.1 a Hotararii C.G.M.B. nr.87/2006 de aprobare a programului de transport public local si a regulamentului-cadru de delegare a serviciului public de transport local de persoane pe trasee secundare

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei de Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;     

            In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

In conformitate cu prevederile art.38 alin.1 si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba modificarea anexei nr.1 a Hotararii C.G.M.B. nr.87/2006 de aprobare a programului de transport public local si a regulamentului-cadru de delegare a serviciului public de transport local de persoane pe trasee secundare conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, operatorii de transport autorizati au obligatia de a depune documentele necesare eliberarii noilor autorizatii de traseu si a exemplarelor de serviciu pentru fiecare autovehicul.

            Art.3 Toate prevederile contrare prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea de la data intrarii in vigoare a acesteia .

            Art.4 Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte, Directia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei, Directia Financiar Contabilitate si Directia de Inspectie si Control General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 28Ind.


Traseu propus ! Capete de traseu propuse


Traseu propus cu menționarea arterelor


Lung

traseu

nou

(km)


Nr.

Curse/zi/ microb. * (minime)


701


HYPERMARKET

CORA

(PARCARE) -COMPLEX EUROPA


HYPERMARKET CORA (Peron...)-Dreapta Sos. Pantelimon-Dreapta Sos. Dudesti-Pantelimon-Stanga Str. Roșu Nicolae-Stanga Str. Eretelui—Dreapta

Sos. Gării Catelu-Dreapta Str.

Industriilor-Stanga Str. Radu Tina-

Dreapta Str. Valsanesti-Dreapta Str. Depozitului-Stanga Str. Industriilor-Bd. Basarabia-Dreapta Sos. Mihai Bravu-

Dreapta Bd. Ferdinand-Stanga Str.

Ziduri Mosi-Dreapta Sos. Colentina-COMPLEX EUROPA


19,60


702


GURA IALOMITEI -ALEEA

PRIVIGHETORIL OR/STR. LUCIAN BLAGA


GURA IALOMITEI - dreapta Str. Fetești dreapta Str. J.Steriadi-dreapta Bd. 1 Decembrie 1918- Str. Liviu Rebreanu-

Dreapta Bd. Nic. Grigorescu - Bd. Chisinau -Stanga Sos. Panteiimon -Sos. (ancului-dreapta Sos. Mihai Bravu Bucur Obor-Sos. Ștefan cel Mare -Dreapta Barbu Vacarescu -Str. P.I.Ceaikovski - Bd. Mircea Eliade -stanga Bd. Aviatorilor - dreapta Bd. Ctin Prezan - dreapta Sos. Kiseleff - dreapta Sos. Bucuresti-Ploiesti - dreapta ALEEA PRIVIGHETORILOR l STR. LUCIAN BLAGA


22,50


703


SPITALUL SF. IOAN - VALEA ARGEȘULUI


SPITALUL SF. IOAN - stg. Sos. Vitan-Bârzești-Str. Ion Iriceanu-dreapta Sos.

Berceni-Piata Sudului -stanga Sos. Oltenitei-stanga Sos. Viilor-stg. Str. Ctin Istratir-dreapta str.- Progresuiuî-stanga Calea Rahovei-dreapta Str. Mihail Sebastian-stanga Calea 13 Septembrie:

Bd. Ghencea-dreapta Str. Ctin Titel Petrescu-stanga Bd. 1 Mai-Str. Drumul Taberei+stanga Str. VALEA ARGEȘULUI


14,50


11


704


SOS. BERCENI (DEPOUL IMGB) - AUTOGARA RAHOVA


SOS. BERCENI (DEPOUL IMGB)-Dreapta Str. Ion Iriceanu- Stanga Sos. Oltenitei-Piata Sudului-Piata Eroii Revolutiei-Stanga Bd. Pieptanari-Dreapta Calea Ferentari-stanga Calea Rahovei-Piata Rahova-Sos.Alexandriei-AUTOGARA RAHOVA


13,70


12


Anexa nr. 1 la KCGMB nr^^/


Durata

cursa

(min)


Interv.

Succed

(min)


Nr.

necesar

microb


Nr.

microb

rezerva


PARTE GRAFICA traseu propus


116


130


88


78


5 .. 10


5 ..10


5.. 10


5.. 10


18


13


12


13


GARA PROGRESUL-Stanga Str. Drumul Bercenarului-Dreapta Sos. Giurgiului-Dreapta Str. Luica-Stanga Bd. Constantin Brancoveanu-Dreapta Sos. Oltenitei-Piata Sudului - Cal. Vacarestilor - Sos. Mihai Bravu-Dreapta Sos. lancului-Sos. Pantelimon-HYPERMARKET CORA PANTELIMON

Ind.


Traseu propus I Capete de traseu propuse


Traseu propus cu menționarea arterelor


Lung

traseu

nou

(km)


Nr.

Curse.'zi/ microb. ' (minime)


Durata

cursa

(min)


lnterv.

Succed

(min)


Nr.

necesar

microb.


Nr,

microb.

rezerva


PARTE GRAFICA traseu propus


10


706


707


708


709


710


STR. ȘINEI/ INTR. LACUL PASAREA-STR. MĂRGELE

LOR/STR.

DRENAJULUI


SOS.

ALEXANDRIEI (ROSTAR) -CARREFOUR MILITARI


STR. PUCHENI/ STR. CRASNA-VALEA ARGEȘULUI


STR.

RĂSADNIȚEI/ CALEA GIULESTI -CIMITIRUL GHENCEA2


AUTOGARA

RAHOVA-DRUMUL POIANA LARGULUI


STR. ȘINEI / INTR. LACUL PASAREA-Stanga Str. Sinei-stanga Str. Zetarilor-dreapta Prel. Ferentari-stanga Calea Ferentari-dreapta Str. Veseliei-Stanga Sos. Viilor-Str.Odoarei-Piata Chirigiu • Bd.T. Vladimirescu -Cal. 13 Septembrie Sos. Progresului-Drumul Taberei -Str.

Romancierilor - Bd. Timișoara- Str. Moinesti- Bd. luliu Maniu- Str. Apusului-Str. Mărgelelor- intersecția STR.MARGELELOR/STR. DRENAJULUI


SOS. ALEXANORIEI (ROSTAR)-Sos Alexandriei -Stanga Str. Antiaeriana-Dreapta Calea 13 Septembrie-Drumul Sarii-Razoare-Bd. Geniului-Leu-Bd.

luliu Maniu-Autogara Militari-CARREFOUR MILITARI


STR. PUCHENI / STR. CRASNA - Str. Pucheni - Sos. Alexandria - Piața Rahovei - Stanga Str. Buzoieni

Dreapta Str. Mărgeanului - - Stanga Str Petre Ispirescu - Stanga Calea 13 Septembrie - Stanga Bd. Ghencea -Dreapta Str. Brașov - Stanga Str. Drumul Taberei - Stanga VALEA ARGEȘULUI.


STR. RASADNITEI/CALEA GIULESTI Calea Giulesti - Dreapta Bd. Constructorilor - Piața Crangasi -Dreapta Sos. Virtuții - Pasajul Lujerului Dreapta Bd. Timișoara - Stanga Str. Romancierilor - Dreapta Str. Drumul Taberei - Dreapta Str Valea Argesului-Stanga Str. Valea Oltului - Dreapta Prel. Ghencea - CIMITIRUL GHENCEA 2


AUTOGARA RAHOVA - Stanga Sos. Antiaeriana - Stanga Bd. Ghencea -Dreapta Str. C-tin Titel Petrescu -Dreapta Bd. 1 Mai - Dreapta Str. Brasov-Pasajul Lujerului - Sos. Virtuții ■ Dreapta Splaiul Independentei - Stanga Str. Orhideelor - Stanga Cal. Giulesti -Dreapta Drumul Sabareni - Dreapta Str Fiordului - Stanga Str. Chitită Triaj -STR. CHITILA TRIAJ / INTRAREA CÂMPUL CU MACI


17,30


15,00


7,50


14,40


16,90


11


22


12


10


104


90


44


82


100


5 .. 10


5 .. 10


5 .. 10


5.. 10


5.. 10


21


16


16


12
Nr.

Crt

Ind,

Traseu propus Z Capete oe traseu propuse

Traseu propus cu menționarea arterelor

Lung

traseu

nou

(km)

Nr.

Curse/zi/

microb. * (minime)

Durat?

cursa

(min)

Inie rv.

Succed

(min)

Nr.

necesar

microb.

Nr.

microb.

rezerva

PARTE

GRAFICA

traseu propus

11

711

BD.

LAMINORULUI

/STR.

STANILESTI -STR. REDEA 1 STR.LONEA

BD. LAMINORULUVSTR STANILESTI-dreapta Episcopul Vulcan-stanga Str. Brinarul- Str. Subcetate- Bd Bucureștii Noi- Cal. Grivitei - Bd. Ion Mihalache -

Str. Clabucet - Cal. Grivitei - Sos. Chitilei- Str. Subcetate - Stanga Str, Munteniei- Str. Mihai Viteazul - Str. Proletarului - Str. Harghitei - Str. Sf. Gheorghe - Str. C-tin Godeanu- Bd.

Bucureștii Noi - Sos. București Targoviste- Str. Redea- STR. REDEA STR.LONEA

12,80

13

77

5 .. 10

15

2

/

; >

\

>.\

x <

'X

712

POD CHITILA / STR

AEROPORTULU 1 - GARA

BANEASA

POD CHITILA (propunere marcaj discontinuu) - Sos. Chitilei - Str. Ciulnita - Stanga Str Radu Dumitru

Durbac - Str. Matei Corvin - Str. Mezes

Sos. Chitilei - Dreapta Str. Vestei -Stanga Str. Hulubitei - Dreapta Str. Marmurei-Dreapta Str. Demnitatii-Str. Niagara-Stanga Str. Timisului-Dreapta Sos. Chitilei-Dreapta Calea Grivitei- Bd. Ion Mihalache-Str. Av. Popîsteanu- Bd. Expozitiei-Str. Parcului-Str. Tipografilor-GARA BANEASA

10,40

15

62

5.. 10

12

1

13

713

BD. REGIEI i STR. CRISTIAN PASCAL -BIOTERRA BANEASA

BD. REGIEI / STR. CRISTIAN PASCAL - Str. Cristian Pascal - stanga Str. George Mihai Zamfirescu-dreapta Str. Ceahlaul-Dreapta Cal. Crangasi -

Podul Grant-dreapta Calea Grivitei-dreapta Str. Caraiman-dreapta Str. Alex, Constantinescu-stanga Bd.

Marasti-Piata Presei Libere-Sos. Bucuresti-Ploiesti-dreapta Str. Elena Vacarescu-stanga Str. Belizarie-stanga Str. Horia Macelariu-stanga Str. Neagoe Voda-Str. Elena Vacarescu -Str. C-tin Dobrogeanu Gherea-dreapta Str. Brodina-stanga Bd. Ion lonescu de la Brad-BIOTERRA BANEASA

9,50

17

57

5.. 10

11

1

14

714

STR.

TRAPEZULUI -

BD. AEROGĂRII (TERMINAL RATB)

STR. TRAPEZULUI intersecție cu BD. 1 DECEMBRIE 1918 - Bd. 1 Decembrie 1918 - stanga Str. Postăvarului -Dreapta Bd. Nicolae Grigorescu stanga Ctin Brancusi - Str. Lucretiu Patrascanu - Str, Morarilor - Sos. Fundeni - stanga Sos. Colentina - Dreapta Str. Doamna Ghica - Stanga Bd. Lacul Tei - Dreapta Str. Barbu Vacarescu - Stanga Str. Av. Alexandru Serbanescu - BD. AEROGĂRII (TERMINAL RATB)

18,50

9

108

5.. 10

17

2

Nr.

Cr1

Ind.

Traseu propus / Capete de traseu propuse

Traseu propus cu menționarea arterelor

Lung

traseu

nou

(km)

Nr.

Curee/zi/

microb. * (minime)

Durata

cursa

(min)

Interv.

Succed

(min)

Nr.

necesar

microb.

Nr.

microb.

rezerva

PARTE

GRAFICA traseu propus

15

715

REPUBLICA SA SOS.

ALEXANDRIEI/S OS.MĂGURELE

REPUBLICA SA - Bd. Basarabia -Stanga Bd. Nicolae Grigorescu -dreapta Bd. Camil Ressu - Stanga Bd.

Fizicienilor - Dreapta Bd. Energeticienilor - Stanga Calea Vitan -Sos. Vitan Barzesti - Str. Ion Iriceanu -Str. Tumu Măgurele - Str, Anghel Alexandru - Str. Zețari - Prelungirea Ferentari - stanga Str. Bachus-Str. Freamatului-Str. Amurgului-Piata Rahova- SOS.

ALEXANDRIEI/SOS. MĂGURELE

20,80

8

120

5.. 10

25

4

16

716

GARA BASARAB -PIAȚA REȘIȚA

GARA BASARAB - Sos. Orhideelor -

Pod Grozăvești - Bd. Vasile Milea - Av. Nicolae Gaina - Dreapta Drumul Sării -Stanga Calea 13 Septembrie - Dreapta Str. Mihail Sebastian - Dreapta Calea Rahovei - Stanga Str. Amurgului - Str. Carlibaba - Str. Salviei - Str. Bachus -Dreapta Prelungirea Ferentari - Stanga Str. Zețarilor - Str. Anghel Alexandru • Stanga Sos. Giurgiului - Piața Progresul

- Stanga Str. Drumul Găzarului -

Dreapta Str. Reșița - PIAȚA REȘIȚA

14,80

11

88

5 ..10

17

2

■vi

17

717

ZEȚARILOR -HYPERMARKET

CORA

ZEȚARILOR - Prelungirea Ferentari -dreapta str. Toporasi - Dreapta Sos.

Giurgiului - Stanga str. Drumul Găzarului - dreapta str. Straja - Str. resita-dreapta Izvorul Rece-Stanga Bd. Ctin Brancoveanu - Dreapta Str. Secuilor - Stanga Str. Nitu Vasile -Piața Sudului - Cal. Vacarestilor - Sos. Mihai Bravu - Dreapta Cal. Vitan - Bd.

Energeticienilor - Stanga Str. Fizicienilor - Dreapta Bd. Camil Ressu -Stanga Bd. Nic. Grigorescu - dreapta Str, Postăvarului - Stanga Bd 1 Decembrie 1918 - Stanga Bd. Basarabia - Sos. Morarilor - dreapta Str. Vergului - HYPERMARKET CORA

18,30

9

106

5 .. 10

26

2

date medii

263.50

15.50

193,10

11,36

1550,00 0.00 264,00 26,00 91,18    0,00    15,53    1,53

,:.7Pagina 4


Programul de transport public local-17 trasee secundare