Hotărârea nr. 257/2007

HOTARAREnr. 257 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. ZAGAZULUI NR. 4 E, SECTOR 1
HOTARARE nr. 257 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 257 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. ZAGAZULUI nr. 4 E , sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB – aviz de urbanism nr. 27/2/19/14/02.11.2006

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului–aviz nr.35/2007

- Agentia Regionala  pentru Protectia Mediului Bucuresti – aviz nr.40/2/26.04.2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr. 610163/10/09.03.2007

- Comisia de Tehnica de Circulatie – aviz nr.136/16.01.2007

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

- PUG- ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.c si art.45 alin.2 lit.e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. ZAGAZULUI nr. 4E, sector 1 pentru o suprafata studiata de S = 5000 mp din care suprafata terenului care a generat documentatia S = 3997,98 mp- proprietate persoana juridica;

Incadrare in PUG - subzona V 3b – complexe si baze sportive – POTmax = 30%, CUTmax = 0,35 .

Conditii de construire aprobate : locuinte si functiuni complementare locuirii . POTmax=50 %, CUTmax=2,25 , Rmaxh=S+P+3E , Hmax= 14,5 m;

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 257

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUIetaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68    '


e-mail: urbanism@bucurestUgjFmarra&

Prîmăna MunicipyjPPr^ucu^

Nr.520 857 / 14.03.2006

AVIZ DE URBANISM nr din

PUZ - Str. Contești nr. 6H. sector 5

BENEFICIAR:    PROIECTANT:

SC GIRODELMONDO IMPEX sri    -S.C. VELPLAN design sri

Suprafața studiata prin PUZ - 3o5,325 mp din care proprietate persoana fizica 3o5,325 mp Amplasare ,delimitare studiu

Terenul din sector 5 reglementat prin P.U.Z.. este situat in UTR -L3, si este situat ca o enclava de loturi in interiorul ansamblului de Blocuri P+7-8c - UTR-L4a. intre str. Sebastian si calea 13 septembrie

Se avizeaza: - PUZ - Str. Contești nr. 6H, sector 5, cu regulamentul de urbanism aferent UTR-L3a, pentru funcțiunea de locuințe. Terenul evidențiat in planșa si necesar realizării rețelei interioare de străzi si amplasării rețelelor edilitare, se va ceda gratuit la domeniul public.

i INDICATORI URBANISTICI

POT max

! CUT max i

Rh max    ;

L3a

45%

î    2,1    i

15,Om*

etaj ui 4 nu va depăși in nsuprafata 60% din aria parterului

Circulații, accese :

Se vor menține accesele existente.

Acorduri , -avize necesare pentru aprobarea documentației: avizul Comisiei Precoordonare Reteie. Avizul comisiei de circulații, si aite avize solicitate de legislația in vigoare.

Documentația completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior. Prezentul aviz este valabil 5 ( cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației C.U. si A.C. se vor elibera respectând datele tehnice enunțate in acest aviz.


Sef serviciu

Ing .Ioana BALAUREA


, Referent

, L(__

Arh. Ștefan HorirtArtOficanu

ARHITECT SEF al MUNICIPIiîtm^UCU^ESTI,

DIRECȚIA

URBABISM SixȘn . Comisia Tehnica deâJiîbaB>WO>s® Anfehjaja


________ ________________________ Yea Teritoriului:

arh Doina Cristea, arh AI. Beldiman, arh Dan Marin, arh\^oîiSlShlF&%y^ih^arh Serban Sîurdza, arh. Dorin Ștefan, arh Viorel Hurduc 2 ’

b-du( Regina Elisabeta 47, sector 5. București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


STRADA CONTEȘTI NR. 6H (FOSTA CARABINEI NR.l 1 ),

SECTOR 5, BUCUREȘTI

!“■

u_


giigaaaaai -
LEGENDA

LIMITE

LIMITA ZONEI DE STUDIU LIMITA PUZ


$■£{/LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ

LIMITA UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA    J . v

FUNCȚIUNI    ;    TA

LOCUINȚE INDIVIDUALE.....7, /; ,.................4

LOCUINȚE COLECTIVE '

COMERȚ/SERVICII

INVATAMANT    //

INDUSTRIE / DEPOZITARE • -AAAAAA4 A    '

GOSPCDARIRE^A^vIUNALA AW 'j i PRESTĂRI SERVICII    ■.    j

PUNCTTERMIC .    £^^4^    4

SPATII VERZI AMENAJATE    : 4- } '

TERENURI LIBERE: NEAMENAJATE    (

LINIE TRAMVAI    5

t    I CIRCULAȚII PIETONALE

LZZZZ] CIRCULAȚII AUTO

PROPUNERI

AHIIIII'hlAÎIIIII TEREN PROPUS SPRE CONCESIONARE A~A    ~T    EDIFICABIL PROPUS    '

:    I    EDIFICABIL DE PRINCIPIU

A_______I    PARCELE PROPUSE

I    I    ALINIERE FAȚADE STRADA PROPUSA

RETRAGERE FUND DE LOT 1. A I ACCESE CAROSABILE PROPUSE i_ £) I ACCENTE VERTICALE PROPUSE

L3a - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+5 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale șrtuațe,în,afara zonei protejate;    /££

POT max = 45%

CUT max = 2,2 H max = P+3+4 retrasPROIECT:

PUZ STR.COITESTI, NR.6H (FOSTA CĂRĂBUȘI RR11}, SECTOR 5, BUCUREȘTI

FAZA

P.U.2.


PR. Nr. 03/2006


SEF PROIECT;

URB. Llvlu VEbVOA

ÎNTOCMIT / REDACTAT; URa Raluca BOANGAR URB. Adrian CIOANGHER VERIFICAT

ARH. Florin MACHEDON


BENEFICIAR:

S.C. GIRODELMONOOIMPEX S.R.L Reprezentat prin BERGIU L1VIQARA

TITLUL PLAMSQ:

PROPUNERI l REGLEMENTARI


DATA:


aprilie , 2006 A


SCARA: 1/1000


PLANSANr


2