Hotărârea nr. 275/2007

HOTARAREnr. 275 din 2007-10-12 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI STAN ION


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind vacanta rea uri ui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei domnului

Stan Ion

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului Bucurași;

Având în vedere demisia domnului Stan lor-;

hi conformitate cu prevederile ari. 3 oua 2 irtjap ^i a.'-12 din

Legea ijr.393/2004 privind statutul aleșJor i-yr'i modificata și ?omp1eteî3 și art.45 aiin.1 din Legea    privind administrația

piiblicj loc^iâ. republicată;    ■

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic; Se ia act de vacentarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei domnului Stan Ion.

Aceasta hotărâre a fost adoptată in ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 12.10.2007

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


TudorToma

y——£


ft-dul Rfg.lr'iu CHsabeln 47, sec1or 5. bucurești, Romă/iiit. til,; -‘■4'J'Jl HOE 55 □□, ww^v.^iir. jrțțlJ prim -îrhL.raPRIMAR GENERAL


©

9

ljlu

IWrMtl.SO*]' .TM.Jitn|: J_ :jm. 101

pL 3ufi EB aqț »B 55 30:303 M M mL 1101 tac 313 00 3o

Mhfrll: prnnaiț<tîuCx)rxjttkprl|*i9rlB.(0

Primariu. Municipiului București

REFERAT

în conformitate cu prevederile art.9 alin 2 lit/a’ din Legea nr. 3 93/2004, Modificată șl completată. calitatea de con&iler inceteză de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz de demî&ie.

Domnul-Sian ion prin adresa depusă la Cabinetul Secretarului Generat

al Municipiu1''i Pururești sub nr.3717/6/20.09.2007 și-a dat demisia din funcția

de consider genonal, îiicep^riu cu data de 20.09.2007.    j

'Potrivii ârt.12 din legea menționată mai sus, în căzu/ , inut « ■ ■ ■ ■ ' - ‘ ■

manu^fcn-r ’n^nte os expire.'ea duratei normale a acestuia Cor, , :* TiJia, al Municipiului București adoptă in prima ședință ordinară, ia propunerea Primarului Genă ral, o hotărâre pnn care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.SECkETAtfGE AL MUNICIPIULUI Tudor

Mul Regina Elb&lKta 47, sectar &, btucuirșli, ftotnaiun; lei.. MTjZl 305 55 00: wWW.buetirfrHHHlHMttlB.re