Hotărârea nr. 27/2007

HOTARAREnr. 27 din 2007-02-20 HOTARIRE 27 din 20/02/2007 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR SUME DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE
HOT. 27 20/02/2007
HOTARIRE 27 din 20/02/2007

HOTARIRE     27 din 20/02/2007

PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR SUME DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind repartizarea la bugetele Sectoarelor municipiului  Bucuresti a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Buget;

            Vazand raportul Comisiei Economice Buget Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.32 si art.33 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a”, art.95, alin.2 lit.”d” si alin.3 si art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Din sumele pentru echilibrarea bugetelor Sectoarelor municipiului  Bucuresti din cotele defalcate din impozitul pe venit, suma de 35.100,0 mii lei se repartizeaza pentru sustinerea programelor cu finantarea externa care necesita cofinantare locala astfel:

- Sectorul 1 :   18.800,0   mii lei                                     

- Sectorul 2 :   10.400,0   mii lei                                  

- Sectorul 3 :     2.200,0   mii lei                                   

- Sectorul 6 :     3.700,0   mii lei    

Art.2 Diferentele intre sumele efectiv realizate si cele repartizate conform art.1, se repartizeaza la bugetele Sectoarelor 1-6 in proportiile rezultate din Decizia Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, nr.02/08.01.2007

Art.3 Prezenta Hotarare se comunica Directorului Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Prefectului Municipiului Bucuresti si Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 27