Hotărârea nr. 263/2007

HOTARAREnr. 263 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. ANTIAERIANA NR. 109, SECTOR 5
HOTARARE nr. 263 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 263 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

– Str. ANTIAERIANA nr. 109 , sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

Vazand avizele emise de :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB – Aviz de urbanism nr.32/2/7/15.12.2006

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor – Aviz nr.105/2007

- Agentia Regionala  pentru Protectia Mediului Bucuresti – aviz nr. 728/40/2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr. 603621/8/2007

- Comisia Tehnica de Circulatie – aviz nr.10003/2007

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG- ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. c,art.36 alin. 5, lit. c si art. 45 alin. 2 , lit.e din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. ANTIAERIANA nr. 109 – sector 5, pentru o suprafata studiata de S = 669,28  mp- proprietate persoana juridica;

Incadrare in PUG: subzona locuinte L1a: POTmax=45%, CUTmax=1,3, Rmaxh=P+2E.

Conditii de construire aprobate :  servicii , comert ,  locuinte .

POTmax=52 %, CUTmax= 3 ; Rmaxh=S+P+4-5 E .

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de  27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 2637

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 (30 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
da

z(R


SMC certificat ISO 9001 : 2000 SMM certificat ISO14001 : 2004


M licipiului BucureștiAVIZ DE URBANISM nr. 32/2/^î57f±20O6" PUZ - STR. ANTIAERIANA NR. 109, SECTOR 5Beneficiar - SC WINTEC SRL    Proiectant - SC URBAN STUDIO

Suprafața studiata prin PUZ — 669,28 mp — teren proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona LI a - zona destinata locuințelor individuale si colective cu maxim P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=l,3.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe, comerț, servicii.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=52% ; CUTmax=3; Hmax=S+P+4-5E retras.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare: aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, aviz MTCT si alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea.documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro