Hotărârea nr. 261/2007

HOTARAREnr. 261 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CALEA FLOREASCA NR. 169A, SECTOR 1
HOTARARE nr. 261 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 261 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Calea Floreasca nr. 169A, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 21/4/30.08.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 25/2007;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 1845/120/08.05.2007;

-Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 590083/12.01.2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 1647/2006;

Tinand seama de prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

-Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata:

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal -Str. Calea Floreasca nr. 169A, sector 1- pentru o suprafata de teren studiata S = 11000,00 mp din care S-9922,00 mp - proprietate persoana fizica/juridica si S-1178,00 mp teren propus pentru concesionare.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/2000 – terenul se incadreaza in Zona CB1 – zona situata in afara perimetrului central care grupeaza functiuni complexe de importanta supramunicipala si municipala.

Indicatori urbanistici: POTmax-50%, CUTmax-2,4.

Conditii de construire aprobate: Functiuni – birouri.

Indicatori urbanistici: POTmax=50 % ; CUTmax= 3,9; RmaxH-3S+P+7E-8E retras.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 261

 DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-prirna


SMC certificat ISO 9001:2000 SMM certificat ISO14Q01 : 2004


rijst Municipiului București/o.

Nr. 557643/07.09.2006


AVIZ DE URBANISM nr. 21/4/30.08.2006 PUZ - STR. CALEA FLOREASCA NR.169A, SECTOR 1


Beneficiar SC FLOREASCA BUSINESS PARK SRL Prin SC PORTLAND MANAGEMENT SRLProiectant - SC EAST W1ND ARHITECT


Suprafața studiata prin PUZ - cca. 11000,00 mp, din care 9922,00 mp reprezintă proprietate persoana fîzica/juridica, si 1178,00 mp suprafața propusa pentru concesionare.

Amplasare, delimitare studiu:

Conform Planului Urbanistic General al municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 - terenul se incadreaza in Zona CB1 - zona situata in afara perimetrului central care grupează funcțiuni complexe de importanta supramunicipala si municipala.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal, configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - birouri.

Indicatori urbanistici: POTmax=50 % ; CUTmax= 3,9; Hmax-3S+P+7E-8E retras.

Retrageri edificabil: min. 5 m fata de limitele de proprietate si fata de strada propusa.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz MCTC, aviz de mediu, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Sef serviciu,

.IOAN^Bji


Ing. IOANAiBALAUREA

ARHITECT SEF AL MUN1 Arh. AE

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriu lin/^irh.Eroina'^'Sristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin,

arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Stefarif arh. Viorel Hurduc


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

CALEA FLOREASCA, PROPUNERE, SC 1/500
DRUM ACCES MTV, PROPUNERE, SC 1/50014.0