Hotărârea nr. 274/2007

HOTARAREnr. 274 din 2007-10-12 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI GALETUSE STELIAN


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE.

privind vacantarea unui post de consilier din cadruJ Consiliului General al Municipiului București., ca urmare a demisiei domnului

Găletușe Stei ian

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Găletușe Stelian;

■    în conformitate cu prevederile art. 9 alin.2 litTa" și art.12.-din Lagea- nr.303/200*1 privind statutul aleșilor locali, modificată și

■■ ■■■■CL,r--’^iftată și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația ■    ■

r'”bîîcă locală, republicată;    .    ■. .

■    ■    ■ CfcSlLlUG GENERAL AL MUNICIPIULUI Btk;U^£$Ti >

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic; Se ia act de vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei domnului Găletușe Stelian.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Ft-dul Rc&Fna EIlFjtmU 47. McIm 5. Ifucurcțtl, ftnmjnizL- teL -MG21 355. ti <30; www.tHinurHU d-mn'-a.rcPfflMAft CEHEHALElit 1, CUI,. 101

rțk: 3W » Sft 3« u «ț 30C U m kit. uni r&X: 312 00 30

cmai' prlmdrfb'jGumlhtininuna.'D

Primăria Municipiului București

REFERAT

în conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit’a" din Legea nr.393/20£W, modificata și completată, calitatea de consiler înceteză de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz. de demisie

Demnul Galetușe Stei ian prin adresa depusa la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București sub nr.3710/5/20.09.2007 și-a dat demisia din funcția de consilier gefterăl, începând cu data de 2Q.Q9.2Q07    * «

. i |, pț. :    =    Ti . ț, * 4    i. -.4,    i

Potrivit srt 12j?.dirj legea menționată mai sus, în cazul încetării. . mandatului înainte rie ^f-;-:area duratei normale a acestuia Consiliul General . -al Municipiului    aJoptL/n prima ședință ordinară, la propunerea

Primarului General, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută ți se declară vacant locul consilierului în cauzătm ul Regina biubctg 4T, ștjnuri, Bueilrvțd. Pomftnlfl- IeL +JQ21 305 55 LHJ; wwj.hucurMthpjirnafia.m