Hotărârea nr. 267/2007

HOTARAREnr. 267 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. DRUMUL BINELUI NR. 6, SECTOR 4
HOTARARE nr. 267 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 267 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Drumul Binelui nr. 6, sector 4

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului:

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

Vazand avizele emise de :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 17/29/12.07.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr. 122/2006;

-Agentia Regionala pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1404/86/2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 542967/23/2006;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 3599/2006;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Str. Drumul Binelui nr. 6, sector 4 - pentruo suprafata de teren studiata S - 33000,00 mp din care suprafata de teren ce a generat PUZ s - 14400,00 mp proprietate persoana juridica.

            - Conform PUG Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona A4 – zona destinata activitatilor productive .

            Conditii de construire aprobate: functiuni – activitati productive - sere. 

            Indicatori urbanistici: POTmax=72 %; CUTmax=0,7; Hmax –5,50 m;

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului  General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 267

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 30^55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mai!: urbanism@bucuresti-primaria.ro
Primăria Municipiului București^;:«    / ă /PcF

DE pRBANISM nr. 17/29/12.07,2006 PUZ - DRUMUL BINELUI NR. 6, SECTOR 4Beneficiar - SC BERSER SA

Proiectant — Arh. Antonela Roșu

Suprafața studiata prin PUZ - cca. 33 000,00 mp - din care 14 400,00 mp teren ce a generat PUZ -proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

- Zona studiata prin PUZ se afla in partea de Sud a Municipiului București, in prelungirea B-dului Metalurgiei (B-duI Metalurgie i/Drumul Jilavei), sectorul 4.

- Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona A4 - zona destinata activităților productive .

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilulu: si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - activitati productive - sere .

Indicatori urbanistici: POTmax=72 % ; CUTmax=0,7; Hmax-5,50 m ;

Circulații, accese; parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

aviz de mediu, aviz MTCT, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Ing. IOANA BALAUREAARHITECT SEF AL MUNIf Arh .


IPIULIReferent, ing. VICTOR


JJQJRESTI


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritorkflui: arh.ydinB Crisfca, arfy Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin,


arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viore^tjurduc

' N! -

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1/500

LEGENDA


LIMITE

— LIMITA P.U.Z. /

—| LIMITA TERNULUI CARE A GENERAT; P.U.Z. i n LIMITA ZONEI DE INTERVENȚIE A P.U.Z. i I LIMITA PUZ APROBAT 7/4 DIN 20.05.2005

FUNCȚIUNI EXISTENTE


Ti


LOCUINȚE INDIVIDUALE JOASE (P, P+1, P+2j ANEXE, GARAJE

TEREN NECONSTRUIT VII

SERE

CONSTRUCȚII ANEXE


CONDUCTA DE GAZE NATURALE (20 “) CIMITIRUL METALURGIEI

SPATII PLANTATE EXISTENTE


SPATII VERZI

PLANTAȚII FOIOASE DE ALINIAMENT

PLANTAȚII FOIOASE PE LOT

CIRCULAȚII

CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE - TROTUARE ACCES EXISTENT

REGLEMENTARI

Si


ZONA MIXTA

EDIFICABIL

CONTUR SERE PROPUSE

INTERDICȚIE DEFINITIVADE CONSTRUIRE (ZONA DE PROTECȚIE A REȚELELOR MAJORE DE UTILITATI)

EXTINDERE CIRCULAȚII CAROSABILE

CAROSABIL PROPUS (CF. PUZAPROBAT 714 DIN 20.05.2005)

PARCAJE PROPUSE

A4 »unitati industriale mici si mijlocii orod de servicii

indicatori urbanistici pe intregaipn^;

POT max.    s72%    1

CUTmax.    -0Z7