Hotărârea nr. 278/2007

HOTARAREnr. 278 din 2007-10-12 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOAMNEI SURULESCU AURELIA


Consiliul General al Municipiului București

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia doamnej Surulescu Aurelia; în conformitate cu prevederile art 9 alin 2 ht a" și art.12 din

Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, modificată și completată și art.45 ațin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se ia act de vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Generat al Municipiului București, ca urmare demisiei doamnei Surulescu Aurelia.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007,

președinte de ședință,    secretar generalpqinTAR GENERAL
Etjj 1. cam. ICI

UL: SOS 54» WB B5 90: 1D5 5500 Im. 1101

mi: au oo ao

e-mflil pnrnarfibucurflitkpilmarlîi IO

_    Pj-jmăria Municipiului București

REFERAT

En conformitate cu prevederile art.& aftn.2 lit.'a1 din Legea nr.393/2004. modificată și completată, calitatea de consiler înceteză de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz de demisre.

Doamna Surulescu Aurelia prin adresa depusă la Cabinetul Secretarului General ai Municipiului București sub nr. 3711/6/20. OS. 20 07 șt-a dat demisia din funcția de consilier generai, începând cu data de 20.09.2007.

Potrivit art.12 din Jegea menționată mai sus, în cazul încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia Consiliul General ai Municipiului București adopta în prima ședință ordinară, la propunerea Primarului General, o holărâre prin care se ia act de situația apărută șî se declară vacant locul consilierului în cauză.