Hotărârea nr. 272/2007

HOTARAREnr. 272 din 2007-10-12 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI BOTEZATU ENESCU PETRE


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General ai Municipiului București, ca urmare a demisiei domnului

Botezat u Enescu Petre

In baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având In vedere demisia domnului Botezatu Enescu Petre; in conformitate ou prevederile art. 9 a,in.2 lit/a* și art.12 din

Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, modificata și completata și art.45 alinJ din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală. republicată.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se ia act de vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei domnului Botezatu Enescu Petre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDtNTÂ.    SECRETAR GENERAL,

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

EhIu1

Regir-H Cllaudida 47, imn 4. București, HțmJnj, țril    gțjț 55 00. ^.t15LîîLltfț£LlK!î!lflrl9l.Ifi


PRIMAR GENtflAt

EttJ: 1P-câni. 1LH

tei . 30S BE 39; 305 1& M; 3QG SțQQ InL 1101

iku&apc sa

e-iridll: drlmdr^^tHutijitiatkpMTiirLj.w
PriTTi&ria Municipiului București

REFERAT

în conformitate cu prevederile art,9 alin,2 !it "a” din Legea nr, 393/2 004, modificată și completată, calitatea de consiler inceteză de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz de demisie.

Domnul Botezatu Enescu Petre prin adresa depusă la Cabinetul Secretarului General al Municipiufuî București sub nr. 3712/6/20.09.2007 și-a dat demisia din funcție de consilier general, începând cu data de 20.09.2007.

Potrivit ari. 12 din legea menționată mat sus. în cazul încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia Consiliul General el Municipiului București adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea Primarului General, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

PRIMAR GENERAL AdriianSECRETAf/G AL MUNICIPIULUI B ' Tudof
L-du I Regina tP»abela4?, țedor S. ShicincjIi. Remania. Ifll,: -+40Î1 305 55 00 iYW»    mspa.ro