Hotărârea nr. 256/2007

HOTARAREnr. 256 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIF. PUZ STR. VANATORI - STR. SFINTII APOSTOLI, SECTOR 5
HOTARARE nr. 256 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 256 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Modif. PUZ Str. Vanatori - Str. Sfintii Apostoli, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB : Aviz de urbanism nr. 6/1/42/14.02.2007;

- Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural si National a Municipiului Bucuresti: Aviz nr. 426/Z/02.04.2007;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr. 82/2007;

- Agentia Regionala pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 2081/139/2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 613736/2007;

- Comisia de circulatie: Aviz nr. 590613/22/2007;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

-Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Modificare PUZ – Str. Vanatori - Str. Sfintii Apostoli, sector 5  - pentru o suprafata de teren studiata S = 650,42mp - teren ce a generat PUZ - proprietate persoana juridica.

- Conform PUZ “ ZONE PROTEJATE” aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona Protejata nr. 90 – “ Zona Bucur”.

Terenul in cauza a facut obiectul documentatiei de urbanism “PUZ – Str. Vanatori - Str. Sf. Apostoli, sector 5” aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 213/2005.

Indicatori urbanistici: POTmax=80%; CUTmax=4; Rmaxh=P+6E.

Prin prezenta reglementare urbanistica se propune modificarea CUTmax de la 4 la 5, respectiv Rmaxh de la P+6E la P+6E-7E retras.

Conditii de construire aprobate :Functiuni – locuire.

Indicatori urbanistici: POTmax=80%; CUTmax=5; Rmaxh=2S+D+P+6E-7Eretras;

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 256DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 0Q.inL.1203 fax: 305 55 68    /'    •

e-mail: urbanisrn@bucuresti-pfifnaria.i


pa /0 7-

Nr. 590611/15.02.2007


SMC certificat ISO 9001:2000 SMM certificat ISO140Q1: 2004


ăria Municipiului București
AVIZ DE URBANISM nr. 6/1/42/14.02.2007    •

PUZ Modificare PUZ - str. Vanatori - str. Sfinții Apostoli, sector 5”


Beneficiar : SC PERFECT DEAL INVEST SRL

Proiectant - SC DACOMEX TRADE


Suprafața studiata prin PUZ - S=650,42 mp - teren ce a generat PUZ - proprietate persoana juridica. Amplasare, delimitare studiu:

- Conform PUZ ZONE PROTEJATE’’ aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000. amplasamentul se incadreaza in Zona Protejata nr. 90 - Zona Bucur’’.

Terenul in cauza a făcut obiectul documentației de urbanism ’’ PUZ - str. Vanatori-str. Sf. Apostoli, sector 5 ” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 213/2005.

Indicatori urbanistici: POTmax=80%; CUTmax=4; Rmaxh=P+6E.

Prin prezenta reglementare urbanistica se propune modificarea CUTmax de la 4 la 5. respectiv Rmaxh de la P+6E la P+6E-7E retras.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal.configuratia edificabilului propus fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuire.

Indicatori urbanistici avizați:

POTmax=80%: CUTmax=5; Rmaxh=2S+D+P+6E-7Eretras :

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz MCC-DMI, aviz de precoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


.xV-'ARHITECT SEF AL MUNICIPII Arh . ADRIAN/


ÎIF


tESTI


DIRECȚIA ■ URBAEISM iș amenajare/


:oi


AVIZ CONSULTATIV - ORDIN MTCT nr. 22/2007 - Comisia TehJ^^W55WsE4

arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arn\Șferban Sturdza.»șțfn


Referent^ ing. VTCTO^M/NEA


zf-


FPS-21-01/6


menajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

PUZ STRADA VANATORI, NR. 5-7-9-11, SECTOR 5, BUCUREȘTI

-Jh/SOBiL LOGUINT'E - 2S+DTp i bLTTbREÎRAS+7RETf'-AS-SUPRAFAȚA TOTALA STUDIATA IM PUZ,

S teren = S50,42mp

PROPRIETAR:SC PEREFECT DEAL INVEST SRL


Conform CU aferent PUZ Zone protejate,


Numai apartamente - 37 Suprafețe apartamente =

36 apartamente -max 1OOmp 1 apartament - peste 100mp Număr locuri de parcare necesare Suprafața construita desfasurata - SCD = 3250 OOmp numărului de apartamente = 38 POTmax = 80%

CUT m ax= 5

RMH = 2S+D+P+5Sr6/7REiRASE


Bl LANȚ TERITORIAL PROPUS Suprafala loiala teren studiai -SI = 650,42mp din care:

Suprafala conslruila la sol -SC = 522,'iOinp


AI*eeĂfc»r«iu l/îl 1, buiatl


DIRECrcR

SEf-'PRo.ECT

PROIEciaț

DESDja'7"‘DENUMIREA PROIECTULUI:

“PUZ STRADA VANATORI, nr.S-M SECTOR 5, BUCUREȘTI" iȘEN EFICIAR: SC PERFECT DEAL INVESȚSI «fit COLTEI, NR.40, PERTER.SECTOR A BUCUREȘTI

SCARA:


1/500


DATA: "

2006TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANIȘTI

PLANȘA NR|