Hotărârea nr. 258/2007

HOTARAREnr. 258 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. CONTESTI NR. 6H, SECTOR 5
HOTARARE nr. 258 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 258 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Contesti nr. 6H, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 15/23/07.06.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr. 97/2007;

- Agentia Regionala pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1403/85/2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 539165/2006;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 568597/7414/2006;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti ;

 -Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

 -PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Str. Contesti nr. 6H, sector 5 - pentru o suprafata de teren studiata S = 305,325 mp proprietate persoana fizica.

- Conform PUG Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona L1a – locuinte individuale caracterizate de urmatorii indicatori urbanistici:

POTmax=45%; CUTmax=1,3; Rmaxh=P+2E.

Conditii de construire aprobate: Functiuni – locuire.

Indicatori urbanistici: POTmax=45% ; CUTmax=2,1; Rmaxh=P+3E-4Eretras – Hmax-15 m.

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 258