Hotărârea nr. 265/2007

HOTARAREnr. 265 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z. STR. SEBASTIAN NR. 138-140, SECTOR 5
HOTARARE nr. 265 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 265 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Modificare P.U.Z. Str. Sebastian nr. 138-140, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 24/1/47/13.06.2007;

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor: Aviz nr. 114/2007;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 5432/237/2006;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 613454/11/2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 572604/8117/2006;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

- PUG-ului  Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal -Str. Sebastian nr. 138-140, sector 5- pentru o suprafata de teren studiata S = 3000,00 mp din care teren ce a generat PUZ  - S-1346,00 mp proprietate persoana juridica.

Conform documentatiei de urbanism - PUZ –Str. Sebastian nr. 138-140, sector 5, avizat conform Aviz de urbanism nr. 18/9/19.07.2006:  POTmax =70%;CUTmax =7;  RmaxH =3S+P+10E.

Conditii de construire aprobate: functiuni: locuinte colective cu spatii comerciale la parter.

Indicatori urbanistici: POTmax =60%; CUTmax =7; RmaxH =3S+P+6E-3S+P+12E, Hmax-40 m

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta  extraordinara a Consiliului  General al Municipiului  Bucuresti din data de  27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 265001

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

* '

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68


e-mail: urbanism@biicuresti-primari^r ’ / cJ> Q a

SMC certificai ISO S001: 2G00


Direcția Generală d


Nr. 629368; 635846/15.06.2007SMM certificat IS014CQ1 :2004


Municipiului București i_

Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană .V :


AVIZ DE URBANISM nr. 24/1/47/13.06.2Modif. PUZ- STR. SEBASTIAN nr. 138-140, SECTOR 5 Prezentul Aviz de urbanism modifică parțial Avizul de urbanism nr. 18/9/19.07.2 conform Aviz M.D.L.P.L. nr. 114/2007


BENEFICIAR: SC SDK MANAGEMENT SRL    .

ELABORATOR: M DESIGN COM

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 3000,00 mp, din care S -1346,00 mp teren ce a generat PUZ - proprietate persoană juridică.    .

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul este situat în partea Centrală a Municipiului București, în apropierea intersecției str. M. Sebastian cu Calea 13 Septembrie, sector 5.

PREVEDERI PUG/PUZ AVIZATE/APROBATE ANTERIOR: PUZ - str. Sebastian nr. 138-140, sector 5.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =70%;CUT max=7; RmaxH =3S+P+10E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: rămân neschimbate - locuințe colective cu spații comerciale la parter.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =60%; CUTmax =7; RmaxH =3S+P+6E - 3S+P+12E Hmax-40m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat Ia baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz. Șef serviciu,Referer

ing. Y-Rtc zlanea


/ xș\

ARHITECT ȘEF AL MLNICIPIL%Ui'BUCURKȘfl

ARH. ĂtolÂN SOLDX

fps-21-01/6

AVIZ CONSULTATIV cf. ORDIN MTCT nr. 22/2007 -XX)MțSIA TEHNICĂ DE URBANISIVFSI AMENAJAREA TERITORIULUI:,-arh. Doinea Cristea, arh. Alexandru BeldimaU-arh. Dan Mann?arh,.Conșțanti.n Enache, arh. Șerban Sturdza,

A-    arh. Uorin Ștefan, arh. Viorel Hurducb-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


'COPYIUGJrr I In cooformllal» cu Kcgulaiiienlul privind Job.utiilrej dreptului d lemnalur-a prnrru documentatul? d« .•tiiriuj.n teritoriului »l de urbanJfin, aprobat prin IlG nr.1519 /100-1, acefl ptolect e»le propilcuiea Intelectuala a lodcljlll M Dolgn AAU StL înstrăinăm, multiplicarea •*** >“lo»lm tu alt destinație dual cea prtvaiula In contract plantelor 1311 sult-urllor nlerrnle. Intra »uh Incidența legii dreptului <■> autor"