Hotărârea nr. 268/2007

HOTARAREnr. 268 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. COLTEI NR. 44, SECTOR 3
HOTARARE nr. 268 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 268 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. COLTEI nr. 44, sector 3

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 11 /17 /05.04.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr. 102/2006;

- Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 4178/153/22.09.2006;

- Ministerul  Culturii si Cultelor  623/M/2006

- Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 594007/2007;

- Comisia de circulatie: Aviz nr. 5129/2006;     

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-.PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

             In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. Coltei nr. 44, sector 3, pentru o suprafata S = 339,01mp. - teren proprietate privata persoana fizica.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti si Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se incadreaza in Subzona CP1a - Subzona centrala suprapusa peste centrul istoric.

Indicatori urbanistici: POT max: 70% - pana la 100% dupa caz; CUT max: 1.9 pana la 3.0, dupa caz; H max: inaltimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente + 1-2 etaje retrase conform regulamentului.

Functiunea avizata: LOCUINTE CU PARTER COMERCIAL

Indicatori urbanistici avizati: POTmax (mentinut) = 89.5% ; CUTmax = 4.3; H max. = se mentin inaltimile existente; profilul acoperisului va urmari catre Str. Coltei profilul acoperisului de la nr. 46.

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4    Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de  27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 268V

V

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 înt. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.rff    >

X-./C2.

Primăga Mi

SUC certificai ISO 9001: 2000 SMM certificat ISO14C01 : 2004


unicipiului București


/

Nr.52O 327/10.03.2006    .    ■    <

AVIZ DE URBANISM nrU/f 7-din 0?/ £^06—7

PUZ - Str. COLTEI nr 44, sector 3BENEFICIAR:    -

RONI COFLER-P.S.3

PROIECTANT :

-S.C. GRAPH TRONIC XM srl

Suprafața studiata prin PUZ - 339,01 mp

Amplasare ,delimitare studiu

Terenul din sector 3 reglementat prin P.U.Z., este situat in UTR -CP1, si este nominalizat in lista Monumentelor istorice pt. București la poziția 748 sub nr. B-ITm-B-18648 in zona centrului istoric pe str. Coltei la nr 44

Se avizeaza: - PUZ - Str. Coltei, nr 44, sector 3, cu regulamentul de urbanism aferent UTR-M2, pentru funcțiunea de comerț la parter, locuințe la et. 1 si 2 si extinderea podului prin mansardare pe conturul acoperișului construcției de la nr.46. Parterul va fi rezervat obligatoriu funcțiunilor publice cu acces nelimitat.

INDICATORI URBANISTICI

POT max

CUT max

Rh max

M2

Se menține cel existent = 89,5%

4,3

17,0,Om*

* Acoperișul va urmări către strada profilul acoperișului de la nr. 46


Circulații, accese :

Se vor menține accesele existente.

Acorduri , avize necesare pentru aprobarea documentației: avizul Comisiei Precoordonare Rețele, Avizul comisiei de circulații, avizul de mediu, avizul MTCT, avizul MCC si alte avize solicitate de legislația in vigoare.

Documentația completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior. Prezentul aviz este valabil 5 ( cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației C.U. si A.C. se vor elibera respectând datele tehnice enunțate in acest aviz.


Sef serviciu Ing .Ioana B/AUREA


/Q'    cA^ /Z-s /


ARHITECT SEF ..^^UCIPIULUI BUCUREȘTI,

AdtiamBold

w.25- DIRECȚIA 5" IJRBABIS


________~,vxa,    FPS-21-0H6

Comata TfihffHfiaAWEWrrahism si Amenajarea Teritoriului: arh Doina Cristea, arh Al. Beldiman, arhEnache, arh Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh Viorel Hurduc

2 A'6. REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1/500.


Str. Cohes, nr. 44 sectorul 3, BUCUREȘTI

LEGENDĂ

TEREN CARE A GENERAT P.U.Z. Str. Coltei nr.44, Sector 3, București Proprietar: RONI COFLER Suprafața teren: 339T

’elementFde regulament -

EXTINDERE IMOBIL PRINJWANSARDARI sarda re

i--c' i'


P.O.T. Max. = 89C5%

C.U.T. Max. = 4,3 mpÂDC/mp teren RH max - S+P+2Etaje+ 3,4 mansarda H.max.= 17m    ©

MOD DE UTILIZAREA TERENULUI

Locuire de tip individual si funcțiuni complementare Instituții publice

Comerț servicii la nivelul parterului

Teren liber de construcții

,JV URII i t "iLj mu io»bu ~ TTgTL.

| Radu Lucian Geui POPESCU

REGIM DE ÎNĂLȚIME J P-P + 2 (11 m)

□ P+3 - P+8 (28m)

Verificator/

Expert

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

GRAPH TRONIC XM

BENEFICIAR:

RONI COFLER

SPECIFICAȚII

NUME

SCARA:

t/2000

TITLU PROIECT

PUZ - Str. COL.TEI nr.44, Seck>(3 BUCUREȘTI

Sef proiect

Ăih.Radi Popeau

Proiectat

Aiti.Oli'-iaTimnea

02.2006

REGLEMENTARA

URBANISTICE

Oesenat

Arh. Olivia Tîrnnea

- X©/-Z

FAZĂ:

PUZ