Hotărârea nr. 259/2007

HOTARAREnr. 259 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-MAGURELE- SOS VARTEJULUI-STR. NEPTUN, SECTOR 5
HOTARARE nr. 259 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 259 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Sos. Bucuresti-Magurele - Sos. Vartejului - Str. Neptun, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 10/1/45/08.03.2007;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 72/2007;

- Agentia Regionala  pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 2046/137/2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 594500/4/2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 614798/6162/2007;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Sos. Bucuresti-Magurele-Sos. Vartejului - Str. Neptun, sector 5- pentru o suprafata de teren studiata S = 8,50 ha proprietate persoane fizice / juridice.

            - Zona studiata prin PUZ se afla in zona de S-E a Municipiului Bucuresti, sectorul 5.

            - Conform PUG Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona L1c – locuinte individuale si colective mici cu max. P+2 niveluri situate in noile extinderi sau in enclave neconstruite.

Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=1,3.

Conditii de construire aprobate: Functiuni – locuire si functiuni mixte (comert, servicii).

Indicatori urbanistici: L1c: POTmax=45%; CUTmax=1,3; Hmax=10,00 m. M3; POTmax=60%; CUTmax=2,5; Hmax=13,00 m – 25,00 m

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta  extraordinara a Consiliului  General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 259e-mail: urbanism@buenjresti-primpria?ro

.....2 ...o

Beneficiar : D-nul PASCU MTHAT    Proiectant - SC PUNKTPE.I SRL

D-na PASCU PROFIRA

Suprafața studiata prin PUZ - S=8,50 ha - proprietate persoane fizice/ju ridice.

Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona studiata prin PUZ se afla in zona de S-E a Municipiului București, sectorul 5.

-    Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona Llc - locuințe individuale si colective mici cu max. P+2 niveluri situate in noile extinderi sau in enclave neconstruite.

Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=l,3.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuire si funcțiuni mixte (comerț, servicii).

Indicatori urbanistici avizați:

Llc : POTmax=45% ; CUTmax=l,3; Hmax=10,00 m.

M3 : POTmax=60% ; CUTmax=2,5; Hmax=13,00 m - 25,00 m

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajați autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Ing. IOANA BALAUREA


ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Arh . ADRIAN1BOLD „


Tlr'-


AVIZ CONSULTATIV - ORDIN nr. 22/2007 - Comisia Tter^a de Urh'a

arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Maria^arh. CcSs arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc    < 2    -

si Amenajarea Teritoriului:

/Enache, arh. Serban Sturdza,
r/? L,rC//.IC'
andkowc*

.•., ,:i5?;;wwsw,«i®siv'S‘l

{ artwtecV^’Șț'

> D E F. ^CPnnifțȘalj^ ,

ÎNCADRARE IN P. U. G. - MUNICIPIUL BUCUREȘTI

L1C LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MAX. P+2 NIVELURI'SITUAȚî IN NOILE EXTINDERI SAU IN ENCLAVE NECONSTRUITE ’ -Wr PARȚIAL M3 ZONA MIXTA REGIM DE ÎNĂLȚIME MAX P+4 NIVELURI^


."i-n",,

:W SRL i 1 £


NR.

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

EXISTENT

PROPUS

-f

S (Ha)

%

«i®S

iași

1

ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE P - P+1 / P+2

0,50

5,80

|g||ȘȘ

MW®;

2

ZONA SERVICII, COMERȚ

I

-

-

ISO

3

ZONA SPATII VERZI (DE ALINIAMENT)

0,10

1,20

iiB

i > >

4

ZONA CIRCULAȚII RUTIERE (STRĂZI + TROTUARE)

1,50

17,40

RS(2j45«Ș<

«I

îâfe»«i

ws

M

ZONA TERENURI LIBERE DE CONSTRUCȚII

6,50

75,60

iii!

S8SS8

|:TOTAL ZONA STUDIATA PRIN PUZ

8,60

100,00

iiigj

'100,0


R’^U M


TOTAL SUPRAFAȚA ZONA STUDIATA = 8,60 HA


SC. PUNKTPE.I SRL

TUDORARGHEZI 21, SECTOR 2, BUCUREȘTI

J 40/9156/2005

PUZ - SOS. BUCUREȘTI MĂGURELE

SOS. VÂRTEJULUI ■ SECT. 5 - BUCUREȘTI

BENEFICIAR:

PASCU MIHAI - PASCU PROFIRA

ÎNTOCMI^

Arh. M. Andronlc

FAZA:

P.U.Z.

REGLEMENTARI

URBAN ISITICE

SEF PROIECT

Arh. M. Andronlc

SCARA:

1:500

PR.h P12/2

nov. ;


PL.

UC


/