Hotărârea nr. 273/2007

HOTARAREnr. 273 din 2007-10-12 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI MARASESCU NICULAE ANTON


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind va cântarea unui post de consilier din cad rut Consiliului General al Municipiului București, ca urinare a demisiei domnului

M ară șes cu Niculae Ion Anton

îrt baza referatului Primarului General al Municipiului București și a) Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Mărășescu Niculae Ion Antort;

în conformitate cu prevederile art 9 alin 2 lit/a" și art. 12 din Legea nr393/2004 privind statutul aleșilor locali, modificată și completata și art.45 alin. 1 dfn Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTÂRÂȘTE:

Articol unic: Se ia act de vacantarea unul post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei domnului Mârășescu Niculae Ion Anton.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 12.10 2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI0 db' Hccli.i bl.sabota 47. ii dar S. București. Ramnnn: laL <-4D2l Bd! ii! CU. www.buctm1l-Dnnidriff.roPRIMAR GENERAL

EWj: 1, Câm. 101

tel: 306 56 Stf; 206 55 90:305 55 «J Ini- 1101 fna; 312 00 30

e-iwiil|: grlmar?l)uturestl pnrnarla.fD
Prim aria Municipiului București

REFERAT

în conformitate cu prevedente art.9 a,in.2 lit.V din Legea nr.393/2004, modificată și completată, calitatea de consiler înceteză de drept înainte de expirarea duratei normate a mandatului în caz de demisie.

Domnul Mârășescu Niculae Ion Anton prin adresa depusă la Cabinetul Secretarului Generai al Municipiului București sub nr.3713/6/20.09.2007 și-a dat demisia din funcția de consilier general începând cu data de 20.09.2007.

Potrivit art.12 din legea menționată mai sus, în cazul încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia Consiliul General al Municipiului București adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea Primarului General, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant iocul consilierului în cauză.

PRIMAR GENERAL


DJul Roglilîi eniațw# 47, wcfflr 5, Byți||PBțtl, RomAnl»; tef.: +40JL JțiȘ 5b 00; www.bucurestlpmnar.u.ru