Hotărârea nr. 262/2007

HOTARAREnr. 262 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. NEGUSTORI NR. 1A, SECTOR 2
HOTARARE nr. 262 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 262 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Negustori nr. 1A, sector 2

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

Vazand avizele emise de :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 5/1/15/12.02.2007;

- Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a Municipiului Bucuresti: Aviz nr. 312/ZP/21.03.2007;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 70/2007;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 1846/121/2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 610598/2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 5602/2007;

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal -Str. Negustori nr. 1A, sector 2- pentru o suprafata de teren studiata S = 7000,00 mp din care teren ce a generat PUZ  - S-1682,47 mp proprietate persoana juridica.

- Conform PUZ ‘’ ZONE PROTEJATE’’ aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona Protejata nr. 08 - ‘’ Hristo Botev’’.

Indicatori urbanistici: POTmax=65%; CUTmax=4; Hmax-16 m cu posibilitatea amenajarii a inca 2 niveluri retrase in gabarit.

Conditii de construire aprobate: Functiuni – birouri.  

Indicatori urbanistici: POTmax=65%; CUTmax=4; Rmaxh =3S+P+5E-6Eretras –Hmax-26 m;

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta  extraordinara a Consiliului  General al Municipiului  Bucuresti din data de  27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 262



DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro



A,

G«JI


Primăria Municipiului București


605176/15.02.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 5/1/15/12.02.2007 PUZ - str. NEGUSTORI nr. IA , sector 2



Beneficiar - negus imobiliare srjl    Proiectant - alpha studio srl

Suprafața studiata prin PUZ — S=7000 mp din care teren care a generat documentația S = 1682,47mp - proprietate persoana juridica;


Amplasare, delimitare studiu

ArQDlasamentul studiat se invecineaza la S cu bel. Hristo Botev . la Vcu Calea Moșilor, la est cu str. Nesustori . Conform regulamentului PUZ - Zone protejate terenul este cuprins in zona protejata 08 -Hristo Botev : ?OTmax=65% , CUTmax=4, Hmax= ! 6 m cu posibilitatea realizării a iinca 2 niveluri retrase in cabarit.


Se avizeaza: Pianul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent -conform plan de reglementari vizat spre neschimbate. Funcțiunea avizata -birouri . Indicatori urbanistici: POTmax==65%, CUTmax=4.Rmaxh=3S-h P+?-6“. Hmax = 26m. Circularii,accese : parcarea , gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizatepe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006.


Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul - aviz MTCT.aviz MCC-DCCPCN-MB


Comisiei Tehnice de Circulație, .aviz de mediu .alte avize conform


legislației in vigoare.


Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu




FPS-21-01/6


AVIZ CONSULTATIV — Ordin MTCT nr. 22/2007 -Comisia Tehnica de Urbanism si Amen^ifrBsSenforiului: arh.Do ina Cri sica, ar ir.

Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

Mit


Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021.305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


u eievaiui inabilii



icuj SNALfJL.



! ț

r

INDICI PROPUȘI :    7

așgți i :

i i

POT max- 65%

_ fSI ’® ' /I ;

W'^'i

“'W    !

CUT max = 4,0

—’-' '<7

H max = 3S+P+6E (26 m)




n


4

!U


20    30






;■)

■X, - V

X? j

j SX. ALPHA STUDIO S.R.L.

! Arhitectura-Design-Construcții ] J4G/1G321/20G0

P.U.Z.

Str. ftegustori, IA

sector 2

PR.NR / 11.2006

Software: COREL DRAW 12 Licența: DR12WUX-1116602-CXU

Beneficiar: S.C. NEGUS IMOBILIARE S.R.L.

PL.NR. 6

Sef proiect: arh, V. Cavarnali întocmit: urb. P. Mitache

Titlul planșei: REGLEMENTARI - PROPUNERE - V.2

SC. 1:500