Hotărârea nr. 277/2007

HOTARAREnr. 277 din 2007-10-12 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI BERBECARU ALIN DUMITRU


HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei domnului

Berbecaru Alin Dumitru

. în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municioiulut București;    .

Având în vedere demisia domnului Berbecaru Alin Dumitru;

■ ■    ■ h- conformitate cu prevederile art. 9 alin.2 lit.-a"    din

■ Legea tv 392/2004 privind statutul aleșilor .locali, modificată .și. ' impietată și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 .privi rd administrația publică locala, republicată;    > ,

>    1    "fe ■    ■ ■    1    l_ ■ . Ifl ■ < ■ ■ p

C .^NSI'.IJL GENERAL AL MUNICIPIULUI OL'/Jf IEȘTI ■ ' HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se ia act de vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei domnului Berbecaru Alin Dumitru.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

B-ftll »*■£•",} Fătata 47. st Hor 5, Ducu.T^ti, AumftntSi ltl.: *4021 305 55 K?; Hffls.țltairS£îtD£lrr;r|5™PH |MJUt GENERAL

Eiej: l. șam ICI

tel.: 305 55 BS: 305 55 90: 3M 5600 Irrt. 1101 Far: 312 00 30

e-jnait prirT'nrStiu.iurKtl prunarla.ro


(K):.'

II ■ Aț

■    4..Z

■’

SCc^oiHIui MDPrimăria Municipiului București

REFERAT

In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit."an din Legea nr.393/2004. modificată și completată, calitatea de con&ilef înceteze de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului In caz de demisie,

Domnul Berbecaru- Alin Dumitru prrn adresa depusă ta Cabinetul:

- râ *■    1

Secretarului General al.Mdmcipiulul București sub nr.3720/6/20 09 2007 și-a dat demisia drrvfuncțiafoe consilier general, începând cu data de 20.09.2QO7-.    t

Potrivit ’ artr12- din legea menționată mai sus. în cazul încetării ■ 1

. yr f-    ::    t -    L J ■ i. -

mandatului înainte tfo-girarea duratei normate a acestuia Consiliul Generai al Municio iu lui ^r>... :șți adoptă in prima ședința ordinară, la propunere»

.    ...    r\- f    .    .

Primarului General, o hotărâre prin oare se Fa act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.


Mut Re£lpH ENsabcta 47, =e£țor $. BitcmejU. Roninifl; telz *4021 3W 65 dCr www.bucurcilranmana rq