Hotărârea nr. 264/2007

HOTARAREnr. 264 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - INCINTE "PROIECT BUCURESTI"
HOTARARE nr. 264 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 264 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - INCINTE “PROIECT BUCURESTI”

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

            Vazand avizele emise de :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. – D.U.A.T. a  P.M.B.:  Aviz de urbanism nr. 18/21/19.07.2006;

 - Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 459/26/16.02.2007;

- Comisia de coordonare lucrari edilitare a P.M.B.: Aviz nr. 553142/28/2006;

-Comisia Tehnica de circulatie : Aviz nr. 8460/SSCATU/31.10.2006;

-  Ministerul  Transporturilor Constructiilor si Turismului: Aviz nr. 18/2007;

- M.C.C. - Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a Municipiului Bucuresti: Aviz nr. 410/05.03.2007;

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- P.U.G.-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal “INCINTE  PROIECT  BUCURESTI” - pentru o suprafata de teren studiata S=10000,00 mp din care terenuri ce au generat PUZ  - S = 8010 mp proprietate privata persoana juridica.

Conform documentatiei de urbanism PUZ Zone protejate - aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul se afla situat in Zona Protejata nr. 94 – Caderea Bastiliei.

Indicatorii urbanistici: - POTmax = 50%; CUTmax = 2,0.

Conditii de construire aprobate : functiuni  avizate - birouri, hotel, comert, alimentatie publica, garaje.

Indicatori urbanistici:

            - Pentru incinta din Str. V. Alecsandri nr. 4 – POTmax = 60%; CUTmax = 3,9; Sd = 26560 mp; Hmax = 27,00 m. (3S+P+6).

            - Pentru incinta din Str. Povernei nr. 1-3 - POTmax = 70%; CUTmax = 3,0;  Sd = 3594 mp; Hmax = 18,50 m. (3S+P+4).

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

            Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta  extraordinara a Consiliului  General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 264

 DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 5500 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro//• /C ■

Primăria Municipiului București


Nr. 587908/20.12.2006


AVIZ DE URBANISM nr. 18/21/19.07.2006 PUZ - INCINTE « PROIECT BUCURES^f^^Beneficiar-SC PROIECT BUCUREȘTI

Proiectant - QUATTRO DESIGN

* .

Suprafața studiata prin PUZ :

-    6810,24 mp. incinta din str. V.AIecsandri nr. 4 - proprietate privata persoana juridica-

-    1197,62 mp. incinta din str. Povernei nr.1-3 -proprietate privata persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona studiata prin PUZ.se afla in perimetrul zonei centrale, la nord fata de B-dul Dacia, la est fata de B-dul Lascar Catargiu, la sud fata de B-dul Iancu de Hunedoara si la vest fata de Calea Dorobanților.

-    Conform PUZ Zone protejate- ‘-."aprobat.prinfHGGMB nr. 279/2000, amplasamentul se afla situat in. Zona Protejata nr. 94 « Caderea Bastiliei».

Indicatori urbanistici conform PUZ Zone Construite Protejate aprobat prin HCGMB nr.279/2000, Zona Protejata nr.94« Caderea Bastiliei» - POTmax = 50%; CUTmax = 2,0.


Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal - configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre nescliimbare. Funcțiuni avizate — birouri, hotel, comerț, alimentație publica, garaje.


Indicatori urbanistici avizați:

’entru incintadin str.V. Alecsandri nr. 4 - POTmax = 60%; CUTmax ,= m. (3S+P+6).

tru incinta din str. Povernei nr. 1-3 - POTmax = 70%; CUTmax = 3,0; Sd = 3594 mp;

' m. (3S+P+4).

cese; parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. ^(^2006^ pwj/ind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si ■autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de mediu, aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz MTCT, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de.urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectanddateletehnice solicitate prin acest aviz.3,9; Sd = 26560 mp;


Sef serviciu,

In». fr>ana BajaureaARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Arh . ADRIAN BOLD j


Referent,

sin». Floriana Nastase

; A.-. 'i- <FPS-21-01/6


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului/ arh.Doiriâ Cristea, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin,planșa 5.6


’.LU


REGIMUL DE CONSTRUIRE PROPUS INCINTA STR. V ALECSANDi

VARIANTA 5 | CONFORM CU


legenda:    zy


I LIMITA IMOBILULUI IIT FROPWEtATEA' "1 PROIECT BUCUREȘTI SA


CONSTRUCȚII CU MAX. P 3 NIVUURIS teren=681 CUT 3.9 - S|

POT 60%

Hmax27m(3S^P+6)

LHL/AFiA MUNICIPIULUI BUCUFȘȘTî f-'f.’lîF.CȚ7A URBAi\7SiV; ȘI

La T-'L-'ț /’UaȚ! a t;t

: ;V:-


______ f


!!    î

I;    !


Ai > 7    . - ,

i Lif..... 7 /p.    \

A^u; i cC I L L>'

5m lOm 15m 20rn 25 t


Plan Topografic scara 1 500

s?


: PIAN URBANISTIC ZONAUINCINIE."PROIECTBUCUREȘTI".

,î fi ALECSANDRI4 . POYÎftffJJ -3J_8UCURE$I), SECTOR!) ..

S.C, QUATTRODESJGN.ȘtIl.L_BUCyREiSIl_-06.2QC4

. B?<:CâR: S.C. PROlK^WmpîlJA, Conțradjnr. «/2OO6......

• A 5.5. REGIM PROPUSVALECSANDRI Nfl?4- VAR.5 SCAAa !-s::    _

iA.JCT aHi.Toadef POPEȘCU" . . .........7. 7.    ...    . .1 WWÎaîSn»KX»

l’ ’    ■ '■■■ ■ >‘ll ■>!    — NI I -