Hotărârea nr. 279/2007

HOTARAREnr. 279 din 2007-10-12 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOAMNEI GHEORGHE VICTORITA

Consiliu! General al Municipiului București

. I-I.I.-JL. J IM ||||Fr7>r-.^,TT    ..177,—; T'— T *7' WPfTr

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei doamnei

Gheorghe Victorița

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și ai Secretarului General al Municipiului București,

Având în vedere demisia doamnei Gheorghe Victorița; în conformitate cu prevederile art. 9 alin.2 lit/a" și art. 12 din

■ Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, modificată și completată și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata;

■ CONSILIUL GENERAL AL MUNiClPlULUi BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se ia act de vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General a[ Municipiului București, ca urmare a demisiei doamnei Gheorghe Victorita.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.T0.2007

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

F-db-    Fllhttiirla 47, sedorHi Bucure;! i. Haminia; tfcL: * dL-St 165 55 00;

PfUMAH GENfcHAL
-Jjj 5VU:


Ecbil 1. cam. 101

IcL 3QS Să 39; 305 55 90; 3» hEi 00 bit H01 1m 30 OQ 30

ti-nisir: prlrnaretocureul-^rlitiariB.iQ

primăria Municipiului București

REFERAT

în conformitate cu prevederile art.9 alin,2 lit.nap din Legea nr.393/2004, modificată și completata, calitatea de consiler Tnceteză de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului in caz de demisie.

Doamna Gheorghe Victonța prin adresa depusă ia Cabinetul Secretarului General al Municipiului București sub nr. 3715/6/20.09 2007 și-a

$ ■■•■dat demisia din funcția de consilier general. începând ou data de 20.C9.2007.

■    "    -    r "r    ■    ■    ■

Potrivit art.1.2 din legea menționată mai ,slTs, în cazul încetării

/V    P r -i    ■    !    ' ■    ■    ■ k...    ■

mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia'Gcnsiliul General d Municipiului București adoptă în prima ședință âtd-psia. la propunerea Primarului General o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.