Hotărârea nr. 270/2007

HOTARAREnr. 270 din 2007-10-03 PRIVIND INCHEIEREA CONVENTIEI INTRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI DOMNUL CONSTANDA COSTICA SI DOAMNA CONSTANDA MARIA
HOTARARE nr. 270 din 3/10/2007
HOTARARE nr. 270 din 3/10/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind incheierea conventiei intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si domnul  Constanda Costica si doamna Constanda Maria

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Consilierilor generali si raportul Directiei juridic contencios si legislatie;

            Vazand continutul deciziei nr. 1146/21.06.2007 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – sectia a VIII a contencios administrativ si fiscal, conform careia s-a admis recursul formulat de dl. Costica Constanda si a fost obligat Consiliul General al Municipiului Bucuresti sa aprobe documentatia PUZ referitoare la terenurile situate in Bucuresti, str. Turgheniev nr.11-15 si Bdul. Aviatorilor nr. 110-112, sector 1 in conformitate cu documentatia depusa, respectiv POT 32% si CUT 3,8 si a fost obligat  Consiliul General al Municipiului Bucuresti la plata sumei de 17.757.210 Euro, cu titlu de despagubiri.

            Luand in considerare art.22, 23, 24 si 25 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative;

            Luand act de faptul ca prin SOMATIA emisa in dosarul de  executare nr.12/2007 a catre BEJA “Culea si Dumitrache” Consiliului General al Municipiului Bucuresti a fost somat sa plateasca dlui. Constanda Costica suma de 17.757.210 Euro (56.293.907,142 RON) cu titlu de despagubiri si 549.473,51 RON, cheltuieli de executare.

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 si art. 45 alin. 2 din Legea admnistratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Se aproba textul conventiei intre Municipiul Bucuresti si domnul Constanda Costica si doamna Constanda Maria.

 

Art.2 - Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze conventia intre Municipiului Bucuresti si domnul Constanda Costica si doamna Constanda Maria.

 

Art.3 - Conventia constituie anexa la prezenta hotarare.

 

Art.4 - Dupa finalizarea procedurilor prevazute de conventie in sarcina partilor semnatare, aceasta va fi supusa aprobarii Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 03.10.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 03.10.2007

Nr.270ANEXA. Ia Hotararea nr, 270/05.10.2007105


t --"r1"Părțile:

Municipiul București prin Consiliu; Genera; al Municipiului Becarer au sediul în București, Bani. Regina Eiisabeta nr.-~. sector 5. reprezentat nrin Primar General. Adriean Yideanu.

C'

Coastsada Costică si Constanda Marin. soii. ambii cu domiciliul în București. str. Aron Cotrus nu 7. sector 1

XnUnu!

7- -Ț-—, ... Ț    1 y TU ’Ț—T" ț— TV

Miuncmiui Bucureșh va acorda iui Constanda Costică și Constanda Mana. ar schimba; terenului acestora în suorafață de 28.000 nap. situat în str. Turgheniev nul 1-2 5 si Bdul. .Aviatorilor nr. 110-112. secior i. țzona denumită Bordei 1, dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de teren echivalentă valoric, situată pe amplasamentul actualului Depou ‘Tiie Pintilie’" (Victoria.!. prmtr-un contract de schimo. in forma autentica.

Prin contractul de schimb respectiv, Constanda Costică și Constanda Maria va acorda Municipiului București. în schimbul unei suprafețe de teren echivalentă valoric situată pe amplasamentul actualului Depou “Ilie Pintiiie” (Victoria), terenul proprietate privată în suprafață de 28.000 m.p. situat în str. Turgheniev nr.11-15 și Bdul. Aviatorilor nr. 110-î 12, sector i. țzona denumită Bordei;.


III.2.e Municipiul București se obliga sa predea soților face obiectul schimbului pe care se aria actualul Depoul“Ilie Pintiiie’; orice construcțiii clădiri, sine de cale ferata, etc.f

Constanda tehănul c: Victoria'"')" dezai


tib-ti


IU.2.f — Consiliul General ai Municipiului București se obligă să aprobe Pb-Z mmm terenul ce va rezulta din evaluare, teren ce se află în zona DepouJuZ'Iiie Pustiii;” Zbieram. . conform indicatorilor urbanistici derivări din expertizele tehnice care vor ti corelate m a. parametrii stabilit! de evaluatorul agreat-de ambele cârti, astfel meat acesta sa fie construiau.

III.2.g — întrucât, prezenta convenție se încheie peruru menținerea ș,. aezvoUama zonelor verzi ale capitalei - Municipiul București se obligă să respecte destinația exclusivă ne spațiu verue _ terenului - denumit actualmente Bordei - fără a permite șusau autoriza, sur meu formă, edificarea de construcții, de orice natura, cu caracter provizoriu sau detintiti exeoiura suprafața de oid-mp definita in anexa, care va avea parametrii ne PUZ stabiliți de instanța 'titiitiZ.

.tiZbui - Mrtue continua ca. muia sa data iuiraru iu vigomv- a Drezemei nu na. iernau, u soaratmă ne 2Z.2- nun situat ti mumciniti București Bou... V.ițunvnZ'z au Z -mm .mmntim nmmm urna aiicaă ia preaeo..: convertit . răraaa ia numim. .

ui a a'' '.unt


o.mnnmn'Ann nurutionZ;    '    '

m.mm - Domnul Cesiunea ...usucă si tioamna Cosmica /varie mmm;. ca a. mmramm s; ca nu vor mstraina crenturuo de creanța rezultate du; decima u.ftitijțjti pronunțată ne burtea de Apei București - secția, a VIII a contencios anuumstrau’ si Zma c. orice ana suma derivata din sentința mai sus menționata.

II3.3.C - Sub condiția autentificării si intabularii definitive a drepturilor dobândite prin contractul de schimb de către domnul Constanda Costică și doamne ConsiancL Maria. aceștia se obhgâ să renunțe la dreptul de a pune în executare decizia nr. 1146/21.06.20m pronunțată de Curtea de Apel București — secția a VIII a contencios administrativ si fiscal, irevocabilă, sub aspectul încasării despăgubirilor de 17.757.210 Euro cat si a oricăror pretenții si penaiizari ulterioare pronunțării deciziei.


Redactarea contractului de schimb va n făcută cu ocazia aut emiri carii d.e nccartn public instrumentator și va cuprinde în mod obligatoriu clauzele mai sus menționate.    ,/

Prezenta convenție intra in vigoare si isi va produce erectele pencru care a iov semnata, după. aprobarea acesteia prin hotarare a Consiliul Generai al Municmiuiul București, cu excepția prevederilor de ia an. III. 3. a. si ari. III. 3. o. care intra in vigoare ia data semnării convenției.

Prezenta convenție a fost încheiata in forma autentica in 5 exemplare.

Muci eforul ui București

Prinț ar menerau

Adrieun Videuru