Hotărârea nr. 26/2007

HOTARAREnr. 26 din 2007-02-20 HOTARIRE 26 din 20/02/2007 SE APROBA BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2007 RECTIFICATA PRIN HCGMB NR. 281/2007 RECTIFICATA PRIN HCGMB NR. 328/2007 SI HCGMB NR. 341/2007
HOTARARE nr. 26 din 20/02/2007
HOTARIRE 26 din 20/02/2007

HOTARIRE     26 din 20/02/2007

SE APROBA BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2007

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2007

 

            Analizand raportul si Proiectul bugetului prezentate de Primarul General al Municipiului Bucuresti ;

            Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”a” si art.46 alin.(2), lit”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1. Se aproba bugetul general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2007, pe total si pe componente, astfel:

a) 5.362.828,00 mii lei, bugetul general consolidat, conform anexei 1;

b) 2.174.170,00 mii lei bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole si subcapitole conform anexei1.1;

c) 41.343,00 mii lei veniturile institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, conform anexei1.2;

d) 1.361,00 mii lei bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii conform anexei 1.3;

e) 3.013.545,00 mii lei bugetul imprumuturilor externe, conform anexei 1.4;

f) 132.409,00 mii lei veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local conform anexei 1.5.

Art.2. Se aproba bugetele pe ordonatori/unitati, conform anexelor 2; 2.1-2.42.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 26