Hotărârea nr. 276/2007

HOTARAREnr. 276 din 2007-10-12 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI GIGULA MIHAI DORU


j9

Consiliu! General ai Municipiului București

K I M^tTBMPM—-■< II ■!■ M ■ I

HOTĂRÂRE

privind vacanța rea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei domnului

Giugula Mihai Doru

în baza referatului Primarului Generai al Municipiului București și al Secretarului General ai Municipiului București;    ■_

Având în vedere demisia domnuluj Gtugula Mihai Doru;”'-\ .

-■ ■■ ' ' ?.i conformitate cu prevederile art. 9 alin.2 liț "a" și artJS jdin

Legea nr.333/2004 privind statutul aleșilor locali, modificată șk ■    i-.

ccrrWtată ș; art 45 alin.1 din Legea nr 215/2001 privind administrația ■ .-, ”-<:K?ă republicată:    ...    - IL .

CONSILIULGENERAL AL MUNICIPIULUI EUCJitiȘTi '    -

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se ia act de vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demfsEei domnului Giugula Mihai Doru.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ord’nară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIBdu AnUirw ElliaarLa 47.    5. BlMUr^U, RWJiimti tif.: -4flZl 305 55 00: w*‘" tWțlEfiRtLsr mwarjPfl IM Aft GENERAL

Eter 1, e*m im

!cL 806 55 BB; 3D5 55 W: W5 5500 lP(, 11D1 Tn;.3^Q0 30

ij—i'.n ,1 priiriaiCUiuurnstl-pfirnarla.rci
Primăria Municipiului București

REFERAT

In conformitate cu prevederile art.9 a Iii n. 2 lit/a" din Legea nr 393/2 D04h modificată și camplelală, calitatea de oons'.'er îrrceteză de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în ca; de demisie,

Domnul Giugula Miftai Doru priri adresa depusă la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București sub nr.3718/6/20.09.2007 și-a dat demisia din funcția-db'consilier generai, începând cu data de 20,09.2007',-    ■

Potrivit ?rț,12 ijifi. lege? menționată mai sus, în cazul încetării . mandatului înainte r--girarea drratei normale a acestuia Consiliul General. ..'. ■ ‘ al Municipalul Bpi'*-&££ adopt n prima- ședință ordinară, la propunerea-. Primarului General, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.


W an^ideanu
■s-fim. Aejina Fllsmeia 47, iCCOrS. București. AgnauM. 1el.l -iflțîî M5 55 «J: rfww.bucurestl pTiiana.ro