Hotărârea nr. 269/2007

HOTARAREnr. 269 din 2007-10-03 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TURGHENIEV NR, 11-15, B-DUL AVIATORILOR NR. 110-112, SECTOR 1
HOTARARE nr. 269 din 3/10/2007
HOTARARE nr. 269 din 3/10/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str.Turgheniev nr.11-15, B-dul Aviatorilor nr.110-112, sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Consilierilor generali si raportul Directiei Juridic, Contencios si Legislatie;

            Vazand raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            Luand in considerare decizia civila nr.1146/21.06.2007 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – sectia a VIII a contencios administrativ si fiscal, conform careia s-a admis recursul formulat de dl.Costica Constanda si a fost obligat Consiliul General al Municipiului Bucuresti sa aprobe decumentatia PUZ referitoare la terenurile situate in Bucuresti, str.Turgheniev nr.11-15 si B-dul Aviatorilor nr.110-112, sector 1 in conformitate cu documentatia depusa, respectiv POT 32% si CUT 3,8 si a fost obligat Consiliul General al Municipiului Bucuresti la plata sumei de 17.757.210 Euro, cu titlu de despagubiri;

In conformitate cu art.22, art.23, art.24 si art.25 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si alin.5 lit.c) si art.45 alin.2 lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1- Se aproba Planul Urbanistic Zonal – str.Turgheniev nr.11-15 si B-dul Aviatorilor nr.110-112, sector 1 pentru o suprafata de teren de 33.108 mp., ce reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ–ul, teren proprietate persoana fizica.

Conform Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti aprobat prin HCGMB nr.269/2000 terenul se incadreaza in zona V4, cu POT 15% si CUT 0,2.

Conform deciziei civile pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti nr.1146 din 21.06.2007, in Dosarul nr.48908/3/2005 se aproba indicatorii urbanistici astfel :

 POT 32% si CUT 3,8, in conformitate cu planul anexa care face parte integranta din  prezenta hotarare.

Terenul se incadreaza in Zona M2, in conformitate cu documentatia depusa.

Art.2- Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3- Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4- Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 ( cinci ) ani.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 03.10.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 03.10.2007

Nr.269HIȘTIC ZONAL - STRADA MIRCEA ELIADE - STRADA TURGHENIEV , SECȚ. 1, BUCUREST


■■■■ BIROURI -^.rLOCUINȚE INDIVIDUALE FUNCȚIUNI SPeC ALC ______ CURȚI/INCINTE

FUNCȚIUNI PROPUSE

ZONA FUNCȚIUNI MIXTE CARACTER CENTRAL BE8 ZONA FUNCȚIUNI MIXTE- LOCUINȚE, SPORT,

AGREMENT ClgCj-U-ATII & ACCESE ItHB CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE ACCESE CAROSABILE ACCESE PIETONALE PUBLICE F PARCARESUBTSRANA

REGIM DE CONSTRUIRE SI ALINIERE — — ALINIEREA PRINCIPALA A CONSTRUCȚIILOR LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CONSTRUCȚIILOR

l lfrrn ZONA PE PROTECȚIE MAL OE LAC- 30m- posibil doar rnnatrunlll eu accaa public, dolari Min.S RETRAGERI OBLIGATORII

VEGETAȚIE EXISTENTA/ MENȚINUTĂ ZONE CU AMENAJARI PEISAGERE SPECIALE IN RELAȚIE CU APA, AGREMENT

SUPRAFAȚA LUCIU DE APA IN FOLOSI NTA RELAȚII PIETONALE OBLIGATORII J ZONA AMENAJATA TIP GALERIE PIETONALA DESCHISA

> RELAȚII VERZI-ORIENTATIV

POL DE INTERES PENTRU AGREMENT PROPUNERE - ACCENT DE ÎNĂLȚIME-


It/licrW]