Hotărârea nr. 266/2007

HOTARAREnr. 266 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DORNEASCA NR. 13A, SECTOR 5 EXTINDERE PUZ - STR. CONTESTI NR. 4, SECTOR 5
HOTARARE nr. 266 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 266 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Dorneasca nr. 13A, sector 5

Extindere PUZ – Str. Contesti nr. 4, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului:

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

Vazand avizele emise de :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 11/1/49/14.03.2007;

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor: Aviz nr. 130/2007;

- Agentia Regionala pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 2514/174/2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 624911/18/2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 622512/7425/2007;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal -Str. Dorneasca nr. 13A, sector 5 - pentru o suprafata de teren  S - 344,53 mp proprietate persoana fizica.

- Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se incadreaza in Zona L1a – zona destinata locuintelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=1,3.

Conform documentatiei de urbanism PUZ – Str. Contesti nr. 6H, sector 5’’, avizat prin Aviz de urbanism nr. 15/23/07.06.2006 : POTmax=45%; CUTmax=2,1; Hmax=15 m.

Conditii de construire aprobate: functiuni –locuire.

Indicatori urbanistici : POTmax=74%; CUTmax=3,7; Rmaxh=D+P+4E.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 266

 DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203    *

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-pnmaria.ro


SE?,

V

UKAS

MANAl JA4H7

r«- SM&^csi} ISQ 9Q0J : 2OQ0 SMM certificat ÎS014001:2004

//' ....."

Primăria Municipiului BucureștiNr. 612820/ind. SU/15.03.2007    .

AVIZ DE URBANISM nr. 11/1/49/14.03.2007 PUZ - str. Dorneasca nr. 13A, sector

Extindere PUZ - str. Contești nr. 4, sector 5

Beneficiar : D-nuî TOMA BRATU

Proiectant - VELPLAN DESÎGN SRL

Suprafața studiata prin PUZ — S=344,53 mp teren ce a generat PUZ - proprietate persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu:    .

-    Amplasamentul se afla situat in partea de S-V a Municipiului București, avand ca reper doua artere majore de circulație Calea 13 Septembrie - str. Sebastian, sector 5.

-    Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se incadreaza in Zona Lla - zona destinata locuințelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici:POTmax=45%; CUTmax=l,3.

-    Prin prezenta documentație de urbanism se propune extinderea regulamentului avizat prin documentația de urbanism 4’PUZ - str. Contești nr. 6H, sector 5”, conform Aviz de urbanism nr. 15/23/07..06.2006 : Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=2,l; Hmax=15^m.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația ediflcabilului fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata-locuire.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=74% ; CUTmax=3,7 ; Rmaxh^D-rP-ME.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz..

Referent,'

ing. VICTOJUMANEA


FPS-21-01/6


Sef serviciu,

Ing. IOANA BALAUREA

"ARHITECT SEF AL MLNKȚn’lLLlJIBECERESTl Arh . ADMĂM BOL^X,

_no-    _______.— --

Comisia Telurica de    si Amenajarea Teritoriului:


AVIZ CONSULTATIV - ORDIN nr. 22/2007 - comisia 1 cuxiica. uq vruațusni si /-uncntyaico. iwnvnuiui. arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin,    Enache, arh. Serban Sturdza,

arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

b-dul Regina Elîsabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

». zf / / vz / *    r f    - s - .


iMlxlL UL.LLlJ.LtLL LU1LJ.


PROPUNERI 1 REGLEM

LEGENDA

LIMITA PUZ APROBAT in 07.06.2006

LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ

a limita utr

FUNCȚIUNI

LOCUINȚE COLECTIVETEREN PROPUS SPRE CONCESIONARE

A'............CA EDIFICABIL PROPUS IN PUZ APROBAT

' .    . ' : EDIFICABIL DE PRINCIPIU IN PUZ APROBAT

111111111111011 EDIFICABIL PROPUS PT LOT STUDIAT IIIHIIIIHHIIH EDIFICABIL DE PRINCIPIU A. .. . PARCELE PROPUSE

PARCELE PROPUSE DE PRINCIPIU

(PRELUATE DIN VECHEA LOTIZARE)

ACCESE CAROSABILE PROPUSE

IN PUZ APROBAT    .

ACCESE CAROSABILE PS(W‘SE->

EXPROPRIERE PENTRU CAUZAMB-......B

DE UTJ^F^TOBLICA aF ‘~    :

"~FA2A

vcRU.Z.


TF?R« NrzTf'' 38Z20OȚ U


DATA;


MARTIE

2007


PLANȘA Nr; 2 ;