Hotărârea nr. 260/2007

HOTARAREnr. 260 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. SEVASTOPOL NR. 9, SECTOR 1
HOTARARE nr. 260 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 260 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. SEVASTOPOL nr.9, sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB – Aviz de urbanism nr.17/5/12.07.2006

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti : Aviz nr.1917/130/12.06.2007

- Comisia de coordonare lucrari edilitare a PMB: Aviz nr.645497/28/13.07.2007

- Comisia Tehnica de Circulatie : Aviz nr.10472/17.05.2007

- M.C.C – Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a Municipiului Bucuresti: Aviz 1071 / ZP / 19.10.2006

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei : Aviz nr. 150/2006

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin. 5 lit .c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata .

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. SEVASTOPOL  nr. 9 , sector 1, pentru o suprafata studiata de S = cca..1,5 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 2900 mp- proprietate persoana juridica;

Incadrare in PUG– Zona centrala protejata CP1- POTmax=70%, CUTmax=3 .

Conditii de construire aprobate: aparthotel, birouri, POTmax=60%, CUTmax=4,5, Rmaxh=3S +P+5-8 E; Hmax=35m .

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 260(COiMFOHM CU


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI    -

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 5568

e-mail: urbanism@biicuresti-prirriaria.roO

ț±},

9

'SSSȘK^

003


Nr.520533/13.03.2006


Primăria Municipiului BucureștiAVIZ DE URBANISM ar. 17 / 5 / 12. 07.2006 PUZ -str.SEVASTOPOL nr. 9, sector-U"Beneficiar -s.c castrum corporations.r.l Proiectant - s.c alpha studio s.r.l

Suprafața studiata prin PUZ - cca. 1,5 ha din care teren care a generat documentația S = 2900 - proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu

Amplasamentul se gasesîe situat in nordui municipiului, in zona delimitată de str. Buzesti-Pieîa Victoriei - str. Sevastopol si conform regulamentului PUG se incadreaza in subzona CP 1- subzona centrala protejata . Terenul a fost studiat in PUZ-Str. Buzesti - str. Sevastopoi anterior aprobat, in care se prevedeau ca indicatori urbanistici: POTmax=50%,-CUTmax=2.2. Hmax=20m . Prezenta modifica atat indicatorii urbanistici cat si configurația edificabiiuiui.

Se avizeaza: Pianul Urbanistic Zonal.configurația edificabiiuiui si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare.Funcțiunea avizata-aparthotei . birouri. Indicatori urbanistici: POTmax=60%. CUTmax=4.5, Rmaxh=3S-P-5-3 E . IImax=35m .

Circulații,accese : parcarea . gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde .    .

Acorduri, avize necesare pentru apreoare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz DCCPCN-MB . aviz MTCT . aviz de mediu .alte avize conform

legislației in vigoare.

Prezenteul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cincii ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu Ing .Ioana Balaurea

.ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI f    Arh . ADRIAN BOLD


FPS-21-01/6


I

■I

'’&r-

I

1

î

i10M


LEGENDA


Lotul care a generat PUZ

Limita zonei studiate

Clădiri existent©

Limita ioturi


cu

! CRO^ALULAliniere frontala preluata din PuZ axistsni

Spațiu verde amenajai

EdiîicabO propus