Hotărârea nr. 271/2007

HOTARAREnr. 271 din 2007-10-12 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI TUDORACHE DANIEL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pnvind vacanta re a unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca urmare a demisiei domnului

Tudorache Daniel

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Tudorache Daniel;

In conformitate cu prevederile art. 9 alin.2 Ht/a" și art. 12 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, modificată și completată și art.45 alin, 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

CONSILIUL GEKERAl AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se ia act de vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca urmare a demisiei domnului Tudorache Daniel.

Această hotărâre a fost adoptata in ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12,10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

E iul Rcuiih Cllsabetn 47r sertar5 Aucireyl, Oel.i, bal.: -+^021 305 55 OO.www.L jci/'esL p.r.mu Ih ru

PHIMA,« tiENfhAL

Ebț 1, cam, 101

Wl.: 3055* W; WS 55 90; JtH 55 OOfcL 1101 fac 312 0030

d mall: ^rlrnarObucureiLi pnniarla.rD_Primăria Municipiului Bucuregti___

REFERAT

în conformitate cu prevederile art.9 alin.2 itt,"a1' din Legea nr. 393/2004. modificata și completată, calitatea de consiler înceteze de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz de demisie.

Domnul Tudorache Daniei prin adresa depusa la Cabinetul Sec reiatului General al Municipiului București sub nr 3710/0/20.09,2007 și-a dat demisia din funcția de consilier general, începând cu data de 20.09.2007.

Potrivit artl2 din legea menționată n;a. sus, în cazul încetării mandatului înainte de expirarea duratei ntxmaic a acestuia Consiliul General al Municipiului București adoptă în prtma ședință ordinară, ta propunerea Primarului General, o hotărâre prin care se ia act de situația apăruiă și se dec.ară vacant locul consilierului în cauză.


bdul Hc-jjn-a tllistxtfl 47, s«HW 5. DuCufe^Ll, România; teL: +4Q71:4O& 65 05: w».bUCnirr7Hi-pi,.lnwpn-n>